Taal en Technologie deel 1: Taalgericht W&T onderwijs door professionalisering binnen leergemeenschappen

Taal en Technologie deel 1: Taalgericht W&T onderwijs door professionalisering binnen leergemeenschappen

 

Te weinig basisschoolleerkrachten achten zichzelf in staat om onderwijs te geven in wetenschap en techniek (W&T). Om dit probleem aan te pakken, richtte dit onderzoek zich op het duurzaam professionaliseren van leerkrachten in het ontwerpen en geven van taalgericht W&T onderwijs. Uit het onderzoek is gebleken dat integratie van taal en W&T een kansrijke en effectieve manier is om W&T-inhouden centraler te stellen in het onderwijs. Het onderzoek bestaat uit twee delen. Op deze pagina staat deel 1, onderzoek naar kenmerken van een professionaliseringsaanpak om taalgericht W&T-onderwijs te implementeren. Deel 2 richt zich op pabo-docenten die getraind worden.

Aanleiding

Taal is het middel waarmee leerlingen het denken en redeneren over W&T-fenomenen kunnen versterken, begrijpen en internaliseren. Andersom kunnen ontdekkingen of ervaringen met W&T-fenomenen weer aanleiding zijn tot talige doelen zoals een gesprek, een presentatie of een schriftelijke uiting. Het integreren van W&T met taal is een kansrijke manier om W&T breder ingebed te krijgen in het curriculum van de basisschool: integratie bespaart tijd, leerkrachten vinden geïntegreerd W&T-onderwijs aantrekkelijker, en integratie met taal sluit bovendien aan bij de talige aanleg en affiniteit van de meeste leerkrachten.

Twee stappen

Om taalgericht W&T-onderwijs duurzaam in de onderwijspraktijk te implementeren, is het nodig dat leerkrachten zelf vaardig worden in het ontwerpen en geven van taalgerichte W&T-lessen, en dat doordachte en beproefde W&T-lessenseries toegankelijk worden gemaakt voor de praktijk. Daarnaast is het van belang dat lerarenopleiders de nieuwe groepen aanstaande leerkrachten kunnen opleiden in deze effectieve combinatie. Het onderzoek naar taalgerichte W&T-onderwijs wordt uitgevoerd in twee stappen:

 1. Onderzoek naar kenmerken van een professionaliseringsaanpak waarmee leerkrachten vaardig worden om taalgericht W&T-onderwijs goed te implementeren in de eigen praktijk. Daarnaast, disseminatie van kennis op het gebied van het zelf ontwerpen en uitvoeren van taalgericht W&T-onderwijs (november 2015 – december 2016).
 2. De ontwikkeling en uitvoering van een train-de-trainermodule (docentprofessionalisering) bestaande uit een combinatie van contactbijeenkomsten en een interactieve digitale leeromgeving (blended learning). Deze train-de-trainermodule moet o.a. lerarenopleiders in staat stellen om nieuwe groepen aanstaande leerkrachten op te leiden in taalgericht W&T-onderwijs (februari 2017 – december 2018).

Bekijk Taal en Technologie – Opschaling van taalgericht W&T onderwijs voor meer informatie over de train-de-trainer module. De huidige pagina beschrijft deel 1 van het onderzoek.

Doelstellingen

 1. Inzicht in de proces- en productkenmerken van professionalisering op het gebied van W&T-onderwijs.
 2. Ontwikkeling van een systematische professionaliseringsaanpak die, door middel van scaffolding, leerkrachten en schoolbesturen stapsgewijs in staat stelt om zelf taalgericht W&T-onderwijs te realiseren.
 3. Integratie van taal en W&T.

Doelgroep

De professionalisering richtte zich op leraren uit het primair onderwijs.

Aanpak

Om inzichten uit de wetenschap en de praktijk optimaal te verbinden, is gewerkt met twee professionele leergemeenschappen (PLG’s). De onderzoekers-opleiders en leerkrachten en een educatief ontwikkelaar van NEMO vormden samen een PLG. 

 Beoogde opbrengsten

 1. Geprofessionaliseerde leerkrachten in het basisonderwijs die taalgericht W&T-onderwijs kunnen realiseren.
 2. Kennis over effectieve kenmerken van de professionaliseringsaanpak. Deze kennis maakt verdere opschaling mogelijk, en wordt via verschillende kanalen gecommuniceerd. 
 3. Producten die ondersteunen bij het ontwerpen van taalgerichte W&T-lessen.
 4. Geprofessionaliseerde pabodocenten die taalgericht W&T-onderwijs kunnen onderwijzen.
 5. Kennis over een het ontwerpen van een geschikte train-de-trainermodule voor taalgericht W&T-onderwijs.
 6. Disseminatieproducten.

Partners

 • Universiteit Utrecht
 • Ipabo
 • NEMO
 • Stichting Surplus 
 • OBS de Bundel
 • TechYourFuture

Looptijd

Afgerond (november 2015 – februari 2017).

Opbrengsten

Lesmateriaal

De lessen zijn samen met de deelnemers in 2017 ontwikkeld en later geredigeerd zodat er een doorgaande lijn (onderbouw-middenbouw-bovenbouw) per thema wordt aangeboden. Bij de lessen kunnen leraren gebruik maken van de voorbereidingskaart en de uitvoeringskaart. De uitvoeringskaart dient als hulpmiddel om vaardigheden die je als leerkracht per les wilt inzetten goed in beeld te houden.

Geluid en akoestiek

Balans

Drijven en zinken

Gerelateerde artikelen


Dr. M.A.R. (Martine) Gijsel

Dr. M.A.R. (Martine) Gijsel

associate lector Taaldidactiek Saxion

088 0193842

Dr. J. (Jantien) Smit

Dr. J. (Jantien) Smit

leerplanontwikkelaar SLO, eerder associate lector Saxion (tot 8/11/2017)

-

Dr. A. (Anna) Hotze

Dr. A. (Anna) Hotze

lector wetenschap en technologie Hogeschool iPabo

020 6137079

Drs. E. (Edith) Louman

Drs. E. (Edith) Louman

docent / onderzoeker wetenschap en technologie Hogeschool iPabo

020 6137079