KiesVMBO!

KiesVMBO!

KiesVMBO! was een verkennend onderzoek naar de beeldvorming rond het vmbo en meer specifiek de technische opleidingsrichtingen in de beroepsbegeleide- en de kaderberoepsgerichte leerwegen (bbl en kbl). Verondersteld werd dat niet alleen de beelden van leerlingen maar ook die van hun  ouders en hun leerkrachten over het technisch vmbo mogelijk onjuist of onvolledig zijn. Dit met mogelijk grote gevolgen voor de keuzes die kinderen maken voor hun vervolgopleidingen.

In dit project onderzochten we daarom deze veronderstelling en zochten we naar oplossingstrichtingen om bovenbouwleerkrachten en vmbo’s te ondersteunen bij de begeleiding van leerlingen en hun ouders tijdens de keuzeprocessen in de laatste jaren van het basisonderwijs. We hopen hiermee te bereiken dat uiteindelijk meer leerlingen een goed gemotiveerde en positieve keuze maken voor het technische vmbo. 

Doelstellingen

De technische arbeidsmarkt kampt met grote personeelstekorten en de komende jaren wordt verwacht dat de vraag naar goed geschoolde arbeidskrachten alleen maar zal toenemen. De grootste krapte wordt verwacht in beroepen op de lagere mbo niveaus (2 en 3). Het is dus belangrijk dat de instroom in deze opleidingen drastisch gaat toenemen. Echter, het zijn juist de toeleverende vmbo-scholen en vooral de technische-praktijkrichtingen die ondanks diverse interventies al jaren kampen met een leerlingendaling.

Naast demografische ontwikkelingen lijkt een belangrijke oorzaak voor deze daling te liggen in het negatieve imago dat zowel rust op vmbo als op technische opleidingen. Vooral het beeld dat ouders hebben, lijkt nogal gekleurd door aannames en niet altijd gebaseerd op feiten. Dit terwijl juist zij een belangrijke invloed hebben op de beelden en beroepskeuzes van kinderen. Om te voorkomen dat kinderen in de bovenbouw van het primair onderwijs beroepen en daarmee opleidingsrichtingen definitief uitsluiten, onderzoeken we in dit project wat de realistische stand van zaken is in het vmbo en vooral rond de processen die plaatsvinden rond de overgang tussen primair onderwijs en vmbo.

Belangrijke vragen die we willen beantwoorden zijn: wat zijn de beelden die ouders en leerlingen hebben van vmbo en dan met name de technische praktijkrichtingen? In welke mate stroken deze beelden met de realiteit? Wat doen vmbo’s nu om leerlingen aan te trekken en wat is de rol van het basisonderwijs? Hoe goed zijn betrokkenen toegerust voor de taken die komen kijken bij het op adequate wijze begeleiden van de keuzeprocessen van leerlingen?

Opbrengst

Op basis van uitgebreid deskresearch en interviews met alle betrokkenen schreven we een whitepaper waarin we naast onze bevindingen, aanbevelingen en oplossingsrichtingen voor interventies beschrijven. Met deze informatie hopen we vmbo scholen te kunnen ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe activiteiten voor het basisonderwijs waarbij bewust aandacht wordt besteed aan het positief beinvloeden van de beelden van zowel leerlingen, hun ouders als hun leraren.

We streven ernaar in het najaar van 2020 te starten met enkele projecten in vmbo scholen in de regio Twente. Klik hier voor de flyer met informatie over dit vervolgtraject.

Partners

We haken waar mogelijk aan bij de ontwikkelingen die plaatsvinden rond Sterk Techniekonderwijs, een inititatief van het ministerie van OCW, de AOC Raad, MBO Raad, Stichting Platforms VMBO (SPV), Platform Bèta Techniek (PBT), Platform TL en de VO-raad om het techniekonderwijs in vmbo te verbeteren. TechYourFuture is betrokken bij de ontwikkelingen die plaatsvinden in Oost Nederland.

Looptijd

Dit project werd uitgevoerd in de periode van september 2019 tot en met februari 2020.

Onderzoekers