Taal in het lab

Taal in het lab

Natuurkundeonderwijs is essentieel voor de westerse samenleving, die gedragen wordt door vooruitgang in wetenschap en techniek. Momenteel is er echter een dalende trend zichtbaar van de kennis van leerlingen in het vmbo met betrekking tot natuurwetenschapen. Ook zijn er steeds minder leerlingen in het vmbo die kiezen voor een technisch profiel. Om beide problemen aan te pakken wordt een digitale leeromgeving ontwikkeld en onderzocht, waarin leerlingen zelf de leerstof ervaren door middel van proefjes en waarin de cyclus van hypotheses opstellen, experimenteren en concluderen wordt doorlopen. Zo kan de leerstof op een betekenisvolle manier worden verwerkt, waardoor zowel de kennis als indirect ook de motivatie voor het vak kunnen worden verhoogd.

Doelstellingen

Nova is een veelgebruikte schoolmethode in het voortgezet onderwijs. In deze methode zijn veel proefjes verwerkt, maar scholen komen er vaak niet aan toe om deze te implementeren in de lessen. Het achterwege laten van deze proefjes is echter een gemis, omdat het experimenteren kan helpen om de stof beter te begrijpen. Virtuele labs zoals beschikbaar in het Go-Lab eco-systeem bieden een uitkomst. Virtuele labs geven de mogelijkheid om online, in een digitale omgeving, proefjes te doen. Er kan oneindig worden geëxperimenteerd, ook in omgevingen die normaliter niet haalbaar zijn. Tevens kunnen leerlingen in een virtuele, online leeromgeving adaptief hulp krijgen in het uitvoeren van de experimentele cyclus.

De doelstelling van het huidige project is om een leeromgeving te creëren en te onderzoeken die het beste uit twee werelden (Nova en Go-Lab) combineert: NovaLab. Een cruciale rol is hierbij weggelegd voor de docent, die de leerlingen instrueert en begeleidt en die hierbij gebruikmaakt van kennis over begrijpend lezen en wetenschappelijk denken. Zo komen we tot een geïntegreerde lesmethode (NovaLab) met bijbehorend docentmateriaal. 

Aanpak

Het project bestaat uit drie deelstudies, uitgevoerd onder vmbo-leerlingen in het tweede leerjaar:

 1. Onderzoek naar individuele variatie in online leergedrag en wetenschappelijk denken. Door technieken als eye-tracking in combinatie met retrospectieve think-aloud kunnen we succesvolle lees- en/of leerstrategieën afleiden voor het begrijpen van teksten en die ondersteunend zijn voor het kunnen experimenteren en opdoen van kennis.
 2. Effectmeting van een docentinterventie gericht op het verbeteren van online leergedrag. Met een klankbordgroep van praktijkdeskundigen en leerlingen zal een training worden ontwikkeld voor docenten om leerlingen de succesvolle strategieën aan te kunnen leren. Onderzocht wordt in hoeverre leerlingen na de docent-interventie de aangeleerde strategieën gebruiken en welk effect ze sorteren. 
 3. Summatief quasi-experimenteel onderzoek naar de effecten van NovaLab op vakspecifieke kennis, wetenschappelijk denken en motivatie. Vijf experimentele scholen werken gedurende een half schooljaar met NovaLab, vijf controlescholen werken met de huidige Nova-methode.

Verwachte opbrengsten

 • Een proefschrift bestaande uit vier wetenschappelijke artikelen.
 • Minimaal twee vakpublicaties.
 • Presentaties op wetenschappelijke nationale en internationale congressen alsook op conferenties voor onderwijsprofessionals.
 • Een training voor docenten, die beschikbaar zal komen via het netwerk van Hogeschool Saxion. De nieuwe vakdidactiek zou een plaats kunnen krijgen bij zowel de richting Nederlands als Natuurkunde. Bovendien wordt samen met de pabo van Saxion onderzocht in hoeverre de inzichten vertaald kunnen worden naar het curriculum van de pabo.
 • Een uitgewerkte lessenserie met daarin de koppeling tussen Nova en Go-Lab en een blauwdruk voor de doorontwikkeling van andere thema’s. Deze koppeling zal in de methode Nova worden opgenomen. De virtuele labs zijn open-access beschikbaar via Go-Lab.
 • Symposium met presentaties en workshop voor wetenschappers en docenten om de resultaten van het project voor het voetlicht te brengen.
 • Plaatsing op website van de deelnemende organisaties in het consortium, het Platform Taalgericht Vakonderwijs en lezen in het vmbo.
 • Verslaglegging via de website van TechYourFuture.

Partners

 • Universiteit Twente
 • Saxion Hogeschool
 • Pius X College
 • Malmberg
 • Stichting Lezen

Looptijd

September 2020 t/m maart 2024

Onderzoekers