Labels:

Diversiteit en inclusie

Vrouwen behouden voor de techniek

Interventies voor opleidingen en bedrijven

Verschillende partijen werken hard aan het stimuleren van meisjes om een technische studie te volgen. Met effect: het percentage vrouwelijke techniekstudenten neemt toe. Tegelijk zien we dat technisch opgeleide vrouwen veel vaker dan hun mannelijke collega’s de techniek verlaten. Wat zijn de oorzaken en wat kunnen we daar aan doen? 

Projectbeschrijving

Doelstelling

Om de uitstroom van vrouwen uit de techniek tegen te gaan zoeken we effectieve interventies die kunnen worden ingezet door opleidingen én door bedrijven. Hiertoe is middels literatuuronderzoek allereerst het volgende in kaart gebracht:

  • Wat is bekend over factoren die van invloed zijn op de uitstroom van STEM-vrouwen?
  • Wat is bekend over hoe die factoren te beïnvloeden zijn?
  • Welke interventies zijn hiervoor beschikbaar en wat is bekend over hun effect?

Omdat niet alle interventies beschreven worden in de literatuur, is vervolgens bij opleidingen en bedrijven geïnventariseerd welke interventies daar gebruikt worden en wat bekend is over de effecten ervan. Daarnaast is onderzocht binnen welke context interventies worden ingezet, wat de overwegingen zijn om al dan niet een interventie in te zetten en wat wensen en behoeften zijn ten aanzien van aanvullende interventies. Om gericht te kunnen werken, lag in het eerste project de focus op interventies gericht op hbo-opgeleide vrouwen in de ICT.

Tijdens het onderzoek bleek dat zowel bedrijven als opleidingen willen werken aan het voorkomen van uitstroom van vrouwen uit de techniek. Om dat te kunnen doen zijn ze op zoek naar bruikbare maar vooral ook makkelijk toegankelijke interventies.

In een tweede project Gender include IT, is daarom gewerkt aan het ontwikkelen van een toolbox. Bestaande interventies werden geselecteerd en waar nodig aangepast voor gebruik in de branche. De selectie werd in samenwerking met bedrijven en opleidingen uitgevoerd en getest. Vervolgens is gezocht naar een optimale mix van instrumenten én naar een effectieve manier om bedrijven en opleidingen die de toolbox willen gebruiken te leiden naar de instrumenten die het beste passen bij hun specifieke situatie.

Opbrengsten

Een beschrijving van de achtergrond van de hoge uitstroom van vrouwen uit de ICT en interventies die dit tegengaan lees je in het whitepaper vrouwen behouden voor ICT. Voor ICT-bedrijven en ICT-opleidingen is een handige toolbox ontwikkeld met praktische instrumenten.

In 2022 is een derde vervolgproject:  Genderdiversiteit in mbo-techniek van start gegaan waarin wordt onderzocht op welke wijze  mbo-techniekopleidingen de instroom van het aantal vrouwen in de opleiding kunnen verhogen en uitval kunnen voorkomen.

Looptijd

Dit onderzoek werd uitgevoerd in de periode van februari 2017 t/m maart 2020.

Betrokken partners

Betrokken onderzoekers

Dr. S. (Symen) van der Zee

Lector Vernieuwingsonderwijs en Wetenschap & Techniek in het Onderwijs (Hogeschool Saxion)

Dr. S. (Sjiera) de Vries

Lector Sociale Innovatie (Hogeschool Windesheim)

Dr. S.I. (Sandra) van Aalderen-Smeets

Hoofddocent / Onderzoeker Saxion

C. (Caroline) Oosterkamp

Onderzoeker lectoraat Sociale Innovatie bij hogeschool Windesheim

A. (Aagje) Voordouw

Onderzoeker Lectoraat Sociale Innovatie/Docent en trainer Bedrijfskunde (Hogeschool Windesheim)

M. (Monique) Rouweler

Docent en onderzoeker