Techskills Monitor

Techskills Monitor

Continue aanpassing voor bedrijf én onderwijs

De ontwikkelingen op het gebied van technologie gaan snel. Hoewel het internet en meer recent mobiele toepassingen pas sinds enkele decennia bestaan zijn deze technologieën vandaag de dag dusdanig ingeburgerd dat zij eigenlijk niet meer weg zijn te denken uit het dagelijks leven. De komende decennia zullen deze ontwikkelingen naar verwachting alleen nog maar sneller gaan en is de “nieuwe technologie” van vandaag, zoals Robotica, 3D printing en nieuwe (duurzame) materialen gemeengoed geworden. Dit alles heeft een duidelijke invloed op wat er vanuit bedrijven wordt verwacht als het gaat om “skills” oftewel wat medewerkers moeten kennen en kunnen om bij te blijven. Het is de taak van het onderwijs om in te spelen op deze snel veranderende skills door het bieden van actueel onderwijs dat studenten optimaal voorbereidt op deze veranderende beroepspraktijk.

Om studenten te ondersteunen in hun stages en tegelijkertijd aan de wens van ‘continue afstemming’ tussen onderwijs en bedrijfsleven tegemoet te komen heeft het lectoraat nieuwe arbeidsverhoudingen van Windesheim Flevoland samen met onderwijspartners en vertegenwoordigers vanuit het technisch bedrijfsleven de TechSkills Monitor ontwikkeld.

Techskills Monitor

De monitor is een stageinstrument dat studenten helpt bij het gestructureerd verzamelen van informatie over ontwikkelingen in taken en competenties die horen bij technische functies bij bedrijven.  Tegelijkertijd biedt de monitor een methodiek waarbij het verzamelen en gebruiken van deze informatie wordt ingebed in het primaire onderwijsproces, met als doel het onderwijs continu te kunnen verbeteren. Daarom worden docenten, studenten en stage bedrijven actief bij het project betrokken.

De eerste fase van het project is eind 2017 afgesloten. In het eindrapport wordt de ontwikkeling van de 'proof of concept'  beschreven evenals de resultaten van een eerste pilot waarin de monitor is getest. Hieronder volgt een samenvatting van de resultaten, voor het gehele rapport kunt u contact opnemen met TechYourFuture

Het Onderzoek

Het instrument is ontwikkeld op basis van interviews met branchevertegenwoordigers, onderwijsvertegenwoordigers en experts op het gebied van taken en competenties, inzichten uit de literatuur over taken en competenties en twee werksessies waarin feedback op het instrument is verzameld. De inhoud van de TechSkills Monitor bestaat uit drie fasen; In fase 1 wordt er informatie verzameld over de bedrijfscontext en in fase 2 analyseert de studenten aan de hand van een interview met een medewerker de huidige en toekomstige taken en competenties. In fase 3 staat bij het “driegesprek” de reflectie op de verzamelde informatie centraal en de terugkoppeling wat dit betekent voor zowel de ontwikkeling van de student als de opleiding.

Het concept is als pilot toegepast in een drietal stages van de opleiding Bouwkunde niveau 4, Engineering niveau 4 (beide MBO College Lelystad) en de Bachelor Engineering van Windesheim Flevoland. In totaal hebben 48 studenten deelgenomen aan de pilot verspreid over 39 bedrijven.

Resultaten

Na afloop van de pilot is er een uitgebreide evaluatie gehouden onder de studenten en ook de docenten/opleidingsverantwoordelijken die hebben meegedaan. De resultaten van de pilot en de feedback uit de evaluaties laten zien dat de TechSkills Monitor in potentie goed inzicht biedt in de ontwikkeling van taken en competenties. Juist doordat op bedrijfsniveau taken en competenties aan elkaar gekoppeld worden en aan de ontwikkelingen binnen het bedrijf, ontstaat concrete en genuanceerde informatie waar onderwijs wat mee kan. Door deze koppeling wordt er concrete lading gegeven aan competenties, in relatie tot een specifieke functie en taken. We constateren echter ook dat het beoogde driegesprek als afsluiting van de stage niet vanzelfsprekend van de grond komt. Om dit gat in te vullen zijn er opleidingsrapportages gemaakt. De TechSkills Monitor in zijn huidige vorm is ontwikkeld als stage instrument. Op een aantal technische verbeterpunten na is het instrument hierin sterk. Als methodiek voor onderwijsvernieuwing is het instrument nog niet optimaal. Daartoe is een nader gesprek nodig, een dialoog met docenten/coördinatoren over de kosten en baten van de TechSkills Monitor in stage en doorvertaling naar onderwijsvernieuwing.

Vervolg

Op basis van de input uit de pilot hebben de onderzoekers geconstateerd dat voor een verdere uitrol van het instrument twee tussenstappen nodig zijn. In de tweede pilotfase worden enkele technische aanpassingen uitgevoerd. Daarnaast is het voor een optimale inbedding in het onderwijs noodzakelijk de methodiek in dialoog met de betrokken docenten en opleidingscoördinatoren aan te scherpen. 

De ambitie van het consortium is om na bovengenoemde aanpassingen, de TechSkills Monitor verder te implementeren binnen de pilot-opleidingen en tevens uit te rollen naar andere opleidingen en onderwijsinstellingen. Deze ontwikkelingen zullen systematisch worden geëvalueerd.

Partners

  • Windesheim Flevoland
  • MBO College Almere
  • MBO College Lelystad
  • Stagebedrijven
  • Regieraad Techniek Flevoland

Opbrengsten

Techskills Monitor

Looptijd

  • Pilot 1: 1 september 2016 tot en met 31 december 2017 
  • Pilot 2: 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018

Meer informatie

Wilt u meer weten over of meewerken aan de verdere ontwikkeling van de Techskills Monitor, neem dan contact op met Jurriaan Louman.

Onderzoekers