Conferentie 5 jaar TechYourFuture

5 jaar TechYourFuture!

Terugblik opbrengstenconferentie

Op woensdag 14 maart vierde TechYourFuture haar vijfjarig bestaan met de opbrengstenconferentie 5 jaar TechYourFuture, op naar 2020. Samen met zo’n 100 partners uit het bedrijfsleven, onderwijs en onderzoekers kwamen we samen in de bijzondere ambiance van Spinnerij Oosterveld in Enschede om deze mijlpaal te vieren. Wij zijn trots op de belangrijke impulsen die we hebben gegeven aan de bewustwording van het belang van bèta en technologie, de versterking van het bèta-technisch onderwijs én de arbeidstoeleiding van bèta-talent.

Hij is er! De aftermovie van de conferentie.

Foto impressie


Verbinding van onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven voor beter techniekonderwijs

Nadat programmamaker en televisiepresentator Jan Douwe Kroeske de middag aftrapte, betraden partners uit onderwijs, onderzoek, ondernemingen en overheid het podium. Zo vertelde Jacqueline van Meurs over hoe zij op basisschool de Rank vorm en inhoud geeft aan talentontwikkeling en daarbij haar team nieuwsgierig en betrokken houdt. Menko Eisma ging in op hoe hij ruimte geeft aan zijn medewerkers binnen TRUMPF Nederland om steeds maar weer te blijven leren. Theo Toonen sprak over het belang van multidisciplinaire samenwerking binnen en buiten de UT. Eddy van Hijum deed een dringende oproep er samen voor te zorgen dat in 2020 alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs in Overijssel samen werken met het bedrijfsleven: “Wat de provincie betreft zorgen we ervoor dat in Overijssel alle jongeren op jonge leeftijd kennis maken met technologie”.

Symen van der Zee, lector Wetenschap en Techniek bij Saxion, nam de zaal mee in de evolutie van TechYourFuture. Hij startte zijn keynote met een citaat van Darwin: ‘In the long history of humankind those who learned to collaborate most effectively have prevailed’. En vervolgde: “Dat is eigenlijk wat we doen bij TechYourFuture. Doeltreffend samenwerken en daarvan leren, om zo verder te evolueren”. Grote positieve veranderingen proberen te bewerkstelligen om zo bij te dragen aan rapid evolution van bèta en technologie in het onderwijs. “En als we dat een beetje snel uitspreken, klinkt het als revolution”.  Anka Mulder, de voorzitter van het CvB van Saxion, sprak over de kracht van samenwerken in Oost Nederland. “Wij hebben hier in Oost Nederland een fantastische positie verworven met de samenwerking tussen bedrijven, onderwijs, overheid en onderzoekers.“

Het 'Techno café'

In het ‘Techno café’ stonden onderzoekers klaar om in gesprek te gaan over diverse interessante onderzoeken. Zij toonden slimme tools en methodieken die zij samen met het onderwijs en bedrijfsleven ontwikkeld hebben. Een terugblik op de sessies:

Waarheen wijst jouw Carrière Kompas? 
Dr. Natascha van Hattum (Saxion) en Dr. Ruth van Veelen (Universiteit Utrecht)
Vragen als ‘Hoe we kunnen komen tot meer diversiteit van STEM-studenten die in de techniek willen blijven? en ‘Wat is de verantwoordelijkheid van opleidingen en technische bedrijven in het vergroten van diversiteit?’ zijn niet zo makkelijk te beantwoorden. Samenwerking tussen instellingen en actoren die om de student heen staan zijn van invloed. Want: als we niet weten wat voor typen we aantrekken in de technische sector en wie we opleiden in de onderwijsinstellingen, hoe kunnen we er dan voor zorgen dat we beiden inzetten op het behoud van een brede en diverse groep aan bètatalent onder studenten? 

Hoe geef je als schoolleider en leerkracht samen leiding aan onderzoekend en ontwerpend leren?
Dr. Karin Brouwer-Truijen, Dr. Irene Visscher-Voerman en Dr. Marleen Rikkerink (Saxion)
Er zijn vier leiderschapspraktijken voor het doorvoeren van onderwijsinnovatie: richting geven (visie), het ontwikkelen van de leraren (mensen), het herontwerpen van de school (organisatie) en het managen van de didactische praktijk (ontwikkelen van het onderwijs zelf). Cruciaal is hierbij dat de schoolleider de ruimte geeft aan de leerkracht om te experimenteren, zodat ze fouten mogen maken en zich vrij voelen om ondersteuning te vragen waar nodig. Deelnemer hadden diverse vragen, zoals: welke rol spelen de denominatie van een school bij het implementeren van het onderzoekend en ontwerpend leren en in hoeverre is de schoolgrootte van invloed op de verduurzaming van dit proces? Dit leverde een interessante uitwisseling van ervaringen op. 

Talentontwikkeling, loopbaanbegeleiding en reflectie als ingrediënten voor toekomstbestendig (techniek)onderwijs
Dr. Kariene Woudt-Mittendorff (Saxion)
Deelnemers van deze sessie zijn het met elkaar eens: “We merken dat de arbeidsmarkt vraagt om werknemers die weten wie ze zijn”. Toch lijkt er een kloof te zijn tussen praktijk en onderzoek. Kariene kwam er tijdens interviews met technische studenten achter dat ze best willen praten over reflectie, maar dit niet graag in verslagen verwerken. Ook een goede loopbaanbegeleider die de juiste vragen stelt vinden de studenten van belang. Bedrijfsleven en onderwijs kunnen elkaar versterken. De groep benoemt concrete ideeën zoals gastcolleges voor studenten die door professionals worden gegeven. Zo kan je als student een beeld vormen van toekomstig werk.

Aansluiting gezocht - de kracht van dialoogsessies
Dr. Menno Vos en Ramona de Lange, MSc (Windesheim)
Technische studenten en werkgevers met elkaar in gesprek laten gaan; dat is het doel van de deze dialoogsessiemethodiek. De  aansluiting tussen techniekonderwijs en de arbeidsmarkt kan hiermee verbeterd worden. Het onderwijs is er klaar voor. “Wij zitten niet meer op een preekstoel, maar stellen juist de vraag: wat willen jullie?”, aldus Ramona. Zitten werkgevers van technische bedrijven wel te wachten op deze vraag? Startup Caase.com geeft aan dat zij hier zeker de waarde van inzien, maar bang is dat veel werkgevers er nog niet klaar voor zijn. “Het begint bij het behouden van werknemers, dat is onze eerste uitdaging, en daar zijn we druk mee”. Er werden ideeën gedeeld vanuit veel verschillende invalshoeken.

Bèta en Burgerschap: Perspectief nemen stimuleren
Drs. Laurence Guérin (Saxion)
Studio Carl vertelt over zijn passie: storytelling. Zij helpen bedrijven hun verhaal te vertellen. Via het ontwikkelde ijsbergmodel helpen ze klanten de juiste doelgroep op de meest effectieve manier te bereiken. Interessant, want ook Laurence wil het project Bèta Burgerschap graag meer onder de aandacht zou brengen. De ambitie: leerlingen uit de bovenbouw van het bo bewust te maken van alle maatschappelijke vraagstukken die samenhangen met techniek. Als voorbeeld noemt ze ‘de duurzame spijkerbroek’. Via een methode leren de kinderen welke belangen er spelen bij het maken van een spijkerbroek. Wat is de rol van de leerlingen zelf als consument in dit traject? Want de keuze om een spijkerbroek niet te kopen omdat deze niet duurzaam is, zorgt er mogelijk voor dat de fabrieksarbeider in Pakistan zijn baan verliest. Door hierover in gesprek te gaan leren leerlingen argumenteren, discussiëren en luisteren naar elkaar. 

Bedankt!

De conferentie 5 Jaar TechYourFuture op 14 maart jl. markeerde een periode van intensieve samenwerking in een zeer actief netwerk. TechYourFuture ziet het als haar taak ook de komende jaren deze samenwerking vanuit de kernpartners Saxion, Universiteit Twente en Windesheim verder uit te bouwen. Zo willen we een antwoord formuleren op de maatschappelijke behoefte aan meer en betere technici én alle jongeren voorbereiden op een technologische samenleving. We danken u voor uw aanwezigheid en kijken uit naar verdere samenwerking in deze prachtige netwerkorganisatie TechYourFuture. 

Maria Hendriks en Jos Brunninkhuis, directie TechYourFuture