Leren van en met elkaar over disciplines heen

Leren van en met elkaar over disciplines heen

In toenemende mate vereisen vraagstukken in onze maatschappij om een interdisciplinaire aanpak en oplossing. Voor professionals geldt dat zij met elkaar moeten kunnen samenwerken en leren. Door onze aankomend professionals hierop in een onderwijssetting voor te bereiden, worden zij opgeleid om in een interdisciplinaire setting te kunnen werken. De vraag is echter in hoeverre studenten in staat zijn om te komen tot een goede interdisciplinaire samenwerking. Daarnaast is het belangrijk inzicht te krijgen in hoe de interdisciplinaire samenwerking tussen studenten versterkt kan worden. Deze twee thematieken staan centraal in dit vooronderzoek.  

Aanleiding 

Complexe, maatschappelijke, politieke en economische vraagstukken, vragen om innovatieve oplossingen. Deze oplossingen ontstaan vaak uit het leggen van creatieve en onverwachte dwarsverbanden tijdens bijvoorbeeld interdisciplinaire samenwerking, een gegeven wat het Ministerie van Onderwijs in 2019 al onderschreef. Doordat deze veelal maatschappelijke vraagstukken in toenemende mate een interdisciplinaire aanpak vergen is er steeds meer vraag naar vakmensen die kunnen samenwerken met collega’s uit andere disciplines. Bij Saxion komen studenten onder andere binnen het Smart Solutions Semester in aanraking met interdisciplinariteit. Studenten werken gedurende één semester samen aan een authentiek vraagstuk van een externe opdrachtgever of een lectoraat. De projectgroepen bestaan uit minimaal 3 verschillende disciplines waarvan vooraf is bepaald dat deze allemaal een bijdrage kunnen leveren aan het vraagstuk dat centraal staat. Bevindingen uit een eerder onderzoek “De bèta docent als tutor bij interdisciplinair student gecentreerd projectonderwijs” riepen de vraag op of studenten in staat zijn om deze interdisciplinaire setting optimaal te benutten en op welke wijze de interdisciplinaire samenwerking door de studenten wordt vormgegeven.  

Doelgroep 

Het onderzoek richt zich op studenten die deelnemen aan interdisciplinair projectonderwijs binnen het Smart Solutions Semester. Bevindingen van dit onderzoek zijn echter ook relevant voor het versterken van interdisciplinair (project)onderwijs in brede zin binnen het Hoger Onderwijs.  

Doelstellingen 

Dit onderzoek beoogt meer inzicht te krijgen in de wijze waarop studenten de interdisciplinaire samenwerking tijdens het werken aan een authentiek vraagstuk vorm geven en welke factoren hierop bevorderend en belemmerend werken. Daarnaast richt dit onderzoek zich op het ontwerpen, uitproberen en evalueren van een reflectiemethodiek gericht op het versterken van de interdisciplinaire samenwerking tussen studenten.   

Opbrengsten 

Naar aanleiding van de bevindingen die voortvloeien uit dit onderzoek en uit het TechYourFuture onderzoek “De bèta docent als tutor bij interdisciplinair student gecentreerd projectonderwijs” zal een handreiking worden opgesteld voor docenten in het begeleiden van en werken met een interdisciplinaire projectgroep “interdisciplinariwijsheid”. Deze handreiking zal bestaan uit een korte samenvatting van de bevindingen, een aantal kernadviezen, i.c.m. praktische handvaten. 

Partners 

  • TechYourFuture  
  • Saxion Smart Solutions Semester  

Looptijd 

September 2020 - Februari 2021

Onderzoekers