Effectieve bedrijfsbezoeken

Effectieve bedrijfsbezoeken

Kennismaken met de technische sector

Er is een blijvend tekort aan technisch personeel. Om de kans te vergroten dat kinderen kiezen voor een beroep in de technische sector, is het belangrijk dat kinderen hier al op jonge leeftijd mee kennismaken. In de leeftijd van 6-14 jaar sluiten kinderen al veel beroepen uit; met name de technische beroepen lijden hieronder. Door een bezoek te brengen aan een (technisch) bedrijf wordt het bewustzijn van deze leerlingen vergroot en kunnen ook stereotiepe beelden voorkomen worden. In de pilot over het organiseren van bedrijfsbezoeken in het primair onderwijs is gebleken dat leerkrachten en bedrijven niet altijd de juiste handvatten hebben om bedrijfsbezoeken effectief en structureel te organiseren.

De interesse in (effectieve) bedrijfsbezoeken van zowel basisscholen, middelbare scholen en technische bedrijven blijft stijgen. Daarom is in dit project, dat met Techniekpact Twente is opgezet, de bestaande methodiek voor bedrijfsbezoeken verbeterd en onderzocht hoe de methodiek verduurzaamd en opgeschaald kan worden.

Doelgroep

Het project richt zich op het primair en voortgezet onderwijs, en op technische bedrijven in de regio Twente.

Doelstellingen

Het doel was om de eerder ontwikkelde methodiek voor het organiseren van bedrijfsbezoeken (TechYourFuture, 2016) voor het primair onderwijs door te ontwikkelen en door te vertalen naar het voortgezet onderwijs. Daarnaast zijn de mogelijkheden voor effectieve verduurzaming van de methodiek en opschaling naar andere regio's onderzocht en uitgevoerd.

Aanpak

Aan de hand van een behoefteanalyse is geïnventariseerd hoe de methodiek in de praktijk wordt ervaren en welke wijzigingen nodig zijn in de bestaande handleidingen en hoe deze doorvertaald kunnen worden naar het voortgezet onderwijs. Vervolgens is er een pilot uitgevoerd met een aantal basis- en middelbare scholen die de herziene handleidingen hebben gebruikt voor het organiseren van een bedrijfsbezoek in samenwerking met een technisch bedrijf. Aan de hand van deze pilot zijn de herziene materialen nogmaals aangepast. 

Om de mogelijkheden voor opschaling en verduurzaming van de methodiek te onderzoeken, is geïnventariseerd bij welke bestaande initiatieven of projecten aangesloten kan worden. 

Opbrengsten

Het project heeft meerdere opbrengsten opgeleverd. Allereerst is er sprake van professionalisering van scholen en bedrijven in het organiseren van bedrijfsbezoeken in de vorm van een coachingstraject. Ook is er een versterkt netwerk ontstaan in de regio Twente met de samenwerkingspartners in dit project, waarvoor in november 2019 een netwerkbijeenkomst heeft plaatsgevonden. 

Vernieuwde handleidingen voor scholen en bedrijven

Lees hier meer over en de vernieuwde 'Handleidingen Effectieve Bedrijfsbezoeken voor scholen en bedrijven' en vraag deze gratis aan!

   

Partners:

  • Techniekpact Twente
  • Basisscholen: BS Los Hoes Haaksbergen, BS Paus Joannes Haaksbergen, BS de Paulusschool Enschede, BS Glanerbrug-Zuid Enschede, BS de Kubus Enschede, OBS Twekkelerveld Enschede
  • Middelbare scholen: Het Assink Lyceum Haaksbergen, Het Stedelijk Lyceum locatie Kottenpark Enschede, Het Vakcollege Enschede, Pius X College Almelo, Canisius Almelo
  • Bedrijven: Podolab Twente (PLT) Haaksbergen, Brunelco Haaksbergen, IACT Haaksbergen, Mechanische Industrie Menzing Haaksbergen, General Electric Industrial Solutions Haaksbergen, Ipskamp Printing Enschede, Moekotte Enschede, Van de Steeg Enschede, Van Merksteijn Almelo, Cogas Almelo, Bauhuis Goor, ADS Groep Goor, Timmerije Neede, HEBO Kozijnen Hengevelde
  • Organisaties: Stichting Consent (Week van het beroep), W&T Menu Gemeente Enschede, Bedrijf in de klas, Jet-net & Technet, High Tech Almelo, Techniekdag Bedrijvennetwerk Nijverdal, Industriële Kring Twente (IKT)

Looptijd

Het project is afgerond (2019).

Onderzoekers