Help waar is mijn vak?

Help waar is mijn vak?

‘Help waar is mijn vak?’ Aandacht voor de professionele identiteit van technische (hbo) docenten binnen de context van vernieuwend onderwijs 

De wereld om ons heen verandert in rap tempo en het onderwijs verandert mee. Veel hoger onderwijsinstellingen zijn bezig met het vernieuwen van hun onderwijs. Technologische ontwikkelingen hebben invloed op het onderwijs, maar ook zijn we meer en meer gericht op het aanleren van generieke vaardigheden van studenten zoals (interdisciplinair) samenwerken, reflectie, zelfsturing of creativiteit. Docenten krijgen in deze nieuwe onderwijsvormen ook nieuwe rollen, zoals die van coach. 

Doelstelling

Binnen dit onderzoek onderzoeken we welke thema’s spelen rondom de professionele identiteit van technische (hbo) docenten binnen de context van deze vernieuwingen, en welke mogelijke uitdagingen ze ervaren. We willen meer zicht krijgen op wat docenten beweegt, wat ze ervaren, waar deze veranderingen voor zorgen als het gaat om bijvoorbeeld motivatie voor het vak én hoe dit in hun eigen opleidingsteam wordt besproken/ behandeld. Samen met docenten en teamleiders willen we kijken naar de mogelijkheden om een goede werk- en ontwikkelsituatie te creëren, die past bij de veranderingen die er plaats vinden. Het project levert concrete actierichtingen op voor een vervolgproject. Het bovenliggende doel van dit project is om de kwaliteit van het technisch hoger onderwijs te waarborgen én om docenten te behouden voor deze sector. 

Aanpak

Activiteiten die plaatsvinden zijn:

  • Literatuuronderzoek
  • Diepte-interviews
  • Focusgroepen
  • Data analyseren
  • Rapportage

(Verwachte) opbrengsten

Inzichten en actierichtingen voor vervolgonderzoek.
Inzichten gepresenteerd in een korte factsheet en een paper/ onderzoeksrapport.
Partners
Hogeschool Saxion opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling
Hogeschool Saxion opleiding Civiele Techniek
Hogeschool Saxion opleiding Bouwkunde
Hogeschool Saxion opleiding Technische Bedrijfskunde
Hogeschool Windesheim Lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs

Looptijd

Dit project wordt uitgevoerd in de periode van april 2023 t/m oktober 2023.
 

Onderzoekers