De lekkende bèta/technische pijpleiding en hoe deze te repareren

De lekkende bèta/technische pijpleiding en hoe deze te repareren

8 Oct 2019

De laatste jaren stromen relatief meer vo-leerlingen in de bèta/technische pijpleiding in dan voorheen. Daarmee zijn  de tekorten op de bèta/technische arbeidsmarkt helaas nog niet opgelost. Een aanzienlijk deel van de studenten stroomt immers voortijdig weer uit: de bèta/technische weglek. In dit onderzoek van NRO zijn de omvang van en verklaringen voor bèta/technische weglek onderzocht in 6 deelonderzoeken, aan de hand van literatuurstudie, secundaire analyses en nieuwe dataverzameling onder ruim 2800 respondenten uit de verschillende doelgroepen. Ruim 1300 examenleerlingen in vmbo-tl, havo en vwo met een bèta/technisch profiel/vakkenpakket en meer dan 1500 eerstejaars studenten mbo, hbo en wo in een bèta/technische studierichting hebben in 2018 een online-enquête ingevuld

De bèta/technische weglek is populatie-breed geïnventariseerd op drie sleutelmomenten: de overgang vo-vervolgonderwijs, de overgang eerste-tweede studiejaar en tot slot de periode daarna, tot het behalen van het eerste diploma. Op elk van deze sleutelmomenten ontstaat bèta/technische weglek, maar deze is het grootst op het eerste sleutelmoment. De weglek op dit sleutelmoment nam de laatste jaren onder gediplomeerden in vmbo-tl, havo en vwo af, maar onder gediplomeerden in de beroepsgerichte leerwegen juist toe. 

In de deelonderzoeken is onder andere geconstateerd dat er meer weglek optreedt onder bepaalde subgroepen, o.a. vrouwen en niet-westerse allochtonen. Ook varieert de weglek met bepaalde schoolloopbaankenmerken, zoals het niveau en bèta/technische gehalte van de opleiding en de bèta-examencijfers. In de beroepsgerichte vmbo-leerwegen is de instroom van meisjes een nog groter probleem dan hun weglek: minder dan vijf procent kiest een techniekprofiel. 

Geïnteresseerd naar de publicaties uit het onderzoek “De lekkende bèta/technische pijpleiding en hoe deze te repareren”? De publicaties van de zes deelonderzoeken en van het overall onderzoek zijn te raadplegen op de website van NRO.