Aanvraag voor onderzoek

TechYourFuture stimuleert en initieert praktijkgericht onderzoek dat kennis, inzichten en/of concrete producten oplevert gericht op goed onderwijs in bèta en technologie en/of een goede aansluiting met de bèta-technische arbeidsmarkt.

Elk praktijkgericht onderzoek dat wordt uitgevoerd onder de vlag van TechYourFuture (TYF) heeft een aantoonbare verbinding met de missie en de doelstellingen van TYF:

 • kiezen voor techniek
 • leren in techniek
 • werken in de techniek
 • Onderzoek van TYF is gericht op het verbinden van bestaande partijen en initiatieven in het onderwijs en op de arbeidsmarkt.

Doelen TechYourFuture

 1. Leerkrachten, jongeren en ouders bewust maken van het maatschappelijke belang en de impact van bèta en technologische ontwikkelingen.
 2. Leerkrachten, leidinggevenden en scholen professionaliseren en ondersteunen in hun professionele ontwikkeling op het gebied van bèta en technologie.
 3. In co-creatie ontwikkelen en realiseren van betekenisvol en effectief bèta- en technologieonderwijs en ondersteunende leermaterialen.
 4. In co-creatie ontwikkelen en realiseren van effectieve begeleidingsmethodieken voor jongeren in het proces van profiel- en beroepskeuze.
 5. Inhoudelijk afstemmen en verbeteren van de aansluiting tussen bèta en technologie-onderwijs en de arbeidsmarkt.

Interesse om een onderzoek aan te vragen? Dien een vooraanmelding in

Overweegt u een aanvraag te doen voor onderzoek? Dan adviseren we het volgende:

 • Schrijf een beknopt voorstel voor een onderzoekaanvraag op één of twee A4-tjes.
 • Leg dit beknopte voorstel in een vroegtijdig stadium voor aan de directie van TYF.
 • Maak een afspraak met de directie van TYF voor een gesprek over de relevantie en haalbaarheid van het onderzoeksvoorstel en de aansluiting bij de doelstellingen en het programma van TYF. Tijdens dit gesprek bespreken we ook of het zinvol is eerst een verkennende onderzoeksaanvraag te doen (budget maximaal €20.000) of dat er gelijk een grotere onderzoeksaanvraag ingediend kan worden.

Voorwaarden voor aanvraag onderzoek

Om een TechYourFuture-onderzoek te kunnen starten, moet de aanvraag voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Het vraagstuk is aantoonbaar relevant voor het bèta-technisch onderwijs en/of de bèta-technische arbeidsmarkt en sluit aan bij de doelstellingen van TechYourFuture.
 • De vraagstelling is ingegeven vanuit de onderwijs- en/of ondernemingspraktijk en wordt uitgevoerd in en bij voorkeur samen met de praktijk.
 • Het consortium dat het onderzoek uitvoert, bestaat naast de aanvragers en eventueel andere onderzoekers, uit ten minste drie verschillende partners (afkomstig uit onderwijs, onderneming en/of overheid).
 • Om de behoefte en het belang vanuit onderzoek, het bedrijfsleven en het onderwijs aan te tonen, dienen deze partners een cofinanciering van minimaal 50% van de totale kosten bij te dragen. Deze cofinanciering kan bestaan uit een in-cash en/of een in-kind bijdrage. Praktijkpartners van het onderzoek verzorgen een cofinanciering van minimaal 50% van de totale kosten. Deze cofinanciering kan bestaan uit een in-cash en/of een in-kind bijdrage.
 • Het restant van de kosten kan gefinancierd worden door TechYourFuture, NWO, NRO, SIA RAAK, Regio of andere subsidiënten.
 • Een onderzoek wordt altijd uitgevoerd onder leiding van één projectleider die werkzaam is bij een van de kernpartners van TechYourFuture: Saxion, Windesheim en Universiteit Twente. Ook is altijd minstens één andere kernpartner van TYF betrokken als mede-aanvrager.

Verkennende aanvragen (budget max. €20.000)

Verkennende aanvragen worden beoordeeld door de directie van TYF. Het besluit tot toekenning van een verkennende aanvraag wordt ook door hen genomen. Verkennende aanvragen kunt u op elk moment voorleggen aan de directie. Een verkennende aanvraag kent een beoordelingstermijn van maximaal 6 werkweken, mits er geen aanvullende informatie of een bijstelling van de aanvraag nodig is.

Aanvragen boven de €20.000

Onderzoeksaanvragen boven €20.000 worden ter review voorgelegd aan de Academic Board TechYourFuture. De Academic Board formuleert op basis van de reviews een advies aan de stuurgroep die vervolgens het besluit tot al dan niet toekennen neemt. 

TechYourFuture hanteert jaarlijks drie deadlines voor het aanvragen van onderzoek waarvoor een reviewprocedure wordt gevolgd: 10 januari10 april en 10 september.

Een onderzoeksaanvraag boven de €20.000 kent een beoordelingstermijn van 8 werkweken, mits er geen aanvullende informatie of een bijstelling van de aanvraag nodig is. Onderaan deze pagina kunt u hiervoor het formulier opvragen. 

Stappen bij het aanvragen van een onderzoek

Bij de beoordeling van de aanvraag gaat extra aandacht naar de aanwezigheid van de volgende punten:

 • De aanvraag moet voldoen aan wetenschappelijke-, relevantie- en bruikbaarheidscriteria. Het gaat hierbij om de kwaliteit van het consortium, de uitwerking, organisatie en haalbaarheid van het onderzoek, de wetenschappelijke meerwaarde, de relevantie voor de doelstellingen van TechYourFuture en voor de praktijk.
 • Is de aanvraag evidence-informed?
 • Wordt in de aanvraag voortgebouwd op de beschikbare kennis in het domein en op de lopende en afgeronde onderzoeksprojecten vanuit TechYourFuture?
 • De wijze waarop de kwaliteit, de (beoogde) effectiviteit en impact van de producten die voortkomen uit het onderzoek geborgd worden.
 • De wijze waarop wordt gewerkt aan de valorisatie en disseminatie van de op te leveren kennis, inzichten en producten.

De begroting bij de aanvraag
Voor de begroting van de aanvraag dient u contact op te nemen met de financial controller van TechYourFuture.

Voorwaarden begroting:

 • Minimaal 50% cofinanciering door verschillende betrokkenen en doelgroep(en) bij het onderzoeksproject. Dit kan in-cash of in-kind zijn.
 • Wanneer de aanvraag de betrokkenheid van een aio (promovendus) bevat, dan gelden de ICO-richtlijnen. In deze richtlijn staat een begeleidingsintensiteit van 2 uur per week voor de begeleiding van een promotie. In totaal kan maximaal 600 uur worden aangevraagd voor begeleiding van een promovendus.
 • Alle aanvragen worden ondertekend door een gemandateerde directeur, decaan of bestuurder van de aanvragende kernpartner van TechYourFuture.

Review en advies: Academic Board TechYourFuture
De inhoudelijke beoordeling van onderzoeksaanvragen boven de €20.000 vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de Academic Board TechYourFuture. Het beoordelingsproces ziet er als volgt uit:

 • Elke aanvraag wordt beoordeeld door twee reviewers. Dit is in ieder geval één lid van de Academic Board en een onafhankelijke deskundige buitenstaander (bij voorkeur gepromoveerd) met goede kennis en ervaring in het onderzoekdomein.
 • De review van de aanvraag wordt gecoördineerd door een coördinerend lid van de Academic Board. De voorzitter van de Academic Board en de Academic director selecteren samen de coördinator.
 • Elke aanvraag wordt beoordeeld door een financial controller. De controller formuleert een financieel advies voor de Academic Board en de directie van TechYourFuture.

Onafhankelijke beoordeling
Bij de review speelt een onafhankelijk oordeel van deskundigen een cruciale rol. Aanvragers van financiering kunnen erop vertrouwen dat:

 • besluiten worden genomen worden zonder vooringenomenheid en zonder persoonlijk belang.
 • aanvragen niet bekend worden gemaakt buiten de kring van betrokkenen bij de beoordeling en de besluitvorming.

Om dit te borgen, maken we gebruik van een gedragscode belangenverstrengeling TechYourFuture. Deze gedragscode geldt voor de beoordeling en besluitvorming. Concreet betekent dit dat:

 • Elke reviewer moet aangeven of er sprake is van enige vorm van betrokkenheid waardoor de reviewer geen objectief oordeel kan vellen.
 • Een lid van de Academic Board, dat betrokkenheid kent bij het voorstel, is niet aanwezig tijdens de bespreking van het betreffende voorstel. Dit lid ontvangt bovendien geen reviews en het gespreksverslag over het betreffende voorstel.

Advies over voorstel aan stuurgroep
De Academic Board TechYourFuture formuleert een advies tot toekenning, minor revisie, major revisie of definitieve afwijzing voor de stuurgroep TechYourFuture.

Besluit: stuurgroep TechYourFuture
De stuurgroep van TechYourFuture bespreekt in haar vergadering het advies van de Academic Board TYF en neemt een besluit over het voorstel. Dit kan zijn: toekenning, minor revisie, major revisie of afwijzing.

Na het besluit

 • Na de vergadering van de stuurgroep maakt de directie van TYF de beslissing bekend aan de aanvragers. De beslissing bestaat uit het formeel besluit van de stuurgroep en een toelichting op het proces. Volgend het besluit, ontvangen de aanvragers in alle gevallen een uitnodiging voor een gesprek met de directie van TYF. 
 • Als een aanvraag is afgewezen, kunt u deze niet reviseren en opnieuw in te dienen.
 • Een voorstel met major revisie kunt u opnieuw aanbieden ter review bij de Academic Board. Dit aangepaste voorstel wordt opnieuw beoordeeld door dezelfde reviewers.
 • Een tweede keer major revisie impliceert een definitieve afwijzing. Het is niet mogelijk meer dan twee keer eenzelfde aanvraag ter review voor te leggen aan de Academic Board.
 • Op voorspraak van de Academic Board kan de stuurgroep ook kiezen voor een afwijkend besluit, namelijk productontwikkeling. Wanneer dit van toepassing is, wordt in een gesprek tussen de aanvragers en de directie besproken hoe dit besluit vormgegeven kan worden.
 • Als u het niet eens bent met het besluit over de aanvraag, dan kunt u dit schriftelijk melden bij de directie en Academic Board TYF. Zij nemen het bezwaar in overweging en koppelen hun reactie schriftelijk terug aan de aanvragers.

Reviews tijdens het onderzoek
Tijdens de uitvoering van het onderzoek reviewt de directie van TYF regelmatig het verloop ervan. De frequentie van de reviews is afhankelijk van de omvang en/of tijdsduur van het onderzoeksproject. Er zijn twee soorten reviews:

 • Midterm reviews (gedurende de looptijd, minimaal één keer per jaar)
 • Eindreview (bij de afronding van het onderzoek).

Tijdens de reviews komt onder andere aan bod of het onderzoek volgens planning verloopt, wat de voorlopige opbrengsten in termen van kennis, inzichten, producten en disseminatie zijn, wat wordt gedaan in de volgende fase en hoe de financiële uitputting verloopt. Voor de reviews komt een format beschikbaar, dat de projectleider van tevoren invult en opstuurt.

Bij grotere onderzoeksprojecten (> 2 jaar) die tevens (voorwaardelijk) gehonoreerd zijn, zal halverwege het onderzoek een midterm review plaatsvinden, waarbij ook een lid van de Academic Board aanwezig is. Dit is – indien mogelijk – hetzelfde (coördinerende) lid van de Academic Board, die ook de beoordeling van de aanvraag heeft gecoördineerd.

Indien er in het onderzoeksproject een aio wordt betrokken, vindt de midterm review al na 1 jaar plaats.

Inhoudelijk contact met de onderwijskundige van TechYourFuture
Voor de uitvoering van het onderzoek wordt een onderwijskundige van TYF aangewezen als contactpersoon. De onderwijskundige is het eerste aanspreekpunt voor praktische zaken, de communicatie, voortgang en/of op te leveren producten.

Indien er risico’s en/of afwijkingen optreden, die zorgen voor een mogelijke wijziging in het onderzoekplan, dan dient de projectleider dit onmiddellijk bij de directie TechYourFuture te melden.

Aanvraagformulier ontvangen of meer weten?

Wilt u een onderzoek aanvragen of heeft u andere vragen, neem dan contact op met:

Office manager TechYourFuture
Tineke Zwaan

Postbus 70.000
7500 KB Enschede
info@techyourfuture.nl
088 - 0196713 / 06 - 12797672

Downloads

Logo TechYourFuture

TYF brief format

Vooraanmelding projectaanvraag

Aanvraag vooronderzoek

Aanvraag onderzoek