Wetenschap en Technologie, een conceptueel model

Wetenschap en Technologie, een conceptueel model

Om te bepalen wat goed onderwijs in Wetenschap & Technologie op de pabo is, is het belangrijk helder te hebben wat we bedoelen met Wetenschap & Technologie. Hierover blijkt nogal wat verwarring te bestaan.

Zo denkt de één dat het alleen gaat over de vakken Natuur en Techniek en meent een ander dat het gaat over de toepassing van onderzoekend en ontwerpend leren binnen de wereldoriënterende vakken. Nog weer anderen stellen dat het gaat om de ontwikkeling van de 21ste-eeuwse vaardigheden of beschouwen de integratie van vakken als het belangrijkste kenmerk van Wetenschap & Technologie. Daarom een verheldering.

Wetenschap & Technologie, een conceptueel model

Binnen het project onderzoekende pabo’s is uitvoerig gesproken hierover in een expertgroep van lerarenopleiders en lectoren op het terrein van Wetenschap & Technologie. We zijn gekomen tot een conceptueel model.

Fenomenen staan centraal

Bij onderwijs in W&T gaat het er volgens ons om dat de fenomenen centraal staan (de kern van het model). Met fenomenen bedoelen we: processen uit de praktijk die zich, na een leerproces, kunnen ontwikkelen tot inzichten in wetenschap en technologie.

Voor een krachtig leerproces vanuit fenomenen is een betekenisvolle context om de fenomenen heen nodig. In die betekenisvolle context is het noodzakelijk om enerzijds vakkennis aan te bieden. Het leerproces wordt krachtig als er sprake is van gebruik en integratie van vakkennis uit meerdere vakgebieden (de binnencirkel uit het model). Anderzijds moet worden ingezet op de oefening en toepassing van domeinoverstijgende competenties, ook wel de 21ste- eeuwse vaardigheden genoemd (de buitenring van het model).

Met fenomenen bedoelen we: processen uit de praktijk die zich, na een leerproces, kunnen ontwikkelen tot inzichten in wetenschap en technologie.

Ons model sluit aan bij de omschrijving die de verkenningscommissie Wetenschap & Technologie heeft gegeven. Zij stellen dat onderwijs in W&T start vanuit verwondering en nieuwsgierigheid, en van daaruit leidt tot onderzoeken en/of ontwerpen. Leerlingen leren onderzoeken en ontwerpen, en ontwikkelen zo hun kennis over de wereld. In dit proces werken ze aan 21ste-eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken en kritisch denken.

Waarom Wetenschap & Technologie op de pabo?

Het doel van onderwijs in Wetenschap & Technologie op de pabo is aanstaande leraren de kennis en vaardigheden bij te brengen die ze in staat stelt Wetenschap & Technolgoie in het basisonderwijs te verzorgen. Dit is een omvangrijke taak. Aanstaande leraren moeten bijvoorbeeld verstand hebben van fenomenen, inzicht hebben in de doelen van de verschillende vakgebieden, de onderlinge relaties zien tussen deze gebieden, kennis hebben van de domeinoverstijgende competenties, weten welke didactische aanpakken meer en minder geschikt en doeltreffend zijn, en in staat zijn onderwijs te doordenken en ontwerpen. In volgende blogs zien we hoe verschillende pabo’s aanstaande leraren hiertoe opleiden.

Reeks good practices

Deze good practice is onderdeel van een serie over het ontwerpen van nieuwe good practices op de pabo. Hier vind je het volledige overzicht van de good practices.

Naar onderzoeksproject Onderzoekende pabo’s.