Labels:

Leven lang ontwikkelen

Effectiviteit van Serious Games for Health – Ontwikkeling van een analysekader voor mkb

Steeds vaker worden serious games ingezet als scholingsinstrument voor zorgprofessionals en -studenten. Vaak is echter onduidelijk wat de onderwijskundige effectiviteit is van deze games: Worden de beoogde leerdoelen bereikt en zo ja, is dit effect toe te schrijven aan de game?

Projectbeschrijving

Veel van de Nederlandse game-ontwikkelaars zijn kleine mkb-ondernemingen die het aan middelen en expertise ontbreekt om de hiervoor benodigde experimentele, langdurige onderzoekstrajecten uit te voeren. Tegelijkertijd doen deze mkb’ers tijdens het game-ontwikkelproces continu onderzoek om leerdoelen, mechanismen en technologie te synchroniseren, zij bouwen daarmee onbewust een dossier op van mogelijke bewijslast voor effectiviteit. Ze bespreken dit echter niet met hun (potentiele) klanten omdat het hen ontbreekt aan een daarbij passend begrippenkader. Hierdoor komt meestal geen constructieve dialoog op gang tussen opdrachtgevers en ontwikkelaars over onderwijskundige effectiviteit en daarmee de belangrijkste toegevoegde waarde van de game voor het zorgonderwijs. Hierdoor lopen mkb’ers opdrachten mis en verzwakt hun concurrentiepositie ten opzichte van de grote ontwikkelaars die dergelijke onderzoeken wel kunen (laten) uitvoeren.

Verwachte opbrengsten

Binnen dit TYF-project wordt daarom een binnen Windesheim ontwikkeld analyse-/gesprekskader doorontwikkeld dat mkb-game-ontwikkelaars kunnen gebruiken om zowel voorafgaand als gedurende het ontwikkelproces in gesprek te gaan en blijven met opdrachtgevers over de onderwijskundige effectiviteit. Dit doen we door het analyse-en gesprekskader toe te passen op de serious game-context van de voor Windesheim ontwikkelde en toegepaste game NurseIn VR.

Onderzoeksaanpak

Aan de hand van bijeenkomsten met tien mkb’ers , onderwijskundigen, docenten, onderzoekers en netwerkverenigingen ontwikkelen en verbeteren we het kader. Samen leren we hoe de onderwijskundige effectiviteit van serious games voor zorgprofessionals is opgebouwd en hoe dit vertaald kan worden naar een gemeenschappelijk analyse- en gesprekskader.

Looptijd

Dit project wordt uitgevoerd in de periode van april 2023 t/m oktober 2023.

 

Betrokken partners en onderzoekers

Dr. F. (Fenne) Verhoeven

Associate lector ICT-innovaties in de zorg

W. (Wouter) Keuning

Applicatie ontwikkelaar Lectoraat ICT-innovaties in de zorg, Hogeschool Windesheim