Wetenschap en Technologie in  Primair Onderwijs

Wetenschap en Technologie in Primair Onderwijs

In een hoog tempo volgen nieuwe ontwikkelingen elkaar op en de technologische wereld verandert snel. Om kinderen goed voor te bereiden op de technologische samenleving van nu en de toekomst is onderwijs in Wetenschap & Technologie (W&T) essentieel. W&T leert kinderen de vaardigheden om hun omgeving te begrijpen en hierin te functioneren.

Bovendien speelt het in op de maatschappelijke vraag naar technisch geschoolde medewerkers die in de toekomst alleen maar zal toenemen. Veel kinderen en hun ouders hebben door stereotype, vaak negatieve en zelfs foutieve beeldvorming ten onrechte de indruk dat deze sector geen toekomst biedt of niet aansluit bij de talenten van een kind. Terwijl er juist een grote diversiteit aan toekomstmogelijkheden is, op alle niveaus! Techniek en technologie zijn ten slotte niet meer weg te denken uit welke beroepsgroep dan ook! Bij onderwijs in W&T krijgen kinderen volop de kans hun talenten te herkennen en verder te ontwikkelen!

Investeren in netwerken

Gelukkig staat in Oost-Nederland het belang van W&T steeds minder ter discussie. Wat echter wel leeft is de vraag hoe W&T op een effectieve wijze ingebed kan worden in de scholen. In de afgelopen jaren is door TechYourFuture veel onderzoek gedaan naar de effectieve implementatie van W&T in het primair onderwijs. Bovendien is geinvesteerd in het opleiden van experts en het samenbrengen van vele kansrijke initatieven. Dit heeft geleid tot een groeiend netwerk waarin scholen, schoolbesturen, W&T experts, aanbieders, bedrijven en overheden met elkaar samenwerken om W&T structureel onderdeel te maken van het onderwijsaanbod in iedere school!

Alleen ben je sneller maar samen kom je verder - Good practice van W&T Implementatie in de regio Enschede 

In dit boekje lees je het boeiende verhaal van diverse W&T-hoofdrolspelers uit de regio Enschede die in de afgelopen jaren actief zijn of zijn geweest bij de implementatie van W&T in het onderwijs.Samen bespreken zij hoe diverse ontwikkelingen, initiatieven, keuzes, maar vooral goede – gelijkwaardige - samenwerking in de afgelopen jaren hebben geleid tot het levende netwerk zoals dat er nu is. In Enschede weten scholen, bedrijven, instellingen en gemeente elkaar te vinden in de gezamenlijke ambitie goed en inspirerend W&T onderwijs te kunnen bieden aan alle leerlingen.

Naast deze Enschedese 'good practice' worden in het handzame boekje praktische tips gegeven die waardevol zijn voor andere organisaties en netwerken die een stap willen zetten op het gebied van W&T door de samenwerking te zoeken met andere netwerken!

W&T expertise binnen schoolbesturen - Provincie Overijssel geeft alle schoolbestuurders de kans om aan te haken 

De provincie Overijssel vindt een goed werkende arbeidsmarkt essentieel voor een krachtige economie. De talenten van jongeren die nu nog onderwijs volgen zijn in de toekomst hierin essentieel. Wetenschap en technologie zien wij als een belangrijke basisvaardigheid. Daarom stimuleren wij projecten waarbij kinderen leren omgaan met nieuwe technologieën.

Gedeputeerde Tijs de Bree: "Je kunt daar niet vroeg genoeg mee beginnen, want jong geleerd is oud gedaan. Ik nodig de Overijsselse schoolbesturen van harte uit om mee te doen!”

Opleiding tot W&T expert
Door Wetenschap & Technologie (W&T)-onderwijs in te voeren op school, krijgen leerlingen niet alleen kijk op techniek. Ze ontwikkelen ook specifieke vaardigheden, zoals een nieuwsgierige en kritische houding. Binnen de meeste schoolbesturen zijn al leraren met passie voor W&T maar bovenal kennis, expertise en ervaring. In deze pilot krijgen zij de kans hun kennis te delen zodat ook andere scholen binnen de stichting ervan kunnen profiteren. TechYourFuture, Expertisecentrum voor Techniekonderwijs, leidt ze op tot interne W&T-expert. Lees hier meer over W&T-expertise binnen schoolbesturen.

Ervaringen met W&T experts
Aan de eerste pilot om W&T experts op te leiden hebben al vier Overijsselse schoolbesturen deelgenomen. Het gaat om Stichting Koe, Consent, VCO-Oost-Nederland en Varietas. Daarbij zijn in totaal zeven W&T-experts opgeleid. Zij zijn voor ruim 90 basisscholen hét aanspreekpunt. Ze nemen onder meer het W&T-kompas af. Dat is een kort begeleidingstraject dat inzicht geeft in wat er al gebeurt aan W&T en welke ontwikkelstappen gemaakt kunnen worden. Tevens zijn deze W&T experts een belangrijke schakel tussen het W&T-netwerk van aanbieders en de scholen en het schoolbestuur.

Kijk hier naar een filmpje over ervaringen met W&T-experts in Enschede.

Doe mee!
Meld vanuit uw schoolbestuur een of meerdere medewerkers aan die de rol van W&T-expert mogen gaan uitvoeren. Zij nemen kosteloos deel aan de train-de-trainer W&T expert binnen schoolbesturen. Aanmelden kan via info@techyourfuture.nl.

Externe W&T-expert
Lukt het niet om direct een interne W&T-expert binnen uw bestuur op te leiden maar wilt u wel graag gebruik maken van het W&T Kompas? Dat kan door een externe W&Texpert in te schakelen via diverse onderwijspartners in de regio. Hiervoor is per school een voucher van de provincie Overijssel van 500 euro beschikbaar.
klik hier voor meer informatie ov het W&T Kompas of lees hieronder verder.

Ook verder met Wetenschap en Technologie onderwijs op je school? 

Steeds meer scholen organiseren activiteiten en projecten waarin de leerlingen op een onderzoekende en ontwerpende manier aan de slag gaan met Wetenschap en Technologie (W&T). Het is echter niet eenvoudig om W&T ook een structurele plek te geven in het curriculum. W&T lijkt complex en lang niet alle leerkrachten voelen zich er comfortabel bij. Bovendien zijn er vele wegen die naar Rome leiden; kies dan maar eens de juiste route!
Gelukkig zijn er diverse W&T experts die jullie team met behulp van het W&T Kompas kan helpen. Je krijgt zicht op wat er allemaal al gebeurt in jullie school op het gebied van W&T. Daarnaast helpt de W&T expert jullie om passende en realistische ontwikkeldoelen te formuleren die aansluiten bij jullie visie, schooldoelen en mogelijkheden. Belangrijk is dat jullie als schoolteam samen besluiten welke keuzes gemaakt worden.

Het W&T Kompas is een kort begeleidingstraject dat bestaat uit vier onderdelen:

  1. oriënterend kennismakingsgesprek
  2. digitale vragenlijst voor het team
  3. consensusbijeenkomst
  4. adviesrapport

Nadat een traject is afgerond kan het kompas ook worden ingezet als (zelf-)evaluatie-instrument en kan een nieuwe cyclus worden gestart waarin weer nieuwe doelstellingen worden gekozen.

Meer kennis en praktische tools uit TechYourFuture onderzoek een projecten 

Door de jaren heen zijn tal van mooie producten en publicaties voortgekomen uit onze onderzoeken en projecten met basisscholen die we graag met je delen. 

Aan de slag met W&T in de klas

Effectieve Bedrijfsbezoeken

Lesmateriaal Taal en Technologie

Wij weten van wijken - Samen met de gemeente ontwerp je de leukste projecten 

Lesmateriaal Ontdek het zelf

Beta Burgerschap

 Praktijkboek Beta en technologie in burgerschapsonderwijs

 

 Achtergrondinformatie

Whitepaper W&T in de basisschool

 

Archief:

Ga snel naar Kennis uit onderzoek


Ga snel naar Tools & Werkwijzen