Effectieve bedrijfsbezoeken

Effectieve bedrijfsbezoeken

Kennismaken met de technische sector

Er is een blijvend tekort aan technisch personeel. Om de kans te vergroten dat kinderen kiezen voor een beroep in de technische sector, is het belangrijk dat kinderen hier al op jonge leeftijd mee kennismaken. In de leeftijd van 6-14 jaar sluiten kinderen al veel beroepen uit; met name de technische beroepen lijden hieronder. Door een bezoek te brengen aan een (technisch) bedrijf wordt het bewustzijn van deze leerlingen vergroot en kunnen ook stereotiepe beelden voorkomen worden. In de pilot over het organiseren van bedrijfsbezoeken in het primair onderwijs is gebleken dat leerkrachten en bedrijven niet altijd de juiste handvatten hebben om bedrijfsbezoeken effectief en structureel te organiseren.

De interesse in (effectieve) bedrijfsbezoeken van zowel basisscholen, middelbare scholen en technische bedrijven blijft stijgen. Daarom wordt in het huidige project, dat met Techniekpact Twente is opgezet, de bestaande methodiek voor bedrijfsbezoeken verbeterd en wordt onderzocht hoe de methodiek verduurzaamd en opgeschaald kan worden.

Doelgroep

Het project richt zich op het primair en voortgezet onderwijs, en op technische bedrijven in de regio Twente.

Doelstellingen

Het huidige project heeft als doel om de eerder ontwikkelde methodiek voor het organiseren van bedrijfsbezoeken voor het primair onderwijs door te ontwikkelen en door te vertalen naar het voortgezet onderwijs. Daarnaast worden de mogelijkheden voor effectieve verduurzaming van de methodiek en opschaling naar andere regio's onderzocht en uitgevoerd.

Aanpak

Aan de hand van een behoefteanalyse wordt geïnventariseerd hoe de methodiek in de praktijk wordt ervaren en welke wijzigingen nodig zijn in de bestaande materialen. Voor het doorvertalen van de methodiek naar het voortgezet onderwijs, wordt een resonansgroep samengesteld. Vervolgens zal er een pilot worden uitgevoerd met de nieuwe materialen met beide doelgroepen. Vervolgens zullen de herziene materialen nogmaals aangepast worden. 

Om de mogelijkheden voor opschaling en verduurzaming van de methodiek te onderzoeken, wordt geïnventariseerd bij welke bestaande initiatieven of projecten aangesloten kan worden. Vervolgens worden in samenwerking met deze initiatieven of projecten structurele netwerken opgezet of verstevigd.

Verwachte opbrengsten

Het huidige project zal bijdragen aan de professionalisering van scholen, maar ook bedrijven voor het organiseren van effectieve bedrijfsbezoeken. Daarnaast zal het project herziene en geëvalueerde materialen voor effectieve bedrijfsbezoeken in het basis- en voortgezet onderwijs opleveren. Tot slot zullen er twee casusbeschrijvingen van netwerkvorming rondom bedrijfsbezoeken worden opgeleverd.

Partners:

  • Techniekpact Twente
  • Diverse basis- en middelbare scholen uit de regio Twente
  • Diverse technische bedrijven uit de regio Twente

Looptijd

Het project loopt van januari 2019 tot en met december 2019.