Ontwikkelen van leeractiviteiten omtrent Energietransitie

Ontwikkelen van leeractiviteiten omtrent Energietransitie

We leven in een maatschappij waar technologische ontwikkelingen razendsnel gaan en onze aandacht vragen. Het doorzien van techniek en technologie, de mogelijkheden, het gebruik én de ethische kanten ervan zijn voor elke burger van belang. Deze kennis is immers nodig om goed te kunnen blijven meedenken, meepraten en meebeslissen over maatschappelijk-technologische vraagstukken in de samenleving van nu en de toekomst. In de aanpak ‘Bèta Burgerschap’ (Guérin, 2018) worden kinderen zich bewust van de rol en impact van technologie in onze samenleving. De aanpak draagt eraan bij dat kinderen uitgroeien tot volwaardige burgers die goed voorbereid zijn om actief te participeren in een technische samenleving.

Het huidige project, dat in samenwerking met Techniekpact Twente is opgezet, is een vervolg op het project ‘Samen werken aan Bèta Burgerschap’. Het is een doorontwikkeling en verduurzaming van het professionaliseringtraject uit dit project, waarin docenten samen leeractiviteiten rondom een maatschappelijk-technologisch vraagstuk ontwikkelen. Het maatschappelijk-technologisch vraagstuk valt in het huidige project onder het thema ‘Energietransitie’.

Doelgroep

Het project richt zich op de professionalisering van docenten uit het primair onderwijs.

Doelstellingen

Het huidige project heeft als doel om het professionaliseringtraject van de aanpak ‘Bèta burgerschap’ door te ontwikkelen, te evalueren en te verduurzamen. Binnen het professionaliseringstraject ontwikkelen en evalueren docenten en andere partners samen leeractiviteiten omtrent het thema Energietransitie. Het professionaliseringstraject zal de deelnemers in staat stellen om zelf onderwijs in Wetenschap & Technologie en burgerschap duurzaam te integreren in de eigen school. Ook zal het kader van het traject ervoor zorgen dat opschaling naar andere scholen mogelijk wordt gemaakt.

Aanpak

Het project wordt in drie fases uitgevoerd. In de voorverkenning wordt een kader voor het professionaliseringstraject ontwikkeld aan de hand van het bestaande traject en de ervaringen uit het project ‘Samen werken aan Bèta burgerschap’. Samen met partners wordt het professionaliseringtraject vormgegeven. Tijdens de uitvoering wordt het professionaliseringstraject uitgevoerd en continu bijgesteld aan de hand van evaluaties van de trainer en deelnemers. Daarbij worden ook de ontworpen leeractiviteiten en het in ontwikkeling zijnde praktijkboek geëvalueerd. De afronding volgt in december 2019 met een evaluatie op het totale project door middel van semi-gestructureerde interviews met alle deelnemers.

Opbrengsten

Het project heeft verschillende opbrengsten opgeleverd, waaronder een geëvalueerd praktijkboek, een geëvalueerd professionaliseringstraject en een impactinterview. Lees hier meer over op de publicatiepagina.

Partners

  • Techniekpact Twente
  • Stichting OPO
  • Stichting Consent
  • Diverse technische bedrijven
  • Hogeschool Saxion (Lectoraat Vernieuwingsonderwijs, Lectoraat Ethiek & Technologie)

Looptijd

De looptijd van het project is van september 2018 tot en met december 2019.