Tech Oost: sterke samenwerkingsspeler voor toekomstbestendige arbeidsmarkt Oost-Nederland

Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit om 15 bestaande samenwerkingsverbanden een stap verder te brengen. Deze bijdrage komt uit het Nationaal Groeifonds en is onderdeel van het Actieplan Groene en Digitale banen. Hiermee wil het kabinet het personeelstekort in techniek en ICT aanpakken zodat Nederland vol kan blijven inzetten op de energie- en digitale transitie. Tech Oost is één van de 15 geselecteerde consortia, onder penvoering van Hogeschool Saxion. Dit is belangrijk en constructief nieuws voor het mkb, beroepsonderwijs en beleidsmakers in Oost-Nederland.

De uitdaging
De Oost-Nederlandse arbeidsmarkt voor technici zit in een uitdagende spagaat. De regionale maakindustrie schreeuwt om technici. De oorzaak? Vergrijzing, snel afnemend arbeidspotentieel en dalende instroom van studenten. Ook lijkt het gras voor veel technici buiten de regio groener. Deze braindrain leidt tot verlies van kennis voor de regio. In dit al lastig te beheersen krachtenveld eist ook een breed scala aan maatschappelijke uitdagingen structurele aandacht op. Van digitalisering en automatisering tot en met het permanent stimuleren van een leven lang ontwikkelen van technische medewerkers. Onderzoek wijst uit dat de kwantitatieve en kwalitatieve druk op (technische) arbeidskrachten in de regio Oost-Nederland sterker toeneemt dan in het westen van het land.

De actie
Smart Industry kán een oplossing bieden. Met slimme technologieën realiseer je dan met minder medewerkers meer productie. Maar deze transformatie vergt de juiste vaardigheden en voldoende menselijk kapitaal. Ook in Oost-Nederland wringt daar de schoen steeds meer. Daarom is een gezamenlijke actie tussen kennisinstellingen, mkb-bedrijven en andere belangrijke stakeholders acuut en absoluut noodzakelijk. Met als voornaamste doel het groeiende gebrek aan toekomstbestendig menselijk kapitaal aan te pakken. De naam van deze gezamenlijke actie? Tech Oost.

De kracht
De focus van Tech Oost ligt vooral bij de Smart Industry binnen de vele mooie maakbedrijven die het bedrijfsleven in Oost-Nederland kenmerken. Tech Oost legt daarbij de nadruk op de verankering van ‘smart’ in deze maakindustrie. Veel vragen komen juist uit de smart-toepassende maakbedrijven, die de toegevoegde waarde van automatisering en digitalisering voor hun bedrijf erkennen, maar niet zien hoe ze dat geïmplementeerd krijgen. Door smart-ontwikkelende en -smart-toepassende bedrijven via Tech Oost met elkaar te verbinden, combineren we meerdere sectoren en kennislevels met elkaar. Met Tech Oost stimuleren we ondernemers meer multisectoraal en multidisciplinair te denken en te werken, een enorme impuls voor de maakindustrie in Oost-Nederland.

De organisatie
Binnen Tech Oost slaan vijf PPS-en in Oost-Nederland de handen ineen:  TechYourFuture, TechForFuture, CIVON Innovatiecentrum, TechWise Twente en Process Your Future – Praktijkcentrum voor Procestechnologie Oost-Nederland (PCPT-Oost). Met elkaar vormen deze PPS’en het kloppende hart van het ecosysteem Tech Oost. Vanuit ieders expertise en ervaring zetten we gezamenlijk nieuwe stappen voor de gewenste synergie en opschaling.

De nuchtere aanpak
Het vertrekpunt van Tech Oost ademt de nuchtere aanpak die mkb, beroepsonderwijs en beleidsmakers in Oost-Nederland zo kenmerkt: ‘verbind wat er is, wat we nu al doen, verdiep waar kennis ontbreekt en vul dat aan, verbreed door verschillende sectoren en disciplines te koppelen en verspreid door best practices te herplaatsen, ervaringen te delen en kennis te laten stromen.’

Het doel
Samen met het onderwijs- en werkveld wil Tech Oost een duurzame, technische arbeidsmarkt in Oost-Nederland behouden. Dat lukt door te investeren in kennisintensief en praktijkgericht opleiden. Samen vormen we het ecosysteem Tech Oost dat vraagstukken uit het bedrijfsleven initieert, entameert en coördineert. Tech Oost kent kerndoelen, gebaseerd op de innovatieve inzet van publiek-private samenwerkingen tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Activiteiten van het nationaal Groeifonds project Tech Oost leiden jongeren op met de juiste vaardigheden zoals de regionale arbeidsmarkt die verlangt. Vooral vanuit het perspectief van Smart Industry. Om- en bijscholing maakt professionals in Oost-Nederland  ‘een leven lang’ inzetbaar. Tegelijkertijd stimuleert Tech Oost permanent de innovatiekracht van het regionale midden- en kleinbedrijf.

De financiële impuls
Tech Oost investeert de komende 4 tot 8 jaar in totaal 21,3 miljoen in kennisintensief en praktijkgericht opleiden. Hiervan komt 9 miljoen uit het Nationaal Groeifonds en 0.2 miljoen van de provincie Overijssel.

De verwachte uitkomst
De inzet van Tech Oost leidt tot de versterking van de samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Het gezamenlijke doel is helder: een duurzame arbeidsmarkt realiseren én behouden. Daarom zoekt Tech Oost nadrukkelijk aansluiting bij het regionale thema Smart Industry, met focus op Industrie 5.0, de energietransitie en circulariteit.

Het onderscheid
Cruciaal binnen Tech Oost is de beoogde opschaling, zowel van samenwerkingspartners als van geografische samenwerking en het op een grotere schaal samen behalen van resultaten op grond van een hefboomeffect. Een tweede onderscheidend aspect van Tech Oost is het vraag gestuurd werken; oplossingen, samenwerkingen en acties vinden plaats gebaseerd op concrete en resultaatgerichte behoeften vanuit zowel mkb, beroepsonderwijs als beleidsmakers in Oost-Nederland. Vraag, actie en resultaat grijpen elkaar versterkend ineen.

De aanpak
De aanpak van de vijf PPS’en binnen Tech Oost is gebaseerd op het investeren op vijf actielijnen: 1. Versterking van ketens en ecosystemen; 2. Talentontwikkeling; 3. Innovatie en beroepspraktijk; 4. Leven lang ontwikkelen; 5. Contextrijke infrastructuur. Binnen deze actielijnen creëren we ontmoetingen en investeren we in de mensen die hier vraag gestuurde acties uitwerken. We bieden extra capaciteit binnen de kennisinfrastructuur om een invulling te geven aan de praktische en strategische kennisvragen uit het bedrijfsleven. En we bouwen tegelijkertijd een platform om jonge kenniswerkers klaar te stomen voor een vervolgtraject in het regionale hightech bedrijfsleven. Zo bouwen we samen aan de toekomst van het regionale bedrijfsleven en de Oost-Nederlandse technici.

Het speelveld
Tech Oost beweegt zich in Oost-Nederland in een sterk speelveld. Alles draait om samenwerking, netwerkvorming en het elkaar ‘vinden en binden’. Denk aan samenwerkingen in de regio en het soepel aanhaken bij andere relevante programma’s zoals onder andere Boost-EDIH en het Aanvalsplan Techniek. Alles draait hier om de specifieke kracht en bijdrage van de PPS-en en de benodigde capaciteitsimpuls.

Meer weten?

Neem contact met ons op
Contactpagina