Wetenschap en Technologie in het basis - en voortgezet onderwijs

Al ruim 10 jaar onderzoeken en ontwikkelen we samen met onderzoekers en leraren hoe wetenschap en technologie het beste kan worden ingebed in de onderwijspraktijk.

Waarom aan de slag met Wetenschap & Technologie?

In een hoog tempo volgen nieuwe ontwikkelingen elkaar op en de technologische wereld verandert snel. Om kinderen goed voor te bereiden op de technologische samenleving van nu en de toekomst is onderwijs in Wetenschap & Technologie (W&T) essentieel. W&T leert kinderen de vaardigheden om hun omgeving te begrijpen en hierin te functioneren.

Bovendien speelt het in op de maatschappelijke vraag naar technisch geschoolde medewerkers die in de toekomst alleen maar zal toenemen. Veel kinderen en hun ouders hebben door stereotype, vaak negatieve en zelfs foutieve beeldvorming ten onrechte de indruk dat deze sector geen toekomst biedt of niet aansluit bij de talenten van een kind. Terwijl er juist een grote diversiteit aan toekomstmogelijkheden is, op alle niveaus! Techniek en technologie zijn ten slotte niet meer weg te denken uit welke beroepsgroep dan ook! Bij onderwijs in W&T krijgen kinderen volop de kans hun talenten te herkennen en verder te ontwikkelen!

Good practice van W&T Implementatie in de regio Enschede

Alleen ben je sneller maar samen kom je verder – Investeren in netwerken

Gelukkig staat in Oost-Nederland het belang van W&T steeds minder ter discussie. Wat echter wel leeft is de vraag hoe W&T op een effectieve wijze ingebed kan worden in de scholen. In de afgelopen jaren is door TechYourFuture veel onderzoek gedaan naar de effectieve implementatie van W&T in het primair onderwijs. Bovendien is geinvesteerd in het opleiden van experts en het samenbrengen van vele kansrijke initatieven. Dit heeft geleid tot een groeiend netwerk waarin scholen, schoolbesturen, W&T experts, aanbieders, bedrijven en overheden met elkaar samenwerken om W&T structureel onderdeel te maken van het onderwijsaanbod in iedere school!

In dit boekje lees je het boeiende verhaal van diverse W&T-hoofdrolspelers uit de regio Enschede die in de afgelopen jaren actief zijn of zijn geweest bij de implementatie van W&T in het onderwijs. Samen bespreken zij hoe diverse ontwikkelingen, initiatieven, keuzes, maar vooral goede – gelijkwaardige – samenwerking in de afgelopen jaren hebben geleid tot het levende netwerk zoals dat er nu is. In Enschede weten scholen, bedrijven, instellingen en gemeente elkaar te vinden in de gezamenlijke ambitie goed en inspirerend W&T onderwijs te kunnen bieden aan alle leerlingen.

Naast deze Enschedese ‘good practice’ worden in het handzame boekje praktische tips gegeven die waardevol zijn voor andere organisaties en netwerken die een stap willen zetten op het gebied van W&T door de samenwerking te zoeken met andere netwerken!

Publicatie W&T implementatie in de regio Enschede

Ook verder met Wetenschap en Technologie onderwijs op jouw school? 

Steeds meer scholen organiseren activiteiten en projecten waarin de leerlingen op een onderzoekende en ontwerpende manier aan de slag gaan met Wetenschap en Technologie (W&T). Het is echter niet eenvoudig om W&T ook een structurele plek te geven in het curriculum. W&T lijkt complex en lang niet alle leerkrachten voelen zich er comfortabel bij. Bovendien zijn er vele wegen die naar Rome leiden; kies dan maar eens de juiste route!
Gelukkig zijn er diverse W&T experts die jullie team met behulp van het W&T Kompas kan helpen. Je krijgt zicht op wat er allemaal al gebeurt in jullie school op het gebied van W&T. Daarnaast helpt de W&T expert jullie om passende en realistische ontwikkeldoelen te formuleren die aansluiten bij jullie visie, schooldoelen en mogelijkheden. Belangrijk is dat jullie als schoolteam samen besluiten welke keuzes gemaakt worden.

Het W&T Kompas is een kort begeleidingstraject dat bestaat uit vier onderdelen:

  1. oriënterend kennismakingsgesprek
  2. digitale vragenlijst voor het team
  3. consensusbijeenkomst
  4. adviesrapport

Nadat een traject is afgerond kan het kompas ook worden ingezet als (zelf-)evaluatie-instrument en kan een nieuwe cyclus worden gestart waarin weer nieuwe doelstellingen worden gekozen.

Wil je graag aan de slag met het W&T Kompas op jouw school? Of zou je een training willen volgen tot W&T expert waarna je zelf het W&T Kompas af kunt nemen op de scholen binnen jouw bestuur of stichting?

Mail naar m.m.krakers@saxion.nl voor meer informatie.

Achtergrondinformatie over W&T in de basisschool vind je in deze publicatie

Voor het voortgezet onderwijs

Talentgerichte loopbaangesprekken en spel Hack Your Future

Tijdens het proces van de profielkeuze van de leerlingen in het VO kunnen talentgerichte loopbaangesprekken gevoerd worden. Deze gesprekken geven leerlingen inzicht in de mogelijkheden die een technische beroepskeuze voor hen te bieden heeft. Het lijkt erop dat leerlingen zich niet verbonden voelen met deze sector, er mogelijk verkeerde beelden van hebben of wellicht ook niet alle mogelijkheden hebben ervaren of overwogen.

In de publicatie: ‘Talentgerichte Loopbaangesprekken’ lees je meer over het belang van ervaring en reflectie in dialoog en hoe je loopbaangesprekken kunt ontwerpen en borgen in je school. Het bordspel: ‘Hack Your Future’ biedt de mogelijkheid om samen met klasgenoten in gesprek te gaan over jouw talenten en interesses om zo een beter beeld te krijgen over: welke beroepskeuze sluit aan bij waar ik goed in ben?

Impactinterview Talentgerichte loopbaangesprekken

Meer weten?

Neem contact met ons op.

M.M. (Marieke) Krakers, MSc

Onderwijskundig adviseur / Projectleider

Up-to-date blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.