Duurzame integratie van W&T in de regio

Duurzame integratie van W&T in de regio

Wetenschap en Technologie (W&T) moet vanaf 2020 structureel in het programma van de basisschool worden ingevoerd. Op een groot aantal scholen in de regio Twente wordt dan ook stevig geïnvesteerd in W&T in het curriculum. Tot nu toe moet echter geconstateerd worden dat de investeringen in scholing en materiaalontwikkeling nog niet geleid hebben tot duurzame integratie van W&T in de dagelijkse onderwijspraktijk. Vanuit het lectoraat Rich Media & Teacher Learning van Saxion wordt daarom onderzocht of en hoe de drempels die men in het basisonderwijs ervaart met betrekking tot de integratie van W&T verlaagd kunnen worden of zelfs kunnen verdwijnen. 

Professionalisering

De toenemende vraag naar professionaliseringstrajecten op het gebied van W&T vanuit scholen, schoolbesturen en stichtingen, laat zien dat scholen willen investeren in W&T in het primair onderwijs. We constateren echter tijdens veel van deze professionaliseringstrajecten dat leerkrachten een aantal terugkerende drempels ervaren die hen er op dit moment nog van weerhouden om W&T in de dagelijkse lespraktijk te integreren.

Leerkrachten geven aan dat het een samenspel van invloeden is, waardoor duurzame integratie van W&T nog niet volledig van de grond komt. Belangrijke factoren die daarbij genoemd worden zijn zowel het faciliterend vermogen van directies/besturen en de kennis en ervaring van de betrokken leerkrachten. Deze inzichten zijn vervolgens uitgangspunt geweest voor de invulling van de nieuwe aanpak binnen dit project.  Twee belangrijke doelstellingen/ambities van dit project zijn dan ook:

 • stichtingsbesturen adopteren duurzame integratie van W&T onderwijs als regionaal lange termijn speerpunt 
 • de  kennis en ervaring en  het curriculumbewustzijn op het gebied van W&T onderwijs van de deelnemende leerkrachten wordt vergroot

Binnen dit project werken leerkrachten van verschillende scholen uit het Netwerk Lerende Leraren Twente samen in een PLG, een professionele leergemeenschap. Binnen de PLG worden W&T vraagstukken onder leiding van een expert besproken en zoeken de deelnemers gezamelijk oplossingsrichtingen.

Door regionaal draagvlak te creëren en leerkrachten te faciliteren in ontwikkeluren, wordt er gewerkt aan een klimaat waar ruimte is voor duurzame integratie van W&T in het onderwijs. Daarnaast wordt de kennis en kunde die opgedaan wordt binnen de PLG W&T in het gehele netwerk beschikbaar gemaakt via de gezamelijke website waardoor hopelijk olievlekwerking op het gebied van W&T ontstaat.

Doelgroepen

Het project richt zich in de kern op leerkrachten in het primair onderwijs, zij zijn de ambassadeurs.  De directeuren, bestuurders, Saxion pabo en het ROC van Twente worden echter ook betrokken in het onderzoeksproject. 

Doelstellingen

 • het ontwerpen en uitvoeren van professionalisering door middel van een effectieve PLG op het gebied van W&T
 • leerkrachten uit de regio ondersteunen bij eigen W&T gerelateerde leervragen 
 • leerkrachten in de regio ondersteunen bij het geven van W&T lessen, o.a. door kennisdeling en het ontsluiten en bewerken van Online Educational Resources (OERS, online lesmateriaal)
 • scholen ondersteunen bij beleidsvorming & -realisatie op het gebied W&T onderwijs
 • op stichtingsniveau werken aan kennisontwikkeling en kennisdeling op het gebied van W&T onderwijs
 • op stichtingsniveau draagvlak creëren voor duurzame integratie van W&T in het primair onderwijs
 • initieel onderzoek naar de effectiviteit van de PLG m.b.t. duurzame implementatie van W&T onderwijs.
 • succesfactoren werkwijze vaststellen voor vervolgonderzoek en verdere ondersteuning W&T in schoolpraktijk

Aanpak

De kern van het project draait om de netwerk- en ambassadeursfunctie die de PLG W&T  zal vervullen richting stichtingsbesturen, directeuren, collegaleerkrachten, de pabo en andere betrokkenen binnen het netwerk. 

De PLG W&T bestaat uit leerkrachten vanuit verschillende stichtingen en W&T experts uit het regionale netwerk van opleidingsscholen en is daarmee school- en stichtingoverstijgend. De PLG W&T richt zich op het verrijken van Online Educational Resources (OERs) en curriculumbewustzijn van leerkrachten op het gebied van W&T. Deze PLG W&T zal daarbij werken aan professionalisering en stichtingoverstijgende kennisontwikkeling en kennisdeling. De doelstelling van de PLG zijn dan ook:

 • persoonlijke professionalisering leerkrachten d.m.v. kennisdeling binnen de PLG en het raadplegen van experts.
 • verdere professionalisering van collega’s d.m.v. het delen van kennis, ervaringen en materialen
 • het ontwikkelingen van handreikingen voor leerkrachten en scholen op basis van bestaande OERs.
 • leerkrachten in de regio ondersteunen bij het geven van lessen
 • leerkrachten in de regio ondersteunen op het gebied van eigen leervragen
 • scholen ondersteunen in keuzes m.b.t. een visie

Opbrengsten

De ontwikkelvragen vanuit de PLG leiden tot de inrichting van een gemeenschappelijk digitaal platform dat snelle en makkelijk toegankelijke kennisdeling op het gebied van W&T mogelijk maakt. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt worden van het recent ontwikkelde platform Kennisnetwerk Lerende Leraren Twente (www.lerarendeleraren.nl) en het TechYourFuture netwerk. Deze websites zijn namelijk al ontwikkeld om de kennisdeling binnen het regionale netwerk van stichtingen, (opleiding)scholen, leerkrachten, studenten en pabo-docenten te versterken. Concrete producten die opgeleverd worden binnen het platform zijn:

 • ondersteunend materiaal bij digitale leermiddelen (OERs).
 • inspirerende praktijkvoorbeelden en materialen (incl. didactische scenario’s, koppeling met leerdoelen en onderwijslijnen)
 • kennisvlogs  (ondersteuning vakinhoud W&T, visualisatie leerkrachtvaardigheden bijv. op gebied van OOL en vragen stellen)       

De opbrengsten worden bovendien concreet zichtbaar door het geïmplementeerde W&T onderwijs in de lespraktijk door de leden van de PLG en collega’s

Partners 

 • Techniekpact Twente
 • Kennisnetwerk Lerende Leraren Twente
 • ROC van Twente

Looptijd

Er heeft een eerste vooronderzoek plaatsgevonden tussen maart en oktober 2018. Inmiddels is een tweede PLG gestart. De resultaten en opbrengsten zullen worden gedeeld op deze website.

Onderzoekers