Aanvraag voor onderzoek of activiteit

TechYourFuture stimuleert en initieert onderzoek én activiteiten gericht op het systematiseren van kennis over goed techniekonderwijs. Daartoe stelt TechYourFuture de gehele onderwijskolom, ondernemingen, overheid en onderzoekers in de gelegenheid om in nauwe samenwerking betekenisvol techniekonderwijs te creëren, professionals te scholen, theorie en praktijk te verbinden en alle kennis in een open source beschikbaar te stellen.

Elk onderzoek dat onder de vlag van TechYourFuture wordt uitgevoerd heeft een aantoonbare verbinding met de missie en de doelstellingen van TechYourFuture; kiezen voor techniek, leren in techniek, werken in de techniek. Bovendien is dit onderzoek gericht op het verbinden van bestaande partijen en initiatieven in het onderwijs en op de arbeidsmarkt.

Onze doelen

  1. Leerkrachten, jongeren en ouders bewust maken van het maatschappelijke belang en de impact van bèta en technologische ontwikkelingen.
  2. Leerkrachten, leidinggevenden en scholen professionaliseren en ondersteunen in hun professionele ontwikkeling op het gebied van bèta en technologie.
  3. Ontwikkelen en realiseren  van betekenisvol en effectief bèta- en technologieonderwijs en ondersteunende leermaterialen.
  4. In co-creatie ontwikkelen en realiseren van effectieve begeleidingsmethodieken voor jongeren in het proces van profiel- en beroepskeuze.
  5. Inhoudelijk afstemmen en verbeteren van de aansluiting tussen bèta en technologie-onderwijs en de arbeidsmarkt.

Voorwaarden voor aanvraag onderzoek of activiteit

Wilt u een aanvraag voor een onderzoek of activiteit bij TechYourFuture indienen? Om een TechYourFuture-onderzoek of -activiteit te kunnen starten, moet de aanvraag voldoen aan de volgende voorwaarden:

Er dient er sprake te zijn van aantoonbaar relevant onderwijsvraagstuk, geïnitieerd door een consortium van ten minste drie verschillende partners (afkomstig uit onderwijs, onderzoek, onderneming of overheid), dat aansluit bij de doelstellingen van TechYourFuture.

Om het behoefte en het belang vanuit het bedrijfsleven en het onderwijs te bewijzen, dienen deze partners een cofinanciering van minimaal 50% van de totale kosten bij te dragen. Deze cofinanciering kan bestaan uit een in-cash en/of een in-kind bijdrage. Het restant van de kosten kan beschikbaar gesteld worden door TechYourFuture, NWO, SIA RAAK, Regio of andere subsidiënten.

Een onderzoek wordt altijd uitgevoerd onder leiding van één projectleider die werkzaam is bij een van de kernpartners van TechYourFuture: Saxion, Windesheim of de Universiteit Twente.

Inleverdata

TechYourFuture hanteert jaarlijks drie deadlines voor het aanvragen van onderzoek of activiteiten: 10 januari, 10 april en 10 september.

Beoordelingsprocedure en -termijn aanvragen

De beoordeling van de onderzoekaanvragen vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de Academic Board TechYourFuture. Deze Board bestaat uit twee hoogleraren en vier lectoren, allen werkzaam bij één van de drie kernpartners. De aanvragen moeten zowel voldoen aan wetenschappelijke criteria als aan relevantie- en bruikbaarheidscriteria. Elke aanvraag wordt beoordeeld door twee reviewers. Dit is in ieder geval een lid van de Academic Board en tweede lid of een onafhankelijke deskundige buitenstaander.

De Academic Board adviseert over de kwaliteit en de prioritering van de aan hen voorgelegde onderzoeksvoorstellen. Elke aanvraag wordt ook financieel gereviewd door Financial Control. Zowel de Academic Board als Financial Control formuleren een advies voor de Directie en Stuurgroep van TechYourFuture, die op basis van dit advies een toe- of afwijzingsbesluit nemen.

Een onderzoekaanvraag kent een beoordelingstermijn van 6 weken, mits er geen aanvullende informatie nodig is of een bijstelling van de aanvraag gevraagd wordt.

Interesse?

Indien u interesse heeft, een projectaanvraag wilt doen en een bijdrage wil leveren aan het realiseren van de doelstellingen van TechYourFuture, dan adviseren we het volgende:

  • Schrijf uw beknopt voorstel voor een project- of activiteitenaanvraag op één A4-tje.
  • Leg dit beknopte voorstel in een vroegtijdig stadium voor aan de directie van TechYourFuture.
  • Maak een afspraak met de directie van TechYourFuture. In dit gesprek vindt een nadere verkenning plaats omtrent haalbaarheid van het project en de betekenis van het project voor de doelstellingen en het programma van TechYourFuture.
  • In dit gesprek ontvangt u tevens het formulier voor het aanvragen van een onderzoek.

 Meer weten

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Mw. Charlotte Bannink - van der Helm  (TechYourFuture)
Postbus 70.000
7500 KB Enschede

06 - 10 74 60 42