Teachers Tech College

Teachers Tech College

Netwerk voor samen leren en opleiden in de techniek 

De technische sector is continu aan verandering onderhevig. Bedrijven in deze sector vragen daarom om werknemers die in kunnen spelen op de technische, maar ook op de maatschappelijke veranderingen. In de regio resulteert dit in een nadrukkelijke vraag om meer kwalitatief hoogwaardig geschoolde technische werknemers. Het Teachers Tech College is een opleidingsroute die inspeelt op deze veranderingen en een kwalitatieve en kwantitatieve impuls geeft aan het opleiden van techniekdocenten van de toekomst.   

Innovatieve Technische Lerarenopleiding

Het Teachers Tech College is een innovatieve technische lerarenopleiding die uitgaat van flexibel, creatief en gepersonaliseerd onderwijs. Deze opleidingsroute is geschikt voor ambitieuze studenten met een 8+ mentaliteit en richt zich op ‘second career teachers’ en docenten die reeds in het beroepsonderwijs werkzaam zijn en die een ‘opscholing’ van kennis en vaardigheden wensen of nodig blijken te hebben.

In een uitgebreid start-assessment wordt bepaald welke competenties en motivatie de kandidaat in huis heeft alvorens hij of zij kan starten aan deze opleidingsroute. Bij toelaatbaarheid wordt samen met een persoonlijke begeleider een uitgebreid studieplan, een zogenaamde ‘road map’, uitgewerkt. In deze road map beschrijft de student hoe hij/zij komt tot de landelijk geldende onderwijsstandaarden. Het ‘wat’ ligt dus vast, het ‘hoe’ is echter vrij in te vullen door de student. Dat maakt dat iedere student zijn/haar route zelf kan uitstippelen en met hulp van intensieve persoonlijke begeleiding, nauw contact met het werkveld en met gebruik van digitale leermiddelen tot een maatwerkgericht onderwijsprogramma komt.

Vernieuwend in deze opleidingsroute is dat de student vooral veel in de praktijk aan de slag gaat, een uitgebreid netwerk opbouwt en samenwerkt met mensen uit het werkveld die de actuele kennis en vaardigheden al bezitten.

Teacher Skills

Het Teachers Tech College moet opleiden tot professionals die zowel vakinhoudelijke als pedagogisch-didactische competenties beheersen. De pedagogisch-didactische competenties vormen daarbij de kern. Hoe speel je in op de maatschappelijke en technologische veranderingen, en vooral, hoe breng je dit over als docent? Naast de typische ‘docentcompetenties’ (Teacher Skills) wordt er binnen het Teachers Tech College  gewerkt aan competenties die passen bij een ambitieuze opleidingsroute, met als doel professionals op te leiden die klaar zijn voor het onderwijs van de toekomst.

Onderzoeksaanpak

Aangezien Teacher Tech College zich richt op samen leren en opleiden, is dit project door een breed consortium vormgegeven. Op verzoek van het ROC van Twente is een door TechYourFuture samengestelde onderzoeksgroep aan de slag gegaan met het ontwerpen van deze opleidingsroute. Het traject is inmiddels geïmplementeerd in de Lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs van Windesheim. Het betreft hierbij een flexibele variant van deze opleiding. Professionals bepalen zelf hoe, waar en wanneer ze studeren. Ze gaan direct als mbo docent aan de slag in de beroepspraktijk van bijvoorbeeld het ROC van Twente, Deltion College, Alfa College en het Graafschap College

Doelstellingen

Binnen het project Teacher Tech College is in drie projectrondes gewerkt aan onderstaande doelstellingen:

 1. De ontwikkeling van het volledige tweedegraads curriculum van de Lerarenopleidingen Technische Beroepsonderwijs vanuit het beroepsbeeld en de ontwerprichtlijnen van het Teachers Tech College. 
 2. Het actief betrekken van de overige beroepsgerichte tweedegraads opleidingen bij de punt 1 genoemde ontwikkelingen.
 3. De ontwikkeling van een passend professionaliseringsaanbod voor reeds bevoegde docenten (post-hbo, bijscholing nieuwe vmbo-profielen etc.), naast de opleidingstrajecten (PDD, PDG, tweedegraads bevoegdheid). 
 4. Een investering in de samenwerking met het technisch bedrijfsleven zodat zij actief participeren in het netwerk van Teacher Tech College. 
 5. Het betrekken van vmbo-partners in het netwerk van Teacher Tech College. 
 6. Het werven en uitvoeren van nieuwe maatwerktrajecten PDD en PDG. Het monitoren en evalueren van de eerste pilot en op basis van evaluatieopbrengsten werken aan een doorontwikkeling van het onderwijsconcept. 
 7. De ontwikkeling van passende HRM-instrumenten om circulaire carrières te bevorderen.

Projectronde 1

Tijdens de eerste projectronde is er gewerkt aan het formuleren van een beroepsbeeld behorend bij ‘de techniekdocent van de toekomst’. In navolging daarvan stond het ontwerp van enkele ambitieuze pilots van flexibele en kwalitatief hoogwaardige opleidingsroutes centraal, waarin techniekdocenten voor het mbo worden opgeleid aansluitend bij de actuele vraag vanuit het technisch bedrijfsleven. Om dit goed in te bedden in de deelnemende organisaties is er vanuit HR-oogpunt aandacht besteed aan wervings- en professionaliseringsvraagstukken om het aantrekken van zij-instromers te bevorderen en de uitval van (techniek)docenten terug te dringen. Daarnaast vond er een uitgebreide wervingscampagne plaats om aandacht voor de activiteiten van Teacher Tech College te genereren.

Projectronde 2

Projectronde 2 richtte zich op de verbreding van het samenwerkingsverband van het Teachers Tech College alsmede op de doorontwikkeling van het onderwijsconcept naar de tweedegraads Lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs (LTB). De verbreding van het netwerk heeft geresulteerd in een samenwerkingsverband van eerdergenoemde partijen, maar ook door intensieve samenwerking met de beroepsgerichte lerarenopleidingen. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een innovatieve module bedrijfs- en schoolstage voor de LTB en tevens een stevig fundament voor de doorontwikkeling naar het gehele tweedegraads curriculum van alle beroepsgerichte lerarenopleidingen. Parallel werden meerdere pedagogische-didactische trajecten opgestart (PDD en PDG) voor zij-instromers en mensen uit de technische installatiebranche (OTIB).

Projectronde 3

De focus van projectronde 3 lag grotendeels op het uitrollen van het onderwijsconcept van het Teacher Tech College naar de volledige tweedegraads lerarenopleidingen technisch beroepsonderwijs. Uitgangspunt was dat systematische en inhoudelijke samenwerking kon plaatsvinden tussen collega’s van de lerarenopleiding, de deelnemende ROC’s én het technisch bedrijfsleven. Gelijktijdig aan deze ontwikkeling werden de ontwerpprincipes geïmplementeerd in de overige tweedegraads beroepsopleidingen (gezondheidszorg & welzijn en economie). Een ander aandachtspunt betrof het scholingsaanbod voor reeds bevoegde docenten die zichzelf verder willen professionaliseren.

Doelgroep

Het project was gericht op technische werknemers die beogen docent te worden op een technische mbo-opleiding. Daarnaast richt het project zich op technische mbo-docenten die scholing behoeven.

Partners

 • ROC van Twente 
 • Alfa-College 
 • Deltion College 
 • Graafschap College 
 • Aventus 
 • Windesheim 

Looptijd

Projectronde 1: september 2014 t/m juli 2015
Projectronde 2: september 2015 t/m maart 2017
Projectronde 3: maart 2017 t/m 1 juli 2018

Opbrengsten

Binnen het onderzoek zijn verschillende publicaties verschenen, waaronder een visiedocument en een rappportage naar aanleiding van het vooronderzoek.

 

Vraag aan

Vul hier hier je gegevens in en je ontvangt direct de gratis digitale versie van de Rapportage 'Teachers Tech College' in je mailbox. Liever een gedrukte versie? Dit kun je aanvinken in het formulier. 

 

Bekijk hier de video over dit opleidingsconcept: 

 

Onderzoekers