Versterking van reflectie-onderwijs binnen technische hbo-opleidingen

Versterking van reflectie-onderwijs binnen technische hbo-opleidingen

De kennismaatschappij van de 21e eeuw vraagt van studenten om het vermogen je als individu kritisch te verhouden tot snelle kennisontwikkelingen en om analytisch en reflectief te kunnen denken. Uit onderzoek naar het verdwijnen van technische alumni uit de technische arbeidsmarkt blijkt, dat het van belang is studenten te begeleiden bij hun professionele identiteitsontwikkeling. Het reflecteren van studenten is daarbij cruciaal. Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek dat opleidingen en docenten moeite hebben om reflectie effectief in te zetten in het onderwijs. Daar komt bij dat technische opleidingen aangeven dat de talige vorm waarin reflectie veelal vorm krijgt, niet altijd lijkt te passen bij de technische doelgroep.

Talentgerichte loopbaanbegeleiding en succesfactoren voor een verbeteraanpak

In twee vooronderzoeken (‘Talentgerichte loopbaanbegeleiding en reflectie binnen technische hbo opleidingen’ en  ‘Succesfactoren voor een verbeteraanpak gericht op reflectie – een pilotstudie bij drie technische opleidingen’) is onderzocht hoe technische hbo-opleidingen reflectie van studenten op dit moment hebben vormgegeven in hun curriculum en wat studenten en docenten daarvan vinden. Hieruit blijkt dat verbetering nodig is op vier niveaus: a) Visie en doelbepaling, b) Uitwerking op curriculumniveau, c) Begeleiding van reflectieactiviteiten en d) Docentvaardigheden.

Verwachte opbrengsten

In het project wordt ook onderzocht of de beoogde resultaten worden behaald en welke ontwerpcriteria geformuleerd kunnen worden voor een goede procesaanpak, evenals het verbeteren van reflectie in het technisch onderwijs. Dit wordt onderzocht om vast te kunnen stellen of een betere visie over reflectie ontstaat, hoe reflectie meer verankerd wordt in het curriculum, en of docenten vaardiger worden in het begeleiden en beoordelen van reflectie.

Daarnaast wordt onderzocht welke reflectieactiviteiten en -tools met name bruikbaar zijn voor technische studenten (en docenten). Gedurende de bijeenkomsten met docententeams wordt met de methodiek van design thinking gewerkt aan oplossingen voor een betere reflectiedidactiek. Deze didiactiek is heel specifiek gericht op de technische doelgroep.

Partners

  • Saxion (technische opleidingen)
  • Windesheim (technische opleidingen)
  • Universiteit Twente

Looptijd

Juni 2019 t/m mei 2022

-          Saxion (technische opleidingen)

-          Windesheim  (technische opleidingen)

Onderzoekers