Nieuwsbegrip en W&T

Nieuwsbegrip en W&T

Hoe kunnen begrijpend lezen en W&T-onderwijs elkaar versterken? Bij het inbedden van W&T in het primair onderwijs ervaren veel leraren een gebrek aan tijd om W&T structureel aan te bieden, waardoor er vaak sprake is van een versnipperd aanbod en een gebrek aan duurzame professionalisering gericht op W&T. Een van de oplossingen is om een sterkere verbinding te leggen met de kernvakken zoals taal en rekenen. In dit project wordt onderzocht hoe het onderwijs in W&T verweven kan worden met het begrijpend leesonderwijs in de bovenbouw van de basisschool. 

Doelstellingen

Het doel van het project is om te onderzoeken hoe geïntegreerd lesmateriaal (‘Nieuwsbegrip + W&T’) effectief vormgegeven kan worden. Dit met als lange-termijn doelstelling om lessen geïntegreerd aan te kunnen bieden en een vaste plek te geven in het basisonderwijs. Hiervoor is samenwerking gezocht met de CED-groep, die de methode Nieuwsbegrip ontwikkelt en daarmee wekelijks 75% van alle scholen voorziet in lessen voor begrijpend lezen. Er worden drie lessen ontwikkeld voor groep 7/8, waarin zowel aan doelen voor W&T als aan doelen voor begrijpend lezen wordt gewerkt. Daarnaast wordt er een online voorbereidingsmodules voor leerkrachten ontwikkeld om hen voldoende toe te rusten om de lessen uit te voeren.

Aanpak

Allereerst wordt op grond van een beknopte literatuurstudie en op basis van de uitgangspunten van Nieuwsbegrip de ontwerpcriteria vastgesteld voor het prototype van de lessen en de benodigde leerkrachtvaardigheden. Op basis van deze ontwerpcriteria worden met een ontwerpteam bestaande uit onderzoekers, medewerkers van de CED-Groep en vertegenwoordigers uit het onderwijsveld drie voorbeeldlessen voor groep 7/8 ontwikkeld. Daarbij wordt een voorbereidingsmodule voor de leerkrachten met ondersteunende instructies voor de lesuitvoering gemaakt. Deze lessen worden vervolgens uitgevoerd door zes leerkrachten uit groep 7/8. De lessen zullen worden geobserveerd door een onderzoeker en worden opgenomen op video en audio. Tevens vindt met de betrokken leerkrachten individueel een nabespreking plaats.

Verwachte opbrengsten

  • Een lessenserie, bestaande uit 3 lessen voor groep 7/8, waarin zowel aan doelen voor W&T als aan doelen voor begrijpend lezen wordt gewerkt. Tevens wordt er een online voorbereidingsmodules voor leerkrachten ontwikkeld.
  • Een multimediale rapportage waarin in woord en beeld verslag wordt gedaan van de ervaringen en lesideeën in het project. Deze rapportage is bedoeld om met name  leerkrachten en pabodocenten te enthousiasmeren voor geïntegreerd lesmateriaal.
  • Een publicatie in een vakblad waarin verslag wordt gedaan van de kennis m.b.t. de ontwerpcriteria en ervaringen met het ontworpen lesmateriaal. 

Bekijk de pagina 'Kennis uit onderzoek' waarop de lessenreeks en de publicaties gedeeld worden.

Ga naar Kennis uit onderzoek

Partners

  • iPabo
  • Eduseries
  • CED-groep
  • Hogeschool Saxion

Looptijd

Looptijd: december 2019 t/m september 2020

Onderzoekers