Samenwerkingspartners

TechYourFuture werkt samen met partners in projecten (o.a. NWO, RAAK mkb), in programma’s (o.a. NWA-ORC, SPRONG, Regiodeal Twente), in/met andere Publiek Private Samenwerkingen (o.a. Tech Oost en TechWise Twente) en met overheden/publieke partners (o.a. Provincie Overijssel en Twente Board).

 Projecten:

CLIC-IT: Leergemeenschappen in ICT om de digitale transformatie te versnellen

Recente ontwikkelingen van digitale technologieën zoals Artificiële Intelligentie beïnvloeden ons dagelijkse werk en leven. Aan de ene kant maken ze nieuwe oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken mogelijk, maar aan de andere kant vragen ze ook veel nieuwe kennis en vaardigheden van (toekomstige) medewerkers die met deze technologieën in hun werk geconfronteerd worden. In dit project doen we onderzoek naar hoe leergemeenschappen het leren, samenwerken en innoveren van (toekomstige) medewerkers stimuleren en ontwikkelen we methodes en tools om dit nog beter te ondersteunen. Zo worden we beter voorbereid op de digitale transformatie en kunnen we innovatie versnellen.

https://www.utwente.nl/en/bms/owk/projects/currentprojects/clic_it/

Integraal robotiseren

MKB’ers in de maakindustrie willen stappen zetten in het produceren van kleine productseries met behulp van collaboratieve robots. Zij weten echter niet waar ze moeten beginnen. Tien MKB’ers en zes kennisinstellingen hebben daarom hun krachten gebundeld om robotisering voor flexibele productie te realiseren in de dagelijkse MKB praktijk. In dit RAAK mkb project focussen we op het ontwerpen en implementeren van een robuuste, interdependente mens-robot samenwerking voor flexibele productie waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van zowel de robottechnologie als de productiemedewerkers (joint optimization)

https://www.saxion.nl/onderzoek/meer-onderzoek/employability-transition/integraal-robotiseren

Leercultuur in het MKB, geen luxe maar noodzaak

In dit RAAK mkb onderzoeksproject ondersteunen we mkb-bedrijven bij de (door)ontwikkeling van hun leercultuur en door het ontwikkelen van een toolbox met passende interventies om de leercultuur te verbeteren. Door het monitoren van de interventies op basis van ‘realistisch evalueren’ trachten we te achterhalen welke interventies effectief zijn in de mkb-praktijk. We werken in dit project samen met acht mkb-bedrijven, kennispartners (Windesheim, Saxion, Universiteit Twente en TechYourFuture), O&O fonds (OOM), brancheorganisatie (Evofenedex) en verschillende innovatieclusters van mkb-bedrijven. De effectieve interventies voor een proactieve leercultuur leiden tot (praktische) kennisontwikkeling voor mkb-bedrijven, onderwijs en wetenschap.

 

Programma’s:

Regiodeal Twente 2023

Opgave: Al het beschikbaar Talent is nodig

Het benutten en ontwikkelen van het beschikbare arbeidspotentieel en talent in de regio en het vergroten van de instroom in de techniekopleidingen door scholieren op keuzemomenten te interesseren voor techniek vanuit aantrekkelijk aanbod van techniekopleidingen dat aansluit bij de behoeften van het bedrijfsleven.

https://twente.com/twente-board/wat-doen-we/investeren/regio-deals

 Smart Skills@Scale

NWA-ORC Smart Skills@Scale verbindt Smart Industry communities, 450 mkb’s, sociale partners, onderwijspartners en onderzoeksgroepen in een achtjarig programma om een grote doorbraak te realiseren naar een duurzaam inzetbare beroepsbevolking. In dit uniek landelijke netwerk realiseren we een schaalbare skills aanpak die productiemedewerkers en organisaties stimuleert om zich continu te ontwikkelen en bij te dragen aan de innovatie en benutting van slimme technologie. Daartoe ontwerpen we mensgerichte productiesystemen, slimme werkplekken, banen & carrières en (regionale) samenwerkingsverbanden. Met die integrale aanpak zetten we productiemedewerkers en organisaties in hun kracht om te komen tot een mensgerichte, veerkrachtige en duurzame Smart Industry sector.

https://www.linkedin.com/company/skillsatscale/

SPRONG Human Capital Innovatie voor Maatschappelijk Verdienvermogen

De afgelopen jaren zijn meer en minder succesvolle (regionale) experimenten/programma’s gerealiseerd voor ontwikkeling en benutting van human capital. Maar lessen worden nog onvoldoende gedeeld tussen regio’s en sectoren, werken nog onvoldoende door in het mkb, bereiken te weinig de doelgroep van praktijkopgeleide medewerkers, en hun effectiviteit wordt te weinig onderzocht. In dit SPRONG-programma adresseren we die opgave door met een landelijke onderzoeksgroep (Hanzehogeschool, Fontys, Saxion, Windesheim, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) en belangrijke partners uit bedrijfsleven, overheid en onderwijs partners innovatie ecosysteem door te ontwikkelen dat substantieel bijdraagt aan de versterking van het maatschappelijk verdienvermogen.

https://www.hanze.nl/nl/onderzoeken/centers/marian-van-os-centre-of-expertise-ondernemen/projecten/sprong-human-capital-innovatie-voor-maatschappelijk-verdienvermogen

SPRONG HealthTech in Society

Het SPRONG-programma HealthTech in Society werkt aan het geschikt en toegankelijk maken van technologische innovaties voor mensen met een lagere sociaaleconomische status (SES). Hiermee willen we de gezondheid en het welzijn van deze burgers bevorderen. Binnen het programma werken verschillende partijen samen, namelijk de Hanzehogeschool Groningen, hogeschool Saxion, verschillende Centres of Expertise, MKB’s, zorg- en welzijnsorganisaties, kennisinstellingen, burgers en de overheid. Samen vormen de samenwerkingspartijen drie leergemeenschappen rondom het voorkomen, verplaatsen en vervangen van zorg. In deze leergemeenschappen werken we aan innovaties die daadwerkelijk resulteren in de gewenste effecten, die maatschappelijke meerwaarde opleveren én die financierbaar en organiseerbaar zijn.

https://www.healthtechinsociety.nl/

 

Publiek-private samenwerkingen:

Tech Oost

Nationaal Groeifonds High Impact PPS

Vijf PPS-en in Oost-Nederland, TechYourFuture, TechForFuture, CIVON Innovatiecentrum, TechWise Twente en Process Your Future – Praktijkcentrum voor Procestechnologie Oost-Nederland (PCPT-Oost), slaan de handen ineen om, samen met het onderwijs- en werkveld, een duurzame, technische arbeidsmarkt in Oost-Nederland te behouden. Dat doen we door te investeren in kennisintensief en praktijkgericht opleiden. We sluiten aan bij het regionale thema Smart Industry, met een focus op de rol van Industrie 5.0 en de energietransitie en circulariteit. Samen vormen we het ecosysteem Tech Oost waarin vraagstukken uit het bedrijfsleven geïnitieerd, geëntameerd en gecoördineerd worden.

TechWise Twente

TechWise verbindt technisch talent met de toekomst. De ontwikkeling van nieuwe technologie gaat razendsnel, in de regio Twente, in Nederland en in de wereld. Onderwijs moet opgewassen zijn tegen die continue stroom van nieuwe technologieën. Het is dan ook onmisbaar vakkrachten te bundelen om de continuïteit en kwaliteit van nieuwe generaties goed geschoolde medewerkers te waarborgen. TechWise richt zich op vernieuwing en verdieping van het techniekonderwijs in het mbo door gehoor te geven aan de hoge eisen die de beroepspraktijk in de moderne productietechnologie, technologische- en ICT-ontwikkeling stelt aan (jong) technisch talent.

Dat doen wij door mee te werken aan nieuw onderwijs op basis van vragen die in de toekomst gaan spelen binnen het bedrijfsleven, ofwel, de technologische ontwikkelingen. TechWise brengt de praktijkgerichte kennis en kunde van de HTSM-sector in beeld. Van daaruit stimuleert TechWise de ontwikkeling van nieuwe onderwijsmethoden, zoals modulair onderwijs, om jonge en ervaring vakmensen op het gewenste niveau op te leiden. We versterken de beroepstrots, het plezier en het carrièreperspectief in de techniek zodat het aantal technici in de regio op peil blijft én groeit.

https://www.techwisetwente.nl/


Overheid en Publieke Partners:

Provincie Overijssel

Onder het motto ‘Samen bouwen aan Overijssel’ werkt de Provincie aan een krachtige economie door te investeren in kennis en innovatie. Wetenschap & Technologie in het basisonderwijs is één van de pijlers om Overijssel voor te bereiden op toekomstige uitdagingen. In de afgelopen jaren zijn diverse initiatieven gestart en zijn in veel scholen stappen gezet op het gebied van W&T onderwijs.

TwenteBboard

Twente Board is een samenwerking tussen Ondernemers, Onderwijsinstellingen en Overheid. Samen hebben dienen zij één belang en dat is het versterken van de economie in Twente. Dit doen zij door mee te denken en te investeren in kansrijke en innovatieve projecten met als uiteindelijke doel een groene technologische topregio waar het goed, wonen, werken en leven is. Oftewel, samen streven naar het Bruto Twents Geluk!

Techniekpact Oost

Techniek staat hoog op de agenda bij de gedeputeerden onderwijs en arbeidsmarkt van de provincies Gelderland en Overijssel. Beide provincies reserveren dan ook structureel geld in hun begroting voor het Techniekpact. Geld voor zowel mankracht, infrastructuur als activiteiten.
De landelijke thema’s krijgen een regionale doorvertaling en worden voorzien van zo concreet mogelijke acties en activiteiten. De uitvoering gebeurt vanuit de acht regionale Techniekpacten die regio Oost kent. Naast een goede en steady infrastuur betekent dit dat in deze regio veel en veel verschillende acties en activiteiten plaatsvinden. De acht regionale Techniekpacten in regio Oost zijn: Stedendriehoek, Achterhoek, Foodvalley, Noord Veluwe & Randmeergebied, Rivierenland, Twente, Zwolle, Smart and Sustainable.

KWTO

KWTO is één van de 8 regionale netwerken voor het ontwikkelen, versterken en behouden van Wetenschap & Technologie en Talentontwikkeling in het basisonderwijs. Samen met onze partners geven wij ook uitvoering aan het Techniekpact 2020 waarin is vastgelegd dat vanaf 2020 alle basisscholen W&T structureel aanbieden en dat leerkrachten hiervoor voldoende zijn toegerust. KWTO is een onafhankelijke organisatie die subsidie ontvangt van het Ministerie van Onderwijs

TechYourFuture is een initiatief van de volgende kernpartners: