TechAtelier: Computational Thinking voor 10-14-jarigen.

TechAtelier: Computational Thinking voor 10-14-jarigen.

Steeds meer scholen, vooral in het primair onderwijs, gaan zelf aan de slag met onderdelen van Computational Thinking (afgekort tot CT). Dit gaat echter nog niet zonder slag of stoot: wat bied je als school aan? Hoe past het binnen het curriculum? Wat zijn de doelen? Daarnaast moeten docenten over specifieke competenties en de juiste materialen beschikken om onderwijs in CT te kunnen verzorgen. 

In het afgeronde onderzoeksproject 'TechAtelier' is een casus onderzocht hoe het onderwijs in Computational Thinking kan worden vormgegeven. De casus was Onderwijsroute 10-14, die onderwijs verzorgt voor leerlingen tussen de 10 en 14 jaar en leerlingen voorbereidt op vervolgonderwijs in vmbo, havo of vwo. In het project is samengewerkt met TechAtelier, dat door Hogeschool Windesheim is ingericht met als doel kinderen kennis te laten maken met de nieuwste toepassingen van informatietechnologie. Het TechAtelier zou technologische expertise en middelen leveren en Onderwijs 10-14 de didactische en pedagogische expertise. 

Computational Thinking (CT) is het procesmatig (her)formuleren van problemen op een zodanige manier dat het mogelijk wordt om met computertechnologie het probleem op te lossen (SLO). 

Doelstellingen

Het onderzoeksproject had twee doelstellingen:

 1. Beter zicht krijgen op doelen, inhouden en didactiek van CT-onderwijs.
 2. Een netwerk vormen van onderzoekers, scholen en experts dat de vormgeving en invoering van Computational Thinking wil bevorderen en wil bijdragen aan praktijkonderzoek en op evidentie-gebaseerde productontwikkeling op dit gebied. Dit netwerk zou de basis kunnen zijn van een consortium dat gezamenlijk een vervolgaanvraag op het gebied van Computational Thinking uitwerkt.

Doelgroep

Het onderzoek richtte zich op leraren die leerlingen kennis willen laten maken met de nieuwste toepassingen van informatietechnologie. Daarnaast zijn de opbrengsten interessant voor lerarenopleiders.

Aanpak

Het onderzoek is gestart met een verkenning van de literatuur naar de problematiek van het vormgeven van een doorlopende leerlijn Computational Thinking in Nederland en in het buitenland. Vervolgens is een evaluatieonderzoek gedaan waarbij de volgende vraag centraal stond: Op welke wijze kan het Computational Thinking-onderwijs in Onderwijsroute 10-14 geëvalueerd worden en wat levert deze evaluatie op ten behoeve van de ontwikkeling en evaluatie van een Computational Thinking-curriculum?

Opbrengsten

Het onderzoek heeft inzicht opgeleverd in de doelen, inhouden en didactiek van onderwijs in Computational Thinking door middel van een literatuur- en evaluatieonderzoek in een casus. Uit de resultaten blijkt dat het beoogde CT-curriculum op OR10-14 op hoofdlijnen overeenkomt met de CT-doelen die in de literatuur worden gesteld. De school biedt CT zowel geïntegreerd in de vakken als tijdens speciale techniekdagen aan. De leerlingen waren enthousiast over het CT-onderwijs op de techniekdagen en waren zich bewust van de aandacht voor CT in andere vakken. Hoewel de school ook voor uitdagingen heeft gestaan, gaan ze verder met de structurele implementatie van CT in hun curriculum. 

Ook heeft het onderzoek een netwerk opgeleverd van scholen en experts gericht op de realisering van een duurzame implementatie van Computational Thinking onderwijs (zie partners).

Lees meer over de opbrengsten van het onderzoek in het Eindrapport 'Vormgeven van onderwijs in Computational thinking'

Partners

 • Hogeschool Windesheim HBO-ICT, BE (Pabo, Lerarenopleiding Technische Beroepen (LTB), Lectoraat Onderwijsinnovatie & ICT, LAB21)
 • Universiteit van Twente
 • Saxion Hogeschool
 • OOZ Onderwijsroute 10-14, Zwolle
 • SLO
 • TechAtelier
 • Kennisnet
 • O2G2-scholengroep
 • ELAN-scholengroep
 • Hogeschool van Amsterdam

Looptijd

Het onderzoek is afgerond (januari 2018 t/m oktober 2019).

Onderzoekers