Onderzoek aanvragen

In 2021 is het Programma Onderzoek TechYourFuture 2021-2024 vastgesteld. Het onderzoeksprogramma bestaat uit drie thema’s:

  1. Leven lang ontwikkelen in de techniek
  2. Diversiteit en inclusie in de techniek
  3. Aantrekkelijk docentschap in techniekonderwijs

Met dit Programma van Onderzoek zijn we overgegaan naar een andere procedure voor het aanvragen van onderzoek. Klik hier voor het document.

Jaarlijkse call for proposals

Jaarlijks wordt in maart een call for proposals gelanceerd. Hierin wordt aangegeven welk(e) van de drie TechYourFuture-onderzoeksthema’s in het volgende kalenderjaar in aanmerking komen voor langlopend onderzoek. Onderzoekers kunnen op dit specifieke thema een onderzoeksvoorstel indienen. Aanvragen voor kortlopend onderzoek zijn elk jaar mogelijk op elk van de drie thema’s.

De call voor langlopend onderzoek in 2023 is gericht op het thema Aantrekkelijk docentschap in techniekonderwijs.
In de call voor kortlopend onderzoek kunnen, naast Aantrekkelijk docentschap in techniekonderwijs, ook aanvragen die betrekking hebben op de twee andere thema’s (Leven Lang Ontwikkelen in de techniek en Diversiteit en inclusie in de techniek) ingediend worden.

Per jaar wordt ook, afhankelijk van het beschikbare budget, de maximale budgettaire ruimte bepaald.

Voorstellen voor kortlopend onderzoek 2023
In het kalenderjaar 2023 kunnen voorstellen voor kortlopend onderzoek vóór 22 mei 2023 en vóór 10 oktober 2023 worden ingediend.

Voorstellen voor kortlopend onderzoek 2024

In het kalenderjaar 2024 kunnen voorstellen voor kortlopend onderzoek vóór 22 januari 2024 worden ingediend. Een datum verderop in het jaar wordt op een later moment gecommuniceerd.

Voorstellen voor langlopend onderzoek 2023
In het kalenderjaar 2023 kunnen voorstellen voor langlopend onderzoek vóór 10 oktober 2023 worden ingediend.

Mocht je van plan zijn om een onderzoeksvoorstel in te dienen dan vragen we je vooraf om je projectidee beknopt op papier te zetten en vóór 20 juni 2023 hierover een oriënterend gesprek te hebben met de directie van TechYourFuture (zie verder ook hoofdstuk 5 in bijgevoegd programma van onderzoek).

Randvoorwaarden

Welke onderzoeksvoorstellen kunnen ingediend worden?

Er kan een onderzoeksvoorstel voor een kortlopend- of een langlopend onderzoek worden ingediend.

Een kortlopend onderzoek heeft een looptijd van 6-9 maanden. Dit type onderzoek is bedoeld om een technologisch maatschappelijk vraagstuk inhoudelijk grondig te verkennen, uit te werken en af te bakenen.

Een langlopend onderzoek heeft een looptijd van 10-48 maanden en is bedoeld om samen met partners een technologisch-maatschappelijk vraagstuk te onderzoeken dat past binnen een van de drie genoemde thema’s van het onderhavige onderzoeksprogramma. Een onderzoek in het kader van een Professional Doctorate (PD) of een Promotietraject (PhD) behoort tot de mogelijkheden.

Wie kan er een onderzoeksvoorstel indienen?

Een projectleider die bij TechYourFuture een onderzoeksvoorstel wil indienen heeft een dienstverband bij een van de TechYourFuture kernpartners, dat wil zeggen bij Hogeschool Saxion, Universiteit Twente, Hogeschool Windesheim of ROC van Twente. Hij/zij is in staat organisatie-overstijgend samen te werken en is bij voorkeur gepromoveerd. Daarnaast heeft hij/zij kennis van de onderzoeksprojecten van TechYourFuture en sluit hierop zo mogelijk aan met het nieuwe onderzoeksvoorstel.

Beschikbaar budget, projectbegroting en cofinanciering

De financiële bijdrage van TechYourFuture kan per project variëren en is o.a. afhankelijk van omvang, duur en complexiteit van het project. In de periode 2021-2024 is er jaarlijks budgettaire ruimte voor de honorering van maximaal:

• Vier kortlopende onderzoeksvoorstellen met elk een maximaal budget van 20 K€. De cofinanciering in cash of inkind bij deze onderzoeken is vastgesteld op tenminste 25% van de totale projectbegroting.

• Twee langlopende onderzoeken met een maximaal budget tussen de 60K€ en 70K€ per jaar. De cofinanciering in cash of inkind bij deze onderzoeken is vastgesteld op tenminste 50% van de totale projectbegroting.

Processtappen

Verkenning, beoordeling en honorering van een onderzoeksvoorstel

Het spreekt voor zich dat niet alle onderzoeksvoorstellen gehonoreerd worden. Het onderzoeksbudget van TechYourFuture is gelimiteerd. Om voor zowel een kortlopend als langlopend onderzoek het proces van idee naar een uitgewerkt projectvoorstel goed en vlot te laten verlopen, worden de volgende processtappen doorlopen:

Stap 1: Beschrijf beknopt je projectidee

Heb je een idee voor een onderzoeksproject en wil je dit bespreken? Omschrijf jouw projectidee beknopt (1 á 2 A4’tjes) en plan een oriënterend gesprek met de directie van TechYourFuture. Je kunt hiervoor contact opnemen met Frank Alberink, officemanager TechYourFuture, f.f.a.alberink@saxion.nl.

Stap 2: Oriënterend gesprek; bespreken van het projectidee

De directie bespreekt in dit gesprek jouw projectidee op aspecten zoals aansluiting bij het onderzoeksprogramma van TYF, impact, doelgroep (vve, po, vo-mbo-hbo-wo) en maken een inschatting hoe kansrijk het idee is.

Stap 3: Projectidee uitwerken in een onderzoeksvoorstel

Op verzoek wordt je het ‘Aanvraagformulier Onderzoeksprojecten’ toegezonden. Dit formulier dien je volledig in te vullen en daarna te zenden naar Frank Alberink, officemanager TechYourFuture, f.f.a.alberink@saxion.nl.

Stap 4: Beoordeling onderzoeksvoorstel (tijdsduur 10-12 weken)

Heb je een kortlopend onderzoeksvoorstel ingediend, dan beoordeelt de directie samen met de Academic Board jouw voorstel. Heb je een langlopend onderzoeksvoorstel ingediend, dan word je voorstel beoordeeld door twee onafhankelijke reviewers. Vervolgens bespreekt de Academic Board van TYF deze reviews en stelt een inhoudelijk advies op voor de Stuurgroep van TechYourFuture. Dit advies kan zijn: toekenning, minor revisie, major revisie of definitieve afwijzing.

Stap 5: Formele toekenning onderzoeksvoorstel (tijdsduur 1-2 weken)

Indien de Stuurgroep het advies van de Academic Board overneemt en het onderzoeksvoorstel formeel toekent, stelt de directie van TYF een beschikking op. Soms wordt de onderzoeker verzocht nog wat aanpassingen te doen, alvorens er gestart kan worden met het onderzoek.

Stap 6: Planning voortgangsrapportage en -besprekingen

Voortgang- en eindbesprekingen worden gepland voor het gehele onderzoektraject. Er wordt ook een einddatum vastgesteld.

Aanvraagformulier ontvangen of meer weten?

Wilt u een onderzoek aanvragen of heeft u andere vragen, neem dan contact op met:

Medewerker communicatie en events

F.A. (Frank) Alberink

f.f.a.alberink@saxion.nl

Bezoekadres TechYourFuture

M.H. Tromplaan 28

7513 AB Enschede

Postadres TechYourFuture

Postbus 70000

7500 KB Enschede

TechYourFuture is een initiatief van de volgende kernpartners:

Onderzoek aanvragen

We zien graag je aanvraag tegemoet
Lees meer