Iedereen in Overijssel doet mee!

Iedereen in Overijssel doet mee!

02-11-2017

Op 5 oktober 2017 vond het symposium 'Iedereen in Overijssel doet mee!' plaats in de Lebuïnuskerk in Deventer. De aanleiding voor dit symposium is om het economisch beleid onder de loep te nemen, met de veranderingen in de wereld in het achterhoofd. Een groot aantal partners kwam bijeen te spreken over onderwerpen als human capital en onderwijs-arbeidsmarkt. De organisatie geeft een terugkoppeling.

"Dit is een goed moment voor actualisatie van onze programma’s," aldus economie gedeputeerde Eddy van Hijum. "We zijn nu 2,5 jaar verder en de belangrijkste vraag van het midden- en klein bedrijf is nu: hoe komen we aan mensen? Er is een groot tekort aan vakkrachten in de logistiek, de bouw, de zorg en het onderwijs. Tegelijkertijd staan er nog steeds mensen aan de kant die perspectief nodig hebben. Aan ons de opdracht om die mismatch te tackelen. Dat kunnen we niet alleen, dat vraagt veel van iedereen, in het bijzonder van het onderwijs, maar ook van de gemeenten en het UWV. Als provincie willen we die sectoren verbinden vanuit onze rol voor de regionale economie".

"Beleid is niet statisch, we moeten meebewegen en durven nadenken over de herijking er van".

In 2016 keurden Provinciale Staten van Overijssel het programma ‘Iedereen in Overijssel doet mee’ goed, met drie actielijnen die nu in uitvoering zijn. Kiezen, leren, werken in de techniek, grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Daarnaast kwamen er scholingsmogelijkheden voor het MKB en de ZP-ers. Op de helft van de uitvoering van het programma moet er bijstelling komen op de nieuwe situatie op de arbeidsmarkt, zo is de tendens nu: van een ruime naar een krappe arbeidsmarkt. Leven lang leren en investeren in personeel.

Tijdens het symposium kwamen in verdiepende workshops problemen en mogelijke oplossingen op tafel. Vanuit het MKB bijvoorbeeld werden het gebrek aan financieringsmogelijkheden en beperkende wet- en regelgeving als de belangrijkste knelpunten ervaren bij het investeren in personeel. Het belang van samenwerking werd benadrukt door veel deelnemers; door de opleidingsvraag van bedrijven te bundelen kan er volume ontstaan waardoor opleiding en training beter bereikbaar wordt. Er zou een meester-gezel formule voor goed vakmanschap moeten komen voor bedrijven; "Investeer in een jongere en koppel die aan een oudere en ervaren werknemer!" luidde het.

"De beste opleiding is de opleiding in de praktijkomgeving, in het bedrijf."

De provincie kreeg boodschappen mee: deel vooral de goede voorbeelden en creëer bewustwording bij ondernemers over de noodzaak tot leven lang leren en investeren in personeel. "De actualisatie van beleid komt op een goed moment,’ aldus van Hijum. ‘Het is niet alleen een conjunctureel vraagstuk dat nu speelt, maar ook een lange termijn vraagstuk in het perspectief van de vierde industriële revolutie. Beroepen veranderen onder invloed van technologie in hoog tempo en dat vraagt aandacht!"

Factsheet Iedereen in Overijssel doet mee!
Samenvatting Iedereen in Overijssel doet mee!

Gerelateerde artikelen

Er konden geen resultaten worden gevonden voor deze zoekopdracht