De rol van bèta-mindset bij studiekeuze

De rol van bèta-mindset bij studiekeuze

Hoe krijg je mensen in beweging? Hoe krijg je leerlingen, studenten, docenten of schoolleiders in een leer- en ontwikkelstand? Jarenlang onderzoek heeft aangetoond dat de overtuiging die leerlingen hebben over hun eigen ontwikkelmogelijkheden - de mindset - invloed heeft op de inzet, doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen, motivatie en de prestaties van deze leerlingen. 

Doel van het onderzoek

Het onderzoek 'De rol van bèta-mindset bij studiekeuze' is in 2017 afgerond en geeft antwoord op de vraag welke invloed intra-persoonlijke factoren hebben op de keuze voor een bèta-opleiding. Ook zijn er richtlijnen uit het onderzoek voortgekomen waarmee scholen de mindset van hun leerlingen kunnen bepalen. Tot slot zijn er adviezen opgesteld voor scholen. Hiermee kunnen zij ingrijpen en werken aan een positievere mindset van leerlingen.

Aanpak

Het onderzoek 'De rol van bèta mindset bij studiekeuze' bestond uit twee gedeelten. Als eerste werd onderzocht of de intra-persoonlijke factoren (mindset en attitude) effect hebben op de studiekeuzes van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Als het gaat om mindset wordt een onderscheid gemaakt tussen een fixed en een growht mindset. Mensen met een fixed mindset gedragen zich alsof hun ontwikkeling al vaststaat. Zij kiezen voor vertrouwde dingen en vermijden uitdagingen. Het is goed denkbaar dat leerlingen met zo’n houding (attitude) minder snel kiezen voor technische opleidingen of dat ze daar minder goed presteren. Mensen met een growth mindset staan meer open voor groei en ontwikkeling. Zij gaan sneller uitdagingen aan vanwege hun nieuwsgierigheid om nieuwe dingen te leren. 

Daarnaast werd onderzocht of scholen zelf invloed kunnen uitoefenen op de starre fixed mindset en of deze kan worden omgebogen naar een positieve growth mindset. Daarvoor is het lespakket Set Your Mind! ontwikkeld. Dit is een lespakket dat scholen kunnen gebruiken bij het mentoraat en studieloopbaanbegeleiding, maar ook breder kunnen inzetten voor het motiveren van leerlingen voor de bèta-vakken. Zou die omzetting kunnen leiden tot het kiezen voor een technische opleiding?

Resultaten

  • Er zijn verschillen tussen jongens en meisjes. Meisjes tonen gemiddeld lagere scores op mindset, self-efficacy en de intentie om een bètastudie te kiezen. 
  • Mindset lijkt een significante invloed te hebben op de intentie om voor een bètastudie te kiezen. Leerlingen met een meer fixed mindset zijn minder geneigd om voor een bètastudie te kiezen dan leerlingen met een meer growth mindset. Daarnaast lijkt ook self-efficacy een sterke voorspeller te zijn voor de intentie om een bètastudie te kiezen. De score op self-efficacy hangt positief samen met de mindset van een leerling
  • Mindset en self-efficacy kunnen veranderd worden door de lessenserie Set Your Mind!. De leerlingen die de lessenserie hebben gevolgd, redeneren meer vanuit een growth mindset dan leerlingen die de lessenserie niet hebben gevolgd. Daarnaast hebben de leerlingen die de lessenserie hebben gevolgd ook meer vertrouwen in hun eigen capaciteiten voor de bèta-vakken.
  • De lessenserie lijkt geen invloed te hebben om de intentie om voor een bètastudie te kiezen. Dit lijkt te komen doordat leerlingen uit 5 vwo al hun studiekeuze hebben bepaald. 

Door het volgen van de lessenserie is 78% van de leerlingen meer bewust geworden van hoe hij/zij reageert op een tegenslag. Daarnaast heeft 92% aan dat hij/zij meer bewust is geworden vanuit welke mindset hij/zij reageert. 71% van de leerlingen heeft geleerd positief te reageren op een tegenslag. 

Aanbevelingen

Aandacht voor de mindset van leerlingen kan leerlingen helpen een meer positieve leermentaliteit te ontwikkelen. Daarnaast kan aandacht voor de mindset van leerlingen een relevante aanpak zijn voor scholen om self-efficacy van leerlingen voor bèta-vakken te verhogen.

Partners

  • Universiteit Twente
  • 10 scholen voor voortgezet onderwijs (waaronder Carmel-instelling Bonhoeffer College)
  • VHTO, landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek

Looptijd

Afgerond (Januari 2013 - Juni 2017)

Opbrengsten

Volgend uit het onderzoek is in 2019 het praktijkboek Naar een GROEIGERICHTE leermentaliteit gepubliceerd. Dit boek is te bestellen via de website van Bazalt

Bekijk hier alle publicaties uit het onderzoek 'De rol van bèta-mindset bij studiekeuze'.

Meer informatie

Onderzoekers