Attitudes en opvattingen ten aanzien van techniek maken het verschil

Attitudes en opvattingen ten aanzien van techniek maken het verschil

 

09-06-2017

Onlangs fietste ik in het buitengebied van Deventer toen een grote combain mij de weg versperde. Een lichte ergernis maakte zich van mij meester: waarom moest die man daar zo nodig op zondag rijden? Deze man bleek echter een vrouw en was met een aantal vrouwen aan het hooien. Deze gedachte bracht me terug naar een paar dagen geleden, toen ik de enquête ‘attitudes en opvattingen ten aanzien van techniek’ had ingevuld. Daaruit bleek dat ik sekse-stereotyperende opvattingen over techniek had. Onder andere de stelling Jongens zijn betere automonteurs dan meisjes gaf ik een 3 op een schaal van 4. Maar wat als meisjes geen kansen hebben gehad om automonteur te worden? De hooiende dames brachten me weer op de juiste focus.

Deze man bleek echter een vrouw en was met een aantal vrouwen aan het hooien

Talent4Tech

Eén van de TechYourFuture-projecten is het project Talent4Tech (T4T). In dit project ontwerp ik samen met vmbo- scholen in de regio onderwijs dat talent voor techniek ontwikkelt. Door leerlingen die T4T onderwijs volgen de bovengenoemde enquête te laten invullen, onderzoeken we of dat talent daadwerkelijk ontwikkelt wordt.

Attitude en opvattingen

In het T4T onderwijs is het heel belangrijk dat de begeleidende docent zich bewust is van zijn of haar eigen attitude en opvattingen over techniek. T4T wil onderwijs ontwerpen waarin de academische opvatting over techniek wordt ontwikkeld, waarin leerlingen plezier hebben doordat ze fysiek werken aan een realistische opdracht, en gaandeweg aanleren hoe je oplossingen voor problemen kunt bedenken volgens een bepaald stappenplan. Plezier in techniek en inzicht in belang van techniek hangen bijvoorbeeld sterk samen met voornemen tot een technische opleiding of baan.

Docentontwikkelteam

Op het vmbo van CSG het Noordik ontwerpt een ‘docentontwikkelteam’ (DOT) voor alle derdejaars GTL zo’n T4T project. Leerlingen gaan één week fulltime aan de slag met het ontwerpen van een escaperoom. Alle begeleidende docenten hebben vorige week de enquête schriftelijk ingevuld en de uitkomsten met elkaar besproken. De uitspraken in de enquête zijn gerelateerd aan 7 dimensies: Traditionele opvatting over techniek, academische opvatting, mate van plezier in techniek, mate waarin je techniek belangrijk vindt, seksestereotype opvatting, mate waarin je techniek moeilijk vindt en mate waarin je voor jezelf toekomst in de techniek ziet.

Is de stelling ‘jongens weten meer van techniek’ een opvatting of een feit?

Opvattingen of feiten?

In de discussie van de begeleidende docenten werd duidelijk hoe zeer je beïnvloed bent door wat je om je heen ziet. Is de stelling ‘jongens weten meer van techniek’ een opvatting of een feit? Een vijftienjarige vmbo-leerling heeft in ieder geval een smalle scope op de wereld van beroepen. Het is onze opdracht als docenten en onderwijsontwikkelaars die scope te verbreden. Het ontdekken van de talenten van elke individuele leerling vergt een open mind van de docent. De dames die aan het hooien waren, hadden die open mind in ieder geval al wel en lieten zien dat je sekse-stereotyperende gedachten kunt doorbreken!

Marian Kienhuis

Marian Kienhuis is lid van het lectoraat Onderwijsarrangementen in Maatschappelijke context. Naast deelname aan dit lectoraat is ze adviseur Instroom & Aansluiting van het Studiesuccescentrum van Saxion. Zo vindt kenniscirculatie uit het lectoraat plaats tussen vo, mbo en hbo.

Gerelateerde artikelen


Drs. (M.S.) Marian Kienhuis

Drs. (M.S.) Marian Kienhuis

Hoofddocent / Onderzoeker Saxion

088 0193112