Good practice onderzoekende pabo: Onderzoek in het veld

Good practice onderzoekende pabo: Onderzoek in het veld

Studenten die drie dagen veldonderzoek verrichten, dat is de kern van de ‘good practice’ van Saxion Deventer. We zien hoe studenten zich in een thema verdiepen, hoe zij onderzoeksvragen genereren, vervolgens in het veld antwoorden proberen te vinden op hun vragen, en deze antwoorden uiteindelijk aan elkaar presenteren.

De studenten ervaren in de twee dagen zelf wat veldwerk inhoudt door voortdurend geconfronteerd te worden met fenomenen. Ze leren de mogelijkheden zien van veldwerk voor de eigen onderwijspraktijk, leren zelfstandig onderzoek doen, en ontwikkelen door het doen van onderzoek natuurlijk hun vakinhoudelijke kennis.

Mogelijkheden voor vakintegratie

Een ander belangrijk doel van de tweedaagse is het verkrijgen van inzichten in de mogelijkheden van vakkenintegratie. Er wordt met name gefocust op de integratie van taal en rekenen met de zaakvakken, omdat in het basisonderwijs veel tijd aan deze vakken wordt besteed. De studenten worden uitgedaagd de kansen die er zijn om vakken te integreren te benutten in de basisschool.

Waarom is dit een good practice?

Het veldwerk in Orvelte is volgens ons om meerdere redenen een ‘good practice’ te noemen. Krachtig is bijvoorbeeld dat studenten twee volle dagen, van vroeg in de ochtend tot ’s avonds laat, focussen op één thema. Op deze manier kunnen ze zich ‘echt’ vakinhoudelijk verdiepen in een onderwerp, en meer belangrijk nog: ze leren hóe ze zich vakinhoudelijk kunnen verdiepen. Bij de start van deze dagen maken de studenten kennis met het veelzijdige Drentse landschap.

Bij terugkomst stellen ze vanuit hun eigen verbazing, verwondering een aantal vragen over wat ze hebben gezien en ervaren. Daarbij komt het uiteindelijk tot een goede onderzoeksvraag die leidend zal zijn voor de dagen erop volgend. Ze leren hoe ze met behulp van middelen, materialen en bronnen de eigen kennis kunnen verrijken. Verder vindt het onderwijs plaats in een rijke leeromgeving. Het veldstudiecentrum bevat alle benodigde middelen en materialen om te leren onderzoeken en onderzoek te doen.

Door zelf ervaringen op te doen met het leren in zo’n rijke omgeving, zijn studenten meer geneigd hun leerlingen ook dergelijke ervaringen te laten opdoen. Tijdens de tweedaagse wordt door de lerarenopleiders dan ook doelbewust de aandacht gericht op eigen ervaringen van de studenten en de waarde van zulke ervaringen voor leerlingen. Het is duidelijk dat er zo domeinoverstijgende vaardigheden moeten worden ingezet. Ook het feit dat er nadruk wordt gelegd op de integratie van vakken in het basisonderwijs en de praktijk zelf hiervan een voorbeeld is, maakt het veldwerk in Orvelte volgens ons tot een ‘good practice’.

Deel je inzichten

Is het veldwerk in Orvelte ook volgens jullie een ‘good practice’? Wat inspireert, boeit en intrigeert je? Wat maakt deze praktijk krachtig? En wat zou je mogelijk nog toe willen voegen aan deze praktijk? Deel je inzichten hieronder met ons.

Reeks good practices

Deze good practice is onderdeel van een serie over het ontwerpen van nieuwe good practices op de pabo. Hier vind je het volledige overzicht van de good practices.

Naar onderzoeksproject Onderzoekende pabo’s.