Samenwerkingspartners

TechYourFuture is een initiatief van de drie kennispartners Saxion, Universiteit Twente en Windesheim.

Saxion ‘Living Technology’

Het succesvol toepassen van innovatieve technologie is een belangrijke pijler van Saxion, zowel in onderwijs als in onderzoek. Technologie staat voor een nieuwe wereld vol bijna onbegrensde mogelijkheden. Met ongekende oplossingen voor alledaagse vraagstukken als vergrijzing, duurzaamheid of veiligheid. Daarom vindt Saxion het belangrijk dat technologie in elke opleiding tot leven komt, als integraal onderdeel van ons leven en werken: in de zorg, in de bouw, in het onderwijs, in de dienstverlening. Dat noemt Saxion Living Technology.

Succesvolle technologie ontstaat vaak op het snijvlak van verschillende disciplines en vanuit de durf om over traditionele grenzen heen te kijken. Saxion legt daarom de nadruk op het belang van de ‘andere disciplines’ voor het realiseren van succesvolle technologie. Dit sluit aan bij de breedte van het onderwijs- en onderzoeksaanbod van Saxion. Technici bestuderen concrete praktijksituaties, niet-technici hebben oog voor de toepassingsmogelijkheden van die technologie. Dankzij Living Technology kunnen we in de toekomst slimmer, prettiger en betaalbaar leven. Saxion biedt 26 technische bacheloropleidingen aan op het gebied van Lifestyle & Design, Bouw en Ruimte, Business & Management, Water, Energie en Natuur, Science Exploration en Medisch Technisch. Saxion biedt tevens een aantal technische masteropleidingen aan op het gebied van Supply Chain, Textiles, Facility & Real Estate, Mechatronica en Smart Industries. Bij Saxion studeren ongeveer 26.400 studenten en werken 1734 docent-onderzoekers.

Universiteit Twente ‘High Tech Human Touch’

In het onderzoek op de Universiteit Twente staat technologie en de rol van technologie in de samenleving centraal. Om hierin toonaangevend te blijven en om de uitstekende kwaliteit van de opleidingen te borgen stuurt de universiteit op vernieuwing en de aansluiting bij de samenleving.

Universiteit Twente biedt 15 brede technische bacheloropleidingen aan en 30 (Engelstalige) technische masters op de gebieden van: Wiskunde, Natuurkunde en Scheikunde, Technische Geneeskunde, Technische Bedrijfskunde, Creatieve Technologie, Elektrotechniek en Werktuigbouw. Het onderzoek op de universiteit concentreert zich op de sleuteltechnologieën (ICT, Nano-, Bio- en Geo-), engineering en maatschappelijke context (governance en gedrag). Universiteit Twente is maatschappijgericht, internationaal en ondernemend en streeft naar integratie tussen de technologisch- en sociaalwetenschappelijke disciplines. Bij de Universiteit Twente studeren ongeveer 9.300 studenten en werken 1684 docenten en onderzoekers.

Windesheim ‘Techniek, we kunnen niet zonder’

Windesheim is een brede, innoverende kennisinstelling. Een instelling die waarde wil creëren voor studenten, medewerkers, beroepenveld en maatschappij, voor de regio, voor Nederland en internationaal.

Een mooi gebouw, nieuwe wegen, functionele bruggen. Maar ook een nieuwe app voor je smartphone, een elektrische auto, een windturbine of schoon drinkwater. Alles draait volgens Windesheim om techniek. De techniekbranche bedenkt continu oplossingen voor allerlei situaties. Windesheim daagt studenten om een technische studie op te pakken, nieuwe dingen uit te vinden en innovatieve oplossingen te bedenken en toe te passen.

Windesheim biedt 10 technische bacheloropleidingen aan die voorbereiden op het werken in een technische omgeving zoals Bouwkunde, Civiele techniek, Elektrotechniek, ICT, IPO, Logistics, Werktuigbouw etc. Windesheim is bovendien een grote aanbieder van bacheloropleidingen voor het technisch beroepsonderwijs op vmbo en mbo niveau. Bovendien biedt deze hogeschool de masteropleiding Expertdocent Beroepsonderwijs aan. Bij Windesheim studeren ongeveer 20.400 studenten en werken 990 docent-onderzoekers.

TechYourFuture werkt samen met:

Provincie Overijssel

Provincie Overijssel

TechForFuture

In juni 2013 is ook het Expertisecentrum TechForFuture, High Tech Systemen en Materialen (HTSM) Oost-Nederland, gestart, waarvan Windesheim en Saxion de grondleggers zijn. TechForFuture geeft een impuls aan toegepast HTSM onderzoek en innovatie in Oost-Nederland, terwijl TechYourFuture zich richt primair gericht is op het opleiden van voldoende goed opgeleide technici.

Pre-U

Pre-U heeft als doel middelbare scholen en de University of Twente met elkaar te verbinden. Daarvoor organiseert Pre-U diverse activiteiten voor leerlingen, maar wordt ook opleiding en ondersteuning geboden voor professionalisering van docenten in het voortgezet onderwijs. Pre-U biedt een uitdagend programma voor 1 t/m 6 vwo leerlingen.

Pre-U Junior

PRE-U Junior is het Wetenschapsknooppunt van de Universiteit van Twente en organiseert activiteiten voor leerlingen van 4 tot 12 jaar, hun scholen, leerkrachten en ouders. PRE-U Junior organiseert activiteiten die de kennis en houding van leerlingen ten opzichte van wetenschap en technologie verbeteren.

Programma bètatechniek Saxion

Het Programma Bètatechniek Saxion zet zich samen met overheid, onderwijs en bedrijfsleven in voor méér en betere potentiële Bètastudenten en -technici. Die hebben we namelijk hard nodig om een sterk arbeidsklimaat voor technici in de regio creëren.

KWTO

Kenniscentrum Wetenschap en Technologie Oost ondersteunt in Oost Nederland activiteiten in het kader van het actieplan 'Kiezen voor technologie' en adviseert scholen bij de implementatie van Wetenschap & Technologie (Onderzoekend & Ontwerpend Leren). In het kader van het actieplan kent KWTO subsidies toe met betrekking tot verduurzaming, professionalisering en innovatie.

ROC van Twente

ROC van Twente is dé onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Twente. Ruim 2000 medewerkers verzorgen beroepsopleidingen, trainingen en cursussen voor bijna 18.500 studenten en cursisten. Op vijf hoofdlocaties in Almelo, Hengelo en Enschede, 'in-company' bij bedrijven en instellingen en op talloze kleinere onderwijslocaties in heel Twente.

ROC Deltion College

Deltion College in Zwolle is er voor mbo-opleidingen, bij- of omscholing, maatwerk voor bedrijven, als inspirerende werkgever of als samenwerkingspartner. Deze ROC werkt dagelijks met overgave aan de leerroutes van haar studenten. Deltion levert als partner een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van de regionale arbeidsmarkt.

ROC Graafschap College

Het Graafschap College biedt een ruim aanbod aan mbo-opleidingen in de beroepsopleidende (bol) en beroepsbegeleidende (bbl) leerweg, in de sectoren Economie & Dienstverlening, Techniek & Informatica en Zorg & Welzijn. De sector Educatie & Participatie verzorgt de Entree-opleiding, het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) en opleidingen in het kader van Taalschool en Inburgering. Vanuit de verschillende sectoren wordt er ook (maatwerk)scholing aangeboden aan bedrijven en instellingen.

ROC Aventus

Bij Aventus hebben jongeren en volwassenen de grootste kans op een passende mbo-opleiding of cursus. Ze vinden hier namelijk een bijzonder breed aanbod. Met ruim 200 opleidingen zijn we daarnaast de grootste opleider in de Stedendriehoek. Volop ervaring dus. En dat geeft de zekerheid dat alles goed is geregeld. Daar staan ook onze ruim 1.000 medewerkers voor in.

ROC Alfa College

Het Alfa-college is het christelijke regionaal opleidingencentrum (ROC) voor Noord- en Oost-Nederland. Het verzorgt middelbare beroepsopleidingen en educatieve trajecten in Groningen, Hoogeveen, Hardenberg, Assen en Leek. Daarnaast verzorgt het bedrijfsopleidingen op maat en diverse cursussen. Er is bij de onderwijsontwikkeling extra aandacht voor de speerpunten Zorg en Wonen en Sport en Vitaliteit (Healthy Ageing), Ondernemerschap en Energie.

Techniekpact Oost

Vanuit het landelijk Techniekpact is Nederland in vijf landsdelen opgedeeld. Eén van deze landsdelen is Oost. Dit landsdeel beslaat de provincies Gelderland en Overijssel.  Vanuit deze regio zijn vijf regionale techniekpacten gesloten. In landsdeel Oost wordt sterk Human Kapital beleid gevoerd, waarbij de nadruk ligt op technische topsectoren zoals HTSM, Kunststoffen, Chemie, Energie-Milieutechnologie en Agrofood.

NEMO Science Museum

NEMO Science Museum is het grootste science museum van Nederland en is voor bezoekers van alle leeftijden. NEMO laat een breed publiek op actieve wijze ervaren hoe fascinerend, leuk en nuttig wetenschap en technologie zijn.

SLO

SLO heeft als nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling een publieke taakstelling in de driehoek beleid, praktijk en wetenschap. SLO heeft een onafhankelijke, niet-commerciële positie als landelijke kennisinstelling en is dienstbaar aan vele partijen in beleid en praktijk.

Platform Bètatechniek

Platform Bèta Techniek geeft in opdracht van onder andere de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Economische Zaken uitvoering aan landelijke beleidsprioritering op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt met een nadruk op bèta/techniek. Daarnaast heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ook programma’s met betrekking tot algehele kwaliteitsverbetering van scholen bij het Platform geplaatst.

Kennisnet

Kennisnet is de publieke organisatie voor onderwijs en ict. Kennisnet zorgt voor een landelijke ict-basisinfrastructuur, adviseert de sectorraden en deelt haar kennis met het primair onderwijs (po), het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Leraar24

Leraar24 is een online platform van, voor en door leraren, met beeldmateriaal en video’s over alledaagse vraagstukken, waarmee op een simpele manier ervaring uitgewisseld kan worden. Ook reikt het platform voorbeelden aan, die meteen kunnen worden toegepast in het dagelijks onderwijs van leerkrachten.

Nationaal Techniekpact 2020

In het Nationaal Techniekpact 2020 zijn afspraken vastgelegd tussen onderwijsinstellingen, werkgevers, werknemers, jongeren, topsectoren, regio’s en het Rijk om het aantal technici te bevorderen. Dit is hard nodig, want tot 2020 gaan er jaarlijks meer dan 70.000 bouwvakkers, installateurs, elektrotechnici, metaalbewerkers, ingenieurs en systeemanalisten met pensioen. Om te kunnen blijven concurreren met het buitenland en om marktkansen te benutten heeft Nederland meer goed opgeleide technici op alle niveaus nodig. In het Nationaal Techniekpact zijn afspraken vastgelegd, die dit proberen te bevorderen.

VHTO

VHTO is het Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek. Zij richten zich op participatie van meisjes en vrouwen op het gebied van bètawetenschappen, techniek en ICT te vergroten. Daarnaast zet VHTO zich in om vrouwen op de arbeidsmarkt binnen deze branches te behouden. VHTO  richt zich op de hele keten van het onderwijs: van primair onderwijs tot uiteindelijk toetreding op de arbeidsmarkt.

TechniekTalent.nu

TechniekTalent.nu is een samenwerkingsverband van acht technische sectoren, in opdracht van werknemers- en werkgeversorganisaties. Met maar één doel: meer instroom en behoud van (jonge) mensen in de techniek.

Toptechniek in bedrijf

In het programma Toptechniek in bedrijf werken onderwijs, bedrijfsleven en overheid samen. Het doel is om in de toekomst in Nederland voldoende goedgeschoolde technische vmbo en mbo vakkrachten te hebben. Praktische programmalijnen moeten er voor zorgen dat de zichtbaarheid en de aantrekkelijkheid van het technisch beroepsonderwijs wordt verhoogd.