Samenwerkingspartners

Samenwerkingspartners

TechYourFuture is een initiatief van de  kennispartners Saxion Hogeschool, Universiteit Twente, Hogeschool Windesheim, het ROC van Twente, Aventus, Deltion college en Graafschapcollege.

Saxion ‘Living Technology’

Het succesvol toepassen van innovatieve technologie is een belangrijke pijler van Saxion, zowel in onderwijs als in onderzoek. Technologie staat voor een nieuwe wereld vol bijna onbegrensde mogelijkheden. Met ongekende oplossingen voor alledaagse vraagstukken als vergrijzing, duurzaamheid of veiligheid. Daarom vindt Saxion het belangrijk dat technologie in elke opleiding tot leven komt, als integraal onderdeel van ons leven en werken: in de zorg, in de bouw, in het onderwijs, in de dienstverlening. Dat noemt Saxion Living Technology.
Succesvolle technologie ontstaat vaak op het snijvlak van verschillende disciplines en vanuit de durf om over traditionele grenzen heen te kijken. Saxion legt daarom de nadruk op het belang van de ‘andere disciplines’ voor het realiseren van succesvolle technologie. Dit sluit aan bij de breedte van het onderwijs- en onderzoekaanbod van Saxion.
Technici bestuderen concrete praktijksituaties, niet-technici hebben oog voor de toepassingsmogelijkheden van die technologie. Dankzij Living Technology kunnen we in de toekomst slimmer, prettiger en betaalbaar leven. Saxion biedt 26 technische bacheloropleidingen aan op het gebied van Lifestyle & Design, Bouw en Ruimte, Business & Management, Water, Energie en Natuur, Science Exploration en Medisch Technisch.
Saxion biedt tevens een aantal technische masteropleidingen aan op het gebied van Supply Chain, Textiles, Facility & Real Estate, Mechatronica en Smart Industries. Bij Saxion studeren ongeveer 26.400 studenten en werken 1734 docent-onderzoekers.

Universiteit Twente ‘High Tech Human Touch’

In het onderzoek op de Universiteit Twente staat technologie en de rol van technologie in de samenleving centraal. Om hierin toonaangevend te blijven en om de uitstekende kwaliteit van de opleidingen te borgen stuurt de universiteit op vernieuwing en de aansluiting bij de samenleving.

Universiteit Twente biedt 15 brede technische bacheloropleidingen aan en 30 (Engelstalige) technische masters op de gebieden van: Wiskunde, Natuurkunde en Scheikunde, Technische Geneeskunde, Technische Bedrijfskunde, Creatieve Technologie, Elektrotechniek en Werktuigbouw. Het onderzoek op de universiteit concentreert zich op de sleuteltechnologieën (ICT, Nano-, Bio- en Geo-), engineering en maatschappelijke context (governance en gedrag). Universiteit Twente is maatschappijgericht, internationaal en ondernemend en streeft naar integratie tussen de technologisch- en sociaalwetenschappelijke disciplines. Bij de Universiteit Twente studeren ongeveer 9.300 studenten en werken 1684 docenten en onderzoekers.

Windesheim ‘Techniek, we kunnen niet zonder’ 

Hogeschool Windesheim is een brede, innoverende kennisinstelling. Een instelling die waarde wil creëren voor studenten, medewerkers, beroepenveld en maatschappij, voor de regio, voor Nederland en internationaal.

Een mooi gebouw, nieuwe wegen, functionele bruggen. Maar ook een nieuwe app voor je smartphone, een elektrische auto, een windturbine of schoon drinkwater. Alles draait volgens Windesheim om techniek. De techniekbranche bedenkt continu oplossingen voor allerlei situaties. Windesheim daagt studenten om een technische studie op te pakken, nieuwe dingen uit te vinden en innovatieve oplossingen te bedenken en toe te passen.

Windesheim biedt 10 technische bacheloropleidingen aan die voorbereiden op het werken in een technische omgeving zoals Bouwkunde, Civiele techniek, Elektrotechniek, ICT, IPO, Logistics, Werktuigbouw etc. Windesheim is bovendien een grote aanbieder van bacheloropleidingen voor het technisch beroepsonderwijs op vmbo en mbo niveau. Bovendien biedt deze hogeschool de masteropleiding Expertdocent Beroepsonderwijs aan. Bij Windesheim studeren ongeveer 20.400 studenten en werken 990 docent-onderzoekers.

ROC van Twente                                                                        

ROC van Twente is dé onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de sectoren techniek, zorg, welzijn en economie in de regio Twente. Ruim 2000 medewerkers staan voor de uitdaging beroepsopleidingen, trainingen en cursussen te verzorgen voor bijna 18.500 studenten en cursisten. Op vijf hoofdlocaties in Almelo, Hengelo en Enschede, 'in-company' bij bedrijven en instellingen en op talloze kleinere onderwijslocaties in heel Twente wordt onderwijs verzorgd op MBO niveaus 1 t/m 4.

ROC van Twente biedt BOL en BBL opleidingen voor technisch MBO onderwijs in de regio Twente. Dit doen we in samenwerking met onze partners REMO, SMEOT en STODT. Een ruime meerderheid van onze 51 technische opleidingen zijn ook voor het jaar 2019 gekwalificeerd tot TOPOPLEIDING volgens de MBO keuzegids 2019. ROC van Twente staat open voor innovaties en experimenten en zoekt daarin de samenwerking met partners in de regio. Op die manier bereiden wij onze studenten optimaal voor op de regionale arbeidsmarkt.

Het bedrijfsleven in de regio vraagt om nieuwe generaties goed geschoolde medewerkers. Deze ‘medewerkers van de toekomst’ hebben een goede attitude, praktische vaardigheden en de juiste vakkennis. Er is behoefte aan ondernemende studenten/werknemers die zich er van bewust zijn dat ‘een leven lang leren’ noodzakelijk is om de technologische ontwikkelingen te kunnen blijven volgen.

Onze studenten zíjn die medewerkers van de toekomst. Daarom maken we studenten bewust nieuwsgierig naar de veranderingen in het vakgebied en hoe ze deze kunnen toepassen tijdens de lessen en in hun werk. Dit doen we door state of the art technology een plek te geven in ons onderwijs. Daarnaast stimuleren we onze studenten ook om te ontdekken waar ze goed in zijn en begeleiden hen op zo’n manier dat hun talenten volledig tot bloei komen.

Deltion College

Deltion College in Zwolle is er voor mbo-opleidingen, bij- of omscholing, maatwerk voor bedrijven, als inspirerende werkgever of als samenwerkingspartner. Deze ROC werkt dagelijks met overgave aan de leerroutes van haar studenten. Deltion levert als partner een Graafschap College


Het Graafschap College biedt een ruim aanbod aan mbo-opleidingen in de beroepsopleidende (bol) en beroepsbegeleidende (bbl) leerweg, in de sectoren Economie & Dienstverlening, Techniek & Informatica en Zorg & Welzijn. De sector Educatie & Participatie verzorgt de Entree-opleiding, het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) en opleidingen in het kader van Taalschool en Inburgering. Vanuit de verschillende sectoren wordt er ook (maatwerk)scholing aangeboden aan bedrijven en instellingen.

Aventus

Bij Aventus hebben jongeren en volwassenen de grootste kans op een passende mbo-opleiding of cursus. Ze vinden hier namelijk een bijzonder breed aanbod. Met ruim 200 opleidingen zijn we daarnaast de grootste opleider in de Stedendriehoek. Volop ervaring dus. En dat geeft de zekerheid dat alles goed is geregeld. Daar staan ook onze ruim 1.000 medewerkers voor in.

TechYourFuture werkt samen met:

TechForFuture

In juni 2013 is ook het Expertisecentrum TechForFuture, High Tech Systemen en Materialen (HTSM) Oost-Nederland, gestart, waarvan Windesheim en Saxion de grondleggers zijn. TechForFuture geeft een impuls aan toegepast HTSM onderzoek en innovatie in Oost-Nederland, terwijl TechYourFuture zich richt primair gericht is op het opleiden van voldoende goed opgeleide technic

Alfa College

Het Alfa-college is het christelijke regionaal opleidingencentrum (ROC) voor Noord- en Oost-Nederland. Het verzorgt middelbare beroepsopleidingen en educatieve trajecten in Groningen, Hoogeveen, Hardenberg, Assen en Leek. Daarnaast verzorgt het bedrijfsopleidingen op maat en diverse cursussen. Er is bij de onderwijsontwikkeling extra aandacht voor de speerpunten Zorg en Wonen en Sport en Vitaliteit (Healthy Ageing), Ondernemerschap en Energie.

Project Sterk Techniek Onderwijs

Sterk Techniek Onderwijs. Regionale VMBO’s krijgen vanaf januari 2020 geld van het Ministerie van OCW om te werken aan sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs, dat leerlingen goed voorbereidt op een opleiding en werk in deze regio. VMBO scholen werken regionaal samen met het primair onderwijs en de mbo-instellingen aan de realisatie van de plannen. TechYourFuture ondersteunt de regio’s Zwolle, Stedendriehoek, Twente, Vechtdal/Drenthe en Nijmegen.

Pre-U & Pre-U Junior

Pre-U heeft als doel middelbare scholen en de University of Twente met elkaar te verbinden. Daarvoor organiseert Pre-U diverse activiteiten voor leerlingen, maar wordt ook opleiding en ondersteuning geboden voor professionalisering van docenten in het voortgezet onderwijs. Pre-U biedt een uitdagend programma voor 1 t/m 6 vwo leerlingen.

Pre-U Junior is het Wetenschapsknooppunt van de Universiteit van Twente en organiseert activiteiten voor leerlingen van 4 tot 12 jaar, hun scholen, leerkrachten en ouders. PRE-U Junior organiseert activiteiten die de kennis en houding van leerlingen ten opzichte van wetenschap en technologie verbeteren.

Saxion Bètatechniek

Het Programma Bètatechniek Saxion zet zich samen met het onderwijs, bedrijfsleven en overheid in voor méér en betere potentiële Bètastudenten en -technici. Op basis- en voortgezet onderwijs maken jongeren op een uitdagende en interactieve manier kennis met techniek. We hebben deze toekomstige professionals hard nodig om een sterk arbeidsklimaat voor technici in de regio creëren.

Techniekpact Oost

Vanuit het landelijk Techniekpact is Nederland in vijf landsdelen opgedeeld. Eén van deze landsdelen is Oost. Dit landsdeel beslaat de provincies Gelderland en Overijssel.  Vanuit deze regio zijn vijf regionale techniekpacten gesloten. In landsdeel Oost wordt sterk Human Capital beleid gevoerd, waarbij de nadruk ligt op technische topsectoren zoals HTSM, Kunststoffen, Chemie, Energie-Milieutechnologie en Agrofood.

Netwerk lerende Leraren

Het Netwerk Lerende Leraren is een partnerschap van onderwijsorganisaties in Twente, die een keur aan producten en diensten heeft ontwikkeld voor haar leden en deze ter beschikking stelt aan leergemeenschappen van (aspirant)leraren, schoolteams, lerarenopleiders en onderzoekers.

Platform Talent voor Technologie

Platform Talent voor Technologie geeft in opdracht van onder andere de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Economische Zaken uitvoering aan landelijke beleidsprioritering op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt met een nadruk op bèta/techniek. Daarnaast heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ook programma’s met betrekking tot algehele kwaliteitsverbetering van scholen bij het Platform geplaatst.

In het programma Toptechniek in bedrijf werken onderwijs, bedrijfsleven en overheid in regionale verbanden samen. Ze richten zich hierbij op een toekomstbestendig technisch vmbo en mbo. Het doel is de kwalitatieve en kwantitatieve  mismatch tussen de uitstroom van studenten in het beroepsonderwijs én de vraag van de regionale arbeidsmarkt te verkleinen. Zodoende wordt getracht voldoende goedgeschoolde technische vakkrachten te hebben in het vmbo en mbo. Praktische programmalijnen moeten er voor zorgen dat de zichtbaarheid en de aantrekkelijkheid van het technisch beroepsonderwijs wordt verhoogd.

VHTO

VHTO is het Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek. Zij richten zich op participatie van meisjes en vrouwen op het gebied van bètawetenschappen, techniek en ICT te vergroten. Daarnaast zet VHTO zich in om vrouwen op de arbeidsmarkt binnen deze branches te behouden. VHTO  richt zich op de hele keten van het onderwijs: van primair onderwijs tot uiteindelijk toetreding op de arbeidsmarkt.

Wij Techniek (voorheen OTIB installatiebranche)

Wij Techniek ondersteunt vakmensen in de installatietechniek, samen met de sociale partners. De organisatie zet zich in voor ruim 130.000 werknemers en bijna 10.000 werkgevers in de installatiebranche. Wij Techniek heeft als doel vakmensen in de Technische Installatiebranche in staat te stellen om hun talent optimaal te ontwikkelen en in te zetten voor een toekomstbestendige leefomgeving. Met een kleine, effectieve organisatie weet Wij Techniek producten te ontwikkelen die het vakmanschap in de branche stimuleren. Hierbij hanteert de organisatie duidelijke  programmalijnen waar langs ze haar aanbod ontwikkelt, t.w. talent- en kennis ontwikkelen en het bevorderen van de instroom. Wij Techniek wordt gefinancierd door alle vakmensen in de technische installatiebranche. Werkgevers en werknemers dragen een klein deel van hun loonsom (CAO) af voor scholing en ontwikkeling. Het bedrijf zet deze middelen in om vakmanschap in de branche te ondersteunen.

Stichting Zwaluwstaarten

Stichting  Zwaluwstaarten laat jongeren reeds op jonge leeftijd (basisonderwijs) kennis maken en ervaring opdoen met de aantrekkelijke en interessante aspecten van leren en werken in de techniek. Deze stichting is ervan overtuigd, dat wanneer jongeren al op jonge leeftijd in aanraking komen met techniek en hiermee positieve ervaringen opdoen, zij eerder zullen kiezen voor een technische vervolgopleiding. Ze geven jongeren zo de mogelijkheid om te ontdekken waar hun eventuele kwaliteiten en interesses liggen en waar niet.

KWTO

Kenniscentrum Wetenschap en Technologie Oost ondersteunt in het basisonderwijs in Oost Nederland met het ontwikkelen, versterken en behouden van Wetenschap en Technologie en Talentontwikkeling. In het kader van het actieplan 'Kiezen voor technologie' en adviseert scholen bij de implementatie van Wetenschap & Technologie (Onderzoekend & Ontwerpend Leren). KWTO kent subsidies toe aan basisscholen met betrekking tot verduurzaming, professionalisering en innovatie.

NEMO Science Museum

NEMO Science Museum is het grootste Science Museum van Nederland en is voor bezoekers van alle leeftijden. NEMO laat een breed publiek op actieve wijze ervaren hoe fascinerend, leuk en nuttig wetenschap en technologie zijn.

SLO

SLO heeft als nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling een publieke taakstelling in de driehoek beleid, praktijk en wetenschap. SLO heeft een onafhankelijke, niet-commerciële positie als landelijke kennisinstelling en is dienstbaar aan vele partijen in beleid en praktijk.

Kennisnet

Kennisnet is de publieke organisatie voor onderwijs en ict. Kennisnet zorgt voor een landelijke ict-basisinfrastructuur, adviseert de sectorraden en deelt haar kennis met het primair onderwijs (po), het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

De Rolf Groep

De Rolf Groep ondersteunt samen met Hogeschool Windesheim en Hogeschool Saxion het primair onderwijs bij het invullen van het W&T kompas, om inzicht te krijgen in hoeverre het W&T is ingebed in hun school. Dit W&T Kompas helpt om gezamenlijk ontwikkeldoelen te formuleren, die aansluiten bij de visie van de school. Met het W&T Kompas doorlopen schoolteams gezamenlijk een bewustwordingsproces en worden hierbij begeleid door W&T-experts.

Leraar24

Leraar24 is een online platform van, voor en door leraren, met beeldmateriaal en video’s over alledaagse vraagstukken, waarmee op een simpele manier ervaring uitgewisseld kan worden. Ook reikt het platform voorbeelden aan, die meteen kunnen worden toegepast in het dagelijks onderwijs van leerkrachten.

Nationaal Techniekpact 2020

In het Nationaal Techniekpact 2020 zijn afspraken vastgelegd tussen onderwijsinstellingen, werkgevers, werknemers, jongeren, topsectoren, regio’s en het Rijk om het aantal technici te bevorderen. Dit is hard nodig, want tot 2020 gaan er jaarlijks meer dan 70.000 bouwvakkers, installateurs, elektrotechnici, metaalbewerkers, ingenieurs en systeemanalisten met pensioen. Om te kunnen blijven concurreren met het buitenland en om marktkansen te benutten heeft Nederland meer goed opgeleide technici op alle niveaus nodig. In het Nationaal Techniekpact zijn afspraken vastgelegd, die dit proberen te bevorderen.

Regionale ondernemingen

Alferink
Bauhuis
Benchmark
Bronkhorst
Brunelco
Cogas
De groot Vroomshoop
Demcon
Engberink
Geas
Hegeman
IACT
Industriele Kring Twente
Ipskamp
Lienesch
Loohuis
Moovd
Nijhof Bouwbedrijf
Odin Groep
Podolab Twente
Scania
Stork
Suplacon
TechSteps
TenCate
Thales Group
Timmerije
Trimm
Trioliet
Van de Steeg
Van Dam Groep
Van Merksteijn
VDL Groep
Verenigde Maakindustrie Oost
Voortman Steel Machinery
Winkels techniek
Witteveen+Bos