Over TechYourFuture

Missie en visie

TechYourFuture is hét Centre of Expertise voor bèta en technologie. TechYourFuture onderzoekt en ontwikkelt oplossingen en werkwijzen voor het aantrekken, ontwikkelen en behouden van technologisch talent. Dit doen we samen met partners uit het onderwijs, het bedrijfsleven en de publieke sector. We kiezen niet voor óf het onderwijs óf de arbeidsmarkt, maar zoeken daarin juist de verbinding. Dat levert enerzijds toegevoegde waarde op voor afzonderlijke spelers uit de keten (onderwijsinstellingen, leraren, bedrijven) en anderzijds juist in het versterken van de samenwerking binnen de keten: binnen het onderwijs en tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt.

Doelstellingen

Een belangrijk doel van TechYourFuture is om alle kinderen en jongeren kennis te laten maken met technologie en techniek, zodat ze hun eigen talent daarin ontdekken en ontwikkelen. De kern van ons onderzoek en onze activiteiten ligt daarbij op goed techniekonderwijs én een goede aansluiting op de (technische) arbeidsmarkt. Naast de focus goed onderwijs betreft dit de laatste jaren ook steeds meer leren op de werkplek en (voorbereiden op) een leven lang ontwikkelen.

We voeren onderzoek uit dat praktisch gericht is, maar ook altijd van bredere maatschappelijke en economische betekenis is voor onderwijs, (aankomende) professionals en (technische en maatschappelijke) ondernemingen. We beschikken over kennis en helpen van daaruit regionale onderwijsinstellingen, werkgevers en werknemers de transitie te maken naar een technologie-inclusieve arbeidsmarkt en onderwijs.

We sluiten aan bij het Techniekpact en onderscheiden dezelfde drie opgaven: kiezen voor techniek, leren in de techniek en werken in de techniek.

Leven lang ontwikkelen

Naast de focus op goed techniekonderwijs, en een goede aansluiting op de technische arbeidsmarkt, is leven lang ontwikkelen in de techniek en technologie een thema dat binnen ons praktijkgerichte onderzoek steeds meer aandacht krijgt.

De veranderende arbeidsmarkt en complexere vraagstukken vraagt van opleidingen én ondernemingen om (samen) te investeren in de toekomst van menselijk kapitaal. Het praktijkgerichte onderzoek dat we binnen leven lang ontwikkelen uitvoeren kent een stevige betrokkenheid van zowel technische bedrijven als het mbo, hbo en de universiteit. We maken optimaal gebruik van de regionale- en instellingsoverstijgende samenwerking die we binnen TechYourFuture faciliteren.

TechYourFuture: netwerkorganisatie

TechYourFuture is een intensieve samenwerking tussen de kernpartners Hogeschool Saxion, Hogeschool Windesheim, Universiteit Twente, Windesheim, ROC van Twente, ROC Aventus, Deltion College en Graafschap College. TechYourFuture fungeert als netwerkorganisatie. Primair werkt TechYourFuture samen met het onderwijs en daarna indirect met ondernemingen. Deze publiek-publiekprivate samenwerking (PPPS) is gebaseerd op commitment én cofinanciering van de partners.

TechYourFuture is vooral actief in Oost-Nederland: Twente, Stedendriehoek, Zwolle en Flevoland. Door samenwerking in diverse consortia zijn er ook steeds meer verbindingen met partners in (andere delen van) Nederland (o.a. de Haagse Hogeschool, iPabo, Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden en Radboud Universiteit). Ook wordt intensief samengewerkt met landelijke, regionale en lokale partijen en samenwerkingsverbanden zoals het platform Talent voor Technologie, Katapult, VHTO, de regionale techniekpacten, de Sterk Techniek Onderwijs regio’s, gemeenten, schoolbesturen en bedrijven.

Team TechYourFuture: verbinding onderzoek en activiteiten, kennisdeling, disseminatie en netwerkvorming

We beschikken over een team van onderwijskundigen dat nauw samenwerkt met de onderzoekers en praktijkpartners. Aan ieder onderzoek is een onderwijskundige verbonden die gedurende het onderzoek een faciliterende rol vervult en die tijdens en ook na afloop van het project intensief samenwerkt met de onderzoekers. De kennis, tools en werkwijzen die voortkomen uit het onderzoek worden verder ontwikkeld, gedeeld en voor onderwijs en bedrijfsleven beschikbaar gesteld. Deling en disseminatie van kennis uit onderzoek zijn ook belangrijke activiteiten van ons team. Alle kennis en producten uit ons onderzoek worden in een open source beschikbaar gesteld via de website, via nieuwsbrieven en via onze uitgaven voor de praktijk.

Meetings en webinars

We organiseren netwerkmeetings en expertmeetings en dragen bij aan meetings die georganiseerd worden door onze onderzoekers en samenwerkingspartners. U bent van harte uitgenodigd voor een expertmeeting passend bij uw interesse. U kunt uw interesse kenbaar maken door een mailtje te sturen naar info@techyourfuture.nl. Daarnaast zijn we in 2020 gestart met het hosten van webinars. Via de nieuwsberichten op deze site informeren we over het actuele aanbod.

Ontwikkelde tools

Opgeleverde producten

Impact interviews

Publicaties
titel