KiesVMBO!

KiesVMBO!

KiesVMBO! is een verkennend onderzoek naar de beeldvorming rond het vmbo en meer specifiek de technische opleidingsrichtingen in de beroepsbegeleide- en de kaderberoepsgerichte leerwegen (bbl en kbl). Verondersteld wordt namelijk dat de beelden die ouders van bovenbouwleerlingen in het primair onderwijs en wellicht ook leerkrachten hebben van het vmbo onjuist of onvolledig zijn. Hierdoor is het mogelijk dat deze opleidingen onterecht als ongeschikt of onaantrekkelijk worden beschouwd. 
In dit project toetsen we bovengenoemde veronderstelling en zullen we onderzoeken hoe we bovenbouwleerkrachten en vmbo’s kunnen ondersteunen bij het beter begeleiden van leerlingen en hun ouders tijdens de keuzeprocessen in de laatste jaren van het basisonderwijs. We hopen hiermee te bereiken dat uiteindelijk meer leerlingen een goed gemotiveerde en positieve keuze maken voor het technische vmbo. 

Doelgroep

Dit project wordt uitgevoerd in het vmbo en de toeleverende basisscholen. We zullen interviews houden met bovenbouwleerlingen, hun ouders, leerkrachten en vmbo-medewerkers uit de kbl en bbl die betrokken zijn bij de schoolkeuze van de nieuwe leerlingen.

Doelstellingen

De technische arbeidsmarkt kampt met grote personeelstekorten en de komende jaren wordt verwacht dat de vraag naar goed geschoolde arbeidskrachten alleen maar zal toenemen. De grootste krapte wordt verwacht in beroepen op de lagere mbo niveaus (2 en 3). Het is dus belangrijk dat de instroom in deze opleidingen drastisch gaat toenemen. Echter, het zijn juist de toeleverende vmbo-scholen en vooral de technische-praktijkrichtingen die ondanks diverse interventies al jaren kampen met een leerlingendaling.

Naast demografische ontwikkelingen lijkt een belangrijke oorzaak voor deze daling te liggen in het negatieve imago dat zowel rust op vmbo als op technische opleidingen. Vooral het beeld dat ouders hebben, lijkt nogal gekleurd door aannames en niet altijd gebaseerd op feiten. Dit terwijl juist zij een belangrijke invloed hebben op de beelden en beroepskeuzes van kinderen. Om te voorkomen dat kinderen in de bovenbouw van het primair onderwijs beroepen en daarmee opleidingsrichtingen definitief uitsluiten, onderzoeken we in dit project wat de realistische stand van zaken is in het vmbo en vooral rond de processen die plaatsvinden rond de overgang tussen primair onderwijs en vmbo.

Belangrijke vragen die we willen beantwoorden zijn: wat zijn de beelden die ouders en leerlingen hebben van vmbo en dan met name de technische praktijkrichtingen? In welke mate stroken deze beelden met de realiteit? Wat doen vmbo’s nu om leerlingen aan te trekken en wat is de rol van het basisonderwijs? Hoe goed zijn betrokkenen toegerust voor de taken die komen kijken bij het op adequate wijze begeleiden van de keuzeprocessen van leerlingen?

Verwachte opbrengsten

Op basis van uitgebreid deskresearch en interviews met alle betrokkenen schrijven we een whitepaper waarin we naast onze bevindingen, aanbevelingen en oplossingsrichtingen voor interventies beschrijven die eraan kunnen bijdragen om ouders en leerlingen beter en eerder te informeren over vmbo. Op dit moment denken we dat een ouderavond zoals deze in 2015 al eens werd gepilot een mogelijke interventie zou kunnen zijn die we kunnen verbeteren op basis van de resultaten.

Partners

In de eerste fase van dit onderzoek worden vmbo's en toeleverende basisscholen benaderd om deel te nemen. Hierbij streven we ernaar ook inzicht te krijgen in bestaande initiatieven zoals bijvoorbeeld de 10-14 scholen.

Daarnaast haken we waar mogelijk aan bij de ontwikkelingen die plaatsvinden rond Sterk Techniekonderwijs, een inititatief van het ministerie van OCW, de AOC Raad, MBO Raad, Stichting Platforms VMBO (SPV), Platform Bèta Techniek (PBT), Platform TL en de VO-raad om het techniekonderwijs in vmbo te verbeteren. TechYourFuture is betrokken bij de ontwikkelingen die plaatsvinden in Oost Nederland.

Looptijd

Dit project wordt uitgevoerd in de periode van april 2019 tot en met september 2019.