Systeemdoorbrekende W&T benadering

Systeemdoorbrekende W&T benadering

In de regio Flevoland, Overijssel en Gelderland worden diverse initiatieven ontplooid om een antwoord te vinden op de opdracht van het Techniekpact: meer technisch opgeleide mensen. In de verkenningsfase van dit onderzoek zijn veel gesprekken gevoerd met verschillende partijen in het onderwijs. Daaruit bleek een aantal knelpunten te bestaan waar het gaat om het interesseren van jongeren voor bèta georiënteerde opleidingen en beroepen.

Vertaling van techniekpromotie naar duurzame techniekeducatie is moeilijk

Uit de praktijk blijkt dat het niet goed lukt om de vertaling te maken van techniekpromotie naar duurzame techniekeducatie. Er is een grote behoefte naar kennis en inzicht om deze vertaling wel te maken.

Gat tussen pabo’s en de praktijk

De aansluiting tussen ontwikkelingen rond W&T op de pabo en de positie van W&T op de opleidingsscholen behoeft eveneens aandacht. Er bestaat een hiaat tussen het curriculum van de pabo’s en het leerplan van de opleidingsscholen, waardoor aankomende leerkrachten moeilijk aansluiting vinden bij het geleerde op de Pabo en de stagepraktijk.

Weinig kruisbestuiving tussen educatieve en technische opleidingen

Ook weten educatieve opleidingen en technische opleidingen elkaars expertise maar moeilijk te benutten om zo hun eigen onderwijsprocessen op een hoger niveau te tillen. Diverse rapporten geven aan dat de manier waarop afgelopen jaren geprobeerd is om leerkrachten op dit thema te professionaliseren niet effectief is gebleken.

Onderzoeksvraag

Hoe kunnen we de te lage belangstelling van jongeren voor bèta georiënteerde opleidingen en beroepen beïnvloeden?

Doelen

 • Een verhoogde instroom in de techniekopleidingen in de regio Zwolle en Dronten
 • Een verbeterde aansluiting tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs als het gaat om W&T in de regio’s Dronten en Zwolle
 • Een verbeterde aansluiting tussen de onderwijskolom en de arbeidsmarkt in regio Dronten en Zwolle
 • De samenwerking tussen de partners, de activiteiten die hieruit voortkomen en het onderzoek moet leiden tot een model van samen opleiden

Belangrijkste eindresultaten

Nieuwe technologie

Onderzoek naar de inzet van een 3D-printer als boundary object. Het doel van de school was niet om objecten in 3D te printen, maar om kinderen iets te leren. Het blijkt dat de 3D-printer leerlingen nieuwsgierig maakt. Daarnaast heeft het leerpotentieel, met name voor rekenen en wiskunde maar ook voor de ontwikkeling van zelfsturingsvaardigheden en sociale vaardigheden. Leerkrachten vinden het nog wel moeilijk de 3D-printer in hun reguliere onderwijs toe te passen.

De resultaten uit dit deelonderzoek zijn beschreven in het boekje 'Wat je kunt verzinnen kun je ook maken'. U kunt het boekje downloaden door hier te klikken.

TechnoDiscovery Zwolle

 • Acht basisscholen hebben samengewerkt middels een professionele leergemeenschap (PLG). De scholen hebben een visie ontwikkeld op hoe zij W&T in hun onderwijs willen verweven, op welke manier zij dit willen doen en wat dit van hun team verlangt.
 • De PLG werd begeleid door Pabo-docenten. Naar aanleiding van TechnoDiscovery dagen en coaching on the job is de vraag naar verdere professionalisering gekomen. Daarom zijn er bedrijfsbezoeken en masterclasses georganiseerd. Met 32 scholen is twee keer een 3D-printchallenge georganiseerd.
 • De scholen hebben in twee jaar stappen gezet in het zichtbaar maken van W&T op hun school. Het instapniveau was voor iedere school anders, net als het resultaat. Er was veel enthousiasme tijdens het project. Het blijkt dat  scholen het lastig vinden blijvend aandacht te geven aan W&T en collega’s mee te nemen in het proces.
 • Een belangrijke bevinding voor scholen is: "Het gaat niet om implementeren van W&T in je onderwijs, maar om onderwijsvernieuwing".

Onderzoek naar boundary crossing

 • Tijdens een pilot werkten studenten van twee verschillende opleidingen (Pabo en Biologie, Voeding & Gezondheid) samen.
 • In opdracht van de Ontdekhoek Zwolle hebben studenten een educatief product ontworpen met als doel gezondheid bevorderend gedrag te stimuleren bij kinderen.
 • De uitkomsten van het onderzoek zijn zoverre veelbelovend dat het initiatief wordt gecontinueerd met een groep nieuwe studenten.

De resultaten uit dit deelonderzoek zijn beschreven in een wetenschappelijk artikel. U kunt het artikel: Cooperation between primary schools and technological companies: a matter of boundary crossing vinden door hier te klikken.

Partners

 • Hogeschool Windesheim (domein educatie  / domein techniek)
 • OOZ Zwolle, Vivente Zwolle, Codenz Dronten
 • ROC Deltion Zwolle
 • De Kenniswerkplaats Dronten
 • CAH Vilentum, Christelijk Hogeschool Dronten
 • VMBO Talentstad Zwolle
 • JET NET
 • Bedrijven uit het JETNET netwerk en het bedrijvennetwerk van de techniekopleidingen
 • Stichting TechnoDiscovery
 • EWT
 • KWTO
 • Wetenschapsknooppunt Utrecht, wetenschapsknooppunt Wageningen

Looptijd 

Afgerond (1 juni 2015- juli 2017)

Opbrengsten

We zijn trots op het prachtige koffietafelboek dat is samengesteld op basis van de onderzoeksresultaten. 
Lees hier meer over het boek 'Hoeveel thee drinken we eigenlijk? Een koffie- en theetafelboek over wetenschap en technologie en onderzoekend en ontwerpend leren op de basisschool', door Hanno van Keulen, Manon Schrijnemaekers, Nicole van Aar en Marlies Aldewereld.

Onderzoekers