TechYourFuture op weg naar onderwijs in 2032

TechYourFuture op weg naar onderwijs in 2032

15-02-2016

Onlangs verscheen het eindrapport van de commissie Schnabel ‘Ons onderwijs 2032’, een advies dat beschrijft welke kennis en vaardigheden leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs nodig hebben om in 2032 goed aan hun volwassen en werkende leven te beginnen. Wetenschap en Technologie, waar TechYourFuture zich mee bezighoudt, speelt daarin in ieder geval een voorname rol. Sluit het advies van het Platform Onderwijs2032 aan bij de (onderzoeks) projecten en activiteiten van TechYourFuture? Is voor TechYourFuture de toekomst al begonnen? Vier kenmerken van toekomst gericht onderwijs uit het rapport op een rij.

1. Het stimuleren van creativiteit met Wetenschap & Technologie

Een belangrijk kenmerk voor het toekomstige onderwijs is dat leerkrachten uitgaan van de creativiteit en nieuwsgierigheid van leerlingen. Het Platform stelt dat leerlingen op deze manier kennis en vaardigheden optimaal ontwikkelen. Onderwijs in Wetenschap & Technologie (W&T) biedt hiervoor een uitgelezen kans. W&T stimuleert namelijk een nieuwsgierige, onderzoekende en probleemoplossende houding bij leerlingen en heeft volop aandacht voor de 21st Century Skills.

In Almelo loopt dit jaar het project Doorstroomprogramma hoogbegaafdheid in een context van W&T, waarin hoogbegaafde leerlingen met uitdagende opdrachten aan de slag gaan rondom onderzoekend en ontwerpend leren. “Ik vind onderzoek doen heel leuk, omdat je slim moet nadenken”, aldus een van de leerlingen. In het rapport komen we de volgende zin tegen: ze leren wat ze moeten doen als ze niet weten wat ze moeten doen.

Direct aan de slag met onderzoekend en ontwerpend leren? Bekijk Experimenteren met… of bekijk de uitdagingen van Ontdek het zelf.

2. Betekenisvol onderwijs ontwikkelen

Hoe maken we het onderwijs meer betekenisvol? Het eindrapport beschrijft dat een sterkere verbinding met de buitenwereld noodzakelijk is. Wanneer leerkrachten onderwerpen bespreken met leerlingen die ze interessant en aansprekend vinden, zal dit leiden tot meer motivatie. Actuele, maatschappelijke vraagstukken zijn hiervoor erg geschikt.

Zo wil de Nationale Wetenschapsagenda voor scholieren, scholieren laten meedenken over vragen die de wetenschap volgens hen in de toekomst zou kunnen beantwoorden. Niet alleen omdat de scholieren van nu de burgers – en de wetenschappers – van de toekomst zijn, maar ook omdat dit een uitgelezen kans is om op school aandacht te besteden aan actuele wetenschap, thema’s voor de toekomst en de wisselwerking tussen wetenschap en maatschappij. Kortom, betekenisvol onderwijs. Jongeren worden gestimuleerd mee te denken en mee te doen in het vormgeven van hun toekomst en die van ons land.

In ons project Samenwerken aan Bèta Burgerschap ontwikkelen kennisinstellingen samen met bedrijven een lesprogramma waarin leerlingen groepsgewijs aan de slag gaan met maatschappelijk technologische vraagstukken. Leerlingen oefenen en ontwikkelen onder andere argumentatievaardigheden en het groepsgewijs nemen van beslissingen. Leerkrachten worden in dit project getraind om deze leeractiviteiten te ontwikkelen, uit te voeren en te evalueren in samenwerking met het bedrijfsleven.

Het Platform vindt dat burgerschap een prominentere positie in de vaste kern van het onderwijsaanbod moet krijgen dan nu het geval is. Burgerschap zou naast Nederlandse taal, rekenen en wiskunde onderdeel moeten zijn van de kern van het onderwijsaanbod.

3. Leerkrachten professionaliseren in interdisciplinair lesgeven

Het opdelen van het onderwijsprogramma in aparte vakken is verleden tijd. In het rapport lezen we dan ook een pleidooi voor interdisciplinaire vraagstukken.

Het vraagstuk: Wat is de impact van technologieën en technieken op ons bestaan? verlangt van leerlingen dat ze een probleem vanuit verschillende kanten bekijken. Interdisciplinair denken en werken is vereist zodat leerlingen verbanden leggen tussen vakgebieden.

Onderzoeker Martine Gijsel laat zien op welke manier je taal met Wetenschap & Technologie kunt integreren en professionaliseert leerkrachten hierin. W&T biedt een betekenisvolle context, waar taal volop kansen geeft om te oefenen met bijvoorbeeld redeneren, argumenteren en verklaren. Het integreren van vakken levert tijd op, die een leerkracht kan gebruiken voor verdieping of verbreding.

Direct aan de slag met deze vakoverstijgende manier van lesgeven? Bekijk het lesprogramma Technonieuws in de klas.

4. Meer verbreding en verdieping in het lesaanbod

Ieder kind heeft verbreding en verdieping nodig, met name om te ontdekken waar interesses en talenten liggen. Een school kan zelf kiezen waarin ze willen verbreden en verdiepen. Om deze ontdekkingstocht van leerlingen te begeleiden heeft onderzoeker Kariene Mittendorff een methodiek voor talentgerichte loopbaangesprekken ontwikkeld.

Het eindrapport benadrukt dat leerlingen op jonge leeftijd kennis moeten maken met beroepen. Bij TechYourFuture lopen verschillende projecten waarin onderwijs en bedrijfsleven nauw samenwerken. Zo is met de Verenigde Maakindustrie Oost een project gestart waarbij beroepsbeoefenaars uit bedrijven een gastles komen geven op verschillende basisscholen.

De toekomst is begonnen

Goed onderwijs in Wetenschap & Technologie begint met goede leerkrachten. De leerkracht vormt de sleutel in het creëren van een leeromgeving, die aansluit op de behoefte van de maatschappij en het ‘maken van het verschil’ in de toestroom van W&T gemotiveerde en getalenteerde leerlingen. TechYourFuture stimuleert kenniscreatie, verbindt partijen door samen te werken en ontsluit expertise en succesvolle methoden. Laat dat nu ook een belangrijke boodschap zijn in het eindrapport onsonderwijs2032. De toekomst is begonnen.

Lees ook het blog van Gerard Boeijen: Technologische geletterdheid in 2032

Sanne Weusthof

Sanne Weusthof, onderwijskundigeSanne werkt als onderwijskundige bij TechYourFuture.  Ze ondersteunt scholen bij de implementatie van wetenschap en technologie in de klas. Op innovatieve en creatieve wijze zoekt ze samen met het onderwijsteam van TechYourFuture naar passende ondersteuning.

Gerelateerde artikelen

Er konden geen resultaten worden gevonden voor deze zoekopdracht