De bèta-docent als tutor bij interdisciplinair student gecentreerd projectonderwijs

De bèta-docent als tutor bij interdisciplinair student gecentreerd projectonderwijs

Van professionals wordt steeds vaker verwacht dat ze kunnen samenwerken in een interdisciplinaire omgeving. Om studenten hierop voor te bereiden en om de samenwerking tussen onderwijs en werkveld te versterken, ontstaat binnen curricula van het hoger onderwijs de zogenaamde ‘hybrid learning configuration’, waarbij studenten in aanraking komen met vraagstukken vanuit het beroepenveld die een multi- of interdisciplinaire aanpak vergen. Dit interdisciplinair onderwijs kenmerkt zich vaak door een project-gestuurde vorm, wat vraagt om een andere aanpak van studentenbegeleiding ten opzichte van de meer traditionele vormen van onderwijs: de docent heeft daarbij een coachende en ondersteunende rol.

Een voorverkenning: de coachende rol van de tutor in een interdisciplinaire projectgroep

In dit vooronderzoek is verkend wat deze coachende rol precies inhoudt voor tutoren die een interdisciplinaire projectgroep begeleiden. Als hoofdvragen zijn geformuleerd:

  • Welke invulling wordt er gegeven aan de tutorrol bij het begeleiden van studenten in het interdisciplinair projectonderwijs?
  • In hoeverre is het geobserveerde tutor-gedrag ondersteunend voor het behalen van de doelen van het interdisciplinair projectonderwijs, te weten de ontwikkeling van competenties op het vlak van kennis, professionele houding en onderzoekend vermogen?

Doelgroep

Het onderzoek richtte zich op tutoren uit technische opleidingen binnen het Smart Solutions Semester. Daarnaast zullen de opbrengsten uit dit onderzoek ten goede komen aan de begeleiding van studenten binnen het Smart Solutions Semester.

Doelstellingen

Allereerst is het doel een duidelijk beeld te krijgen van wat goed tutorgedrag is in deze context, zodat met het oog op de toekomst docenten van zowel binnen als buiten de opleiding binnen hybride samenwerkingsverbanden zo goed mogelijk op deze rol voorbereid kunnen worden. In deze beschrijvende studie krijgen we aan de hand van een aantal cases inzicht in het tutorgedrag en onderliggende motieven, maar ook in de bevindingen van studenten ten opzichte van dit tutorgedrag.

Aanpak

Tien tutoren zijn gedurende tutorsessies met studenten gefilmd en geobserveerd. Na de observatie is er een selectie van fragmenten gemaakt op basis waarvan er met de tutor is gereflecteerd. Doel van deze reflectie is inzicht te krijgen in de beweegredenen/overwegingen wat betreft de geobserveerde gedragingen en in hoeverre deze gedragingen gericht zijn op het bevorderen van de ontwikkeling van competenties bij de student. Daarnaast is er met 1 á 2 studenten per tutorgroep ook gereflecteerd op hoe zij de tijdens de gefilmde sessie de ondersteuning van de tutor hebben ervaren. Voorafgaand aan de reflectie met studenten en tutoren zijn er semigestructureerde interviews gehouden om in kaart te brengen wat de opvattingen van tutoren en studenten zijn met betrekking tot de mate van ondersteuning die geboden wordt en hoe zij hun rol en verantwoordelijkheden zien binnen het werken in een interdisciplinaire projectgroep.

De resultaten uit de observaties en interviews zijn verwerkt in een beschrijving van het tutorgedrag, waarbij deze zijn gekoppeld aan de opvattingen en overwegingen van tutoren om deze gedragingen te laten zien en aan de ervaringen en waarderingen van de studenten. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt voor het verbeteren van een training-in-wording voor tutoren, gericht op het begeleiden van interdisciplinaire projectgroepen. Daarnaast worden de resultaten gebruikt om de rol van de tutor binnen het hoger onderwijs en de ondersteuning die daarbij hoort scherper in kaart te brengen.

Opbrengsten

  • De conclusies en aanbevelingen die zijn voortgekomen uit de resultaten van deze studie zijn beschreven in een Eindrapport. 

Ga naar Eindrapport

  • De resultaten uit dit onderzoek worden gebruikt voor het verbeteren van de in ontwikkeling zijnde tutortraining in het Smart Solutions Semester
  • Presentaties op onder andere het SCR 2019 en het ORD congres

Partners

Het onderzoek is uitgevoerd vanuit het lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs van Saxion. Een studie-overstijgend curriculumonderdeel van Saxion, het Smart Solutions Semester, nam deel aan dit onderzoek.

Looptijd

Het vooronderzoek is afgerond (oktober 2018 tot en met oktober 2019).

Onderzoekers