Het Onderzoek

Het instrument is ontwikkeld op basis van interviews met branchevertegenwoordigers, onderwijsvertegenwoordigers en experts op het gebied van taken en competenties, inzichten uit de literatuur over taken en competenties en twee werksessies waarin feedback op het instrument is verzameld. De inhoud van de TechSkills Monitor bestaat uit drie fasen; In fase 1 wordt er informatie verzameld over de bedrijfscontext en in fase 2 analyseert de studenten aan de hand van een interview met een medewerker de huidige en toekomstige taken en competenties. In fase 3 staat bij het “driegesprek” de reflectie op de verzamelde informatie centraal en de terugkoppeling wat dit betekent voor zowel de ontwikkeling van de student als de opleiding.

Het concept is als pilot toegepast in een drietal stages van de opleiding Bouwkunde niveau 4, Engineering niveau 4 (beide MBO College Lelystad) en de Bachelor Engineering van Windesheim Flevoland. In totaal hebben 48 studenten deelgenomen aan de pilot verspreid over 39 bedrijven.

Resultaten

Na afloop van de pilot is er een uitgebreide evaluatie gehouden onder de studenten en ook de docenten/opleidingsverantwoordelijken die hebben meegedaan. De resultaten van de pilot en de feedback uit de evaluaties laten zien dat de TechSkills Monitor in potentie goed inzicht biedt in de ontwikkeling van taken en competenties. Juist doordat op bedrijfsniveau taken en competenties aan elkaar gekoppeld worden en aan de ontwikkelingen binnen het bedrijf, ontstaat concrete en genuanceerde informatie waar onderwijs wat mee kan. Door deze koppeling wordt er concrete lading gegeven aan competenties, in relatie tot een specifieke functie en taken. We constateren echter ook dat het beoogde driegesprek als afsluiting van de stage niet vanzelfsprekend van de grond komt. Om dit gat in te vullen zijn er opleidingsrapportages gemaakt. De TechSkills Monitor in zijn huidige vorm is ontwikkeld als stage instrument. Op een aantal technische verbeterpunten na is het instrument hierin sterk. Als methodiek voor onderwijsvernieuwing is het instrument nog niet optimaal. Daartoe is een nader gesprek nodig, een dialoog met docenten/coördinatoren over de kosten en baten van de TechSkills Monitor in stage en doorvertaling naar onderwijsvernieuwing.

Vervolg

Op basis van de input uit de pilot hebben de onderzoekers geconstateerd dat voor een verdere uitrol van het instrument twee tussenstappen nodig zijn. In de tweede pilotfase worden enkele technische aanpassingen uitgevoerd. Daarnaast is het voor een optimale inbedding in het onderwijs noodzakelijk de methodiek in dialoog met de betrokken docenten en opleidingscoördinatoren aan te scherpen. 

De ambitie van het consortium is om na bovengenoemde aanpassingen, de TechSkills Monitor verder te implementeren binnen de pilot-opleidingen en tevens uit te rollen naar andere opleidingen en onderwijsinstellingen. Deze ontwikkelingen zullen systematisch worden geëvalueerd.

Partners

Opbrengsten

Techskills Monitor

Looptijd

Meer informatie

Wilt u meer weten over of meewerken aan de verdere ontwikkeling van de Techskills Monitor, neem dan contact op met Jurriaan Louman.

Gerelateerde artikelen


Dr. A. (Anneke) Goudswaard

Dr. A. (Anneke) Goudswaard

lector Nieuwe Arbeidsverhoudingen Windesheim Flevoland

088 4699582

Dr. L. (Linda) Drupsteen

Dr. L. (Linda) Drupsteen

onderzoeker / projectleider Windesheim Flevoland

088 4698684

Drs. J. (Jurriaan) Louman

Drs. J. (Jurriaan) Louman

docent / onderzoeker Windesheim Flevoland

088 4697173

Ing. M. (Matthijs) Meijer

Ing. M. (Matthijs) Meijer

docent / onderzoeker Windesheim Flevoland

088 4697173